ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -議-, *議*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[議, yì, ㄧˋ] to consult, to talk over; to criticize, to discuss
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  義 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 6280

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yì, ㄧˋ, / ] criticize; discuss, #3,022 [Add to Longdo]
会议[huì yì, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, / ] meeting; conference, #408 [Add to Longdo]
建议[jiàn yì, ㄐㄧㄢˋ ㄧˋ, / ] to propose; to suggest; to recommend; proposal; suggestion; recommendation, #749 [Add to Longdo]
协议[xié yì, ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ, / ] agreement; pact; protocol, #1,393 [Add to Longdo]
审议[shěn yì, ㄕㄣˇ ㄧˋ, / ] deliberation; pondering; due consideration, #3,115 [Add to Longdo]
决议[jué yì, ㄐㄩㄝˊ ㄧˋ, / ] resolution, #3,673 [Add to Longdo]
争议[zhēng yì, ㄓㄥ ㄧˋ, / ] controversy; dispute, #4,658 [Add to Longdo]
议会[yì huì, ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] parliament; legislative assembly, #5,486 [Add to Longdo]
抗议[kàng yì, ㄎㄤˋ ㄧˋ, / ] protest, #5,605 [Add to Longdo]
议员[yì yuán, ㄧˋ ㄩㄢˊ, / ] member (of a legislative body); representative, #6,441 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
事録[ぎじろく, gijiroku] (n) บันทึกการประชุม
[ぎいん, giin] (n) สมาชิกสภา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ぎかい, gikai] (n) รัฐสภา
[ぎろん, giron] (n) การอภิปราย การโต้แย้ง การถกเถียง

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぎ, gi] (n) (1) discussion; deliberation; (2) thought; opinion [Add to Longdo]
[ぎす, gisu] (v5s,vt) (See する) to consult (somebody); to talk something over [Add to Longdo]
する[ぎする, gisuru] (vs-s,vt) to consult somebody; to talk something over [Add to Longdo]
に上る[ぎにのぼる, gininoboru] (exp,v5r) to come up for discussion [Add to Longdo]
[ぎあん, gian] (n) (1) legislative bill; measure; (2) agenda item; (P) [Add to Longdo]
[ぎいん, giin] (n) member of the Diet, congress or parliament; (P) [Add to Longdo]
員特権[ぎいんとっけん, giintokken] (n) parliamentary privilege [Add to Longdo]
員年金[ぎいんねんきん, giinnenkin] (n) legislators' pension (and retirement benefits) [Add to Longdo]
員立法[ぎいんりっぽう, giinrippou] (n) private member's bill; legislation introduced by a Diet member [Add to Longdo]
員連盟[ぎいんれんめい, giinrenmei] (n) Diet members caucus; caucus of the Diet [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Here are the proposed agenda items for the meeting on June 16, 1998.1998年6月16日のミーティングのための事事項のご提案です。
The all-day DTA Technical meeting on Tuesday Jan 14 was attended by 32 people from 18 DTA firms.1月14日(火曜日)のDTA終日技術会には、18社、32人が出席しました。
We'll release the final agenda on Monday morning of January 20, so please reply quickly.1月20日(月曜日)の午前中に最終の事事項を出しますので、早急にお返事を下さい。
Here are the proposed agenda items for the meeting on January 28.1月28日のミーティングの事事項です。
The second argument deals with the naturalization of foreign workers in Japan.2番目の論は日本の外国人労働者の帰化に関するものである。
After three hours of discussion we got nowhere.3時間論したが、我々は話がまとまらなかった。
Here is the final agenda for the meeting on June 16.6月16日のミーティングの最終事事項をお送りします。
The top leaders of seven countries attended the meeting.7カ国の首脳がその会に出席した。
As the attendees of the DTA General Meeting will be offered the block rate, when you reserve Marriott Hotel for me, please notify them that I will attend it.DTA総会の出席者は特別料金で宿泊できるので、マリオットホテルを予約する際は、私が会出席者だと伝えて下さい。
Far from refuting the thesis that race is to blame for lower IQ score, Lynn's data actually supports it.IQの低さの原因を人種に求めるという論を論駁するどころか、リンのデータはそれを事実上補強することになっている。
It is strange that you should know that.あなたがそれを知っているのは不思だ。
I'll recommend him as chairman, whether you are in favour of it or not.あなたが賛成であろうとなかろうと、私は彼を長に推薦します。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[ぎちょう, gichou] moderator (of a newsgroup) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ぎ, gi] BERATUNG, DEBATTE [Add to Longdo]
[ぎかい, gikai] Parlament [Add to Longdo]
[ぎいん, giin] Abgeordneter [Add to Longdo]
[ぎせき, giseki] Parlamentssitz [Add to Longdo]
[ぎけつ, giketsu] Beschluss [Add to Longdo]
[ぎだい, gidai] Diskussionsthema, Tagesordnung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top