ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -蔓-, *蔓*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[蔓, màn, ㄇㄢˋ] vine, tendril, creeper
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  曼 [màn, ㄇㄢˋ]
Etymology: [ideographic] A long 曼 plant 艹 ; 曼 also provides the pronunciation, Rank: 2829

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mán, ㄇㄢˊ, ] turnip; Brassica campestris, #16,621 [Add to Longdo]
[màn, ㄇㄢˋ, ] creeper; to spread, #16,621 [Add to Longdo]
[màn yán, ㄇㄢˋ ㄧㄢˊ, ] to extend; to spread, #6,971 [Add to Longdo]
[màn cǎo, ㄇㄢˋ ㄘㄠˇ, ] creeper; climbing plant; twiner, #104,558 [Add to Longdo]
[zī màn, ㄗ ㄇㄢˋ, ] to grow and spread, #167,514 [Add to Longdo]
[mán jing, ㄇㄢˊ ㄐㄧㄥ˙, ] turnip; wild cabbage, #203,980 [Add to Longdo]
生植物[màn shēng zhí wù, ㄇㄢˋ ㄕㄥ ㄓˊ ㄨˋ, ] creeper; climbing plant; twiner, #247,557 [Add to Longdo]
使[shǐ màn yán, ㄕˇ ㄇㄢˋ ㄧㄢˊ, 使] to spread [Add to Longdo]
延全国[màn yán quán guó, ㄇㄢˋ ㄧㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] to spread throughout the entire country [Add to Longdo]
越桔[màn yuè jú, ㄇㄢˋ ㄩㄝˋ ㄐㄩˊ, ] cranberry [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[つる, tsuru] (n) (uk) shoots which grow in a helix around a support and climb with tendrils or suckers as opposed to vines; esp. hops, bindweed, runner bean, French bean and honeysuckles [Add to Longdo]
[まんえん, man'en] (n,vs) spread (e.g. of a disease); rampancy; infestation; proliferation [Add to Longdo]
延る[はびこる, habikoru] (v5r,vi) to spread; to run rampant; to grow thick; to become powerful; (P) [Add to Longdo]
[つるまき;ツルマキ, tsurumaki ; tsurumaki] (n) (uk) (See 縞牛の舌) zebra sole (Zebrias zebrinus) [Add to Longdo]
[はまごう;ハマゴウ, hamagou ; hamagou] (n) (uk) beach vitex (Vitex rotundifolia); round-leaf vitex [Add to Longdo]
性植物;つる性植物[まんせいしょくぶつ(蔓性植物);つるせいしょくぶつ, manseishokubutsu ( tsuru sei shokubutsu ); tsuruseishokubutsu] (n) creeper (plant that grows along the ground, etc. similar to a vine) [Add to Longdo]
[まんせい, mansei] (n,vs) creeping (i.e. growing along the ground, etc. similar to a vine) [Add to Longdo]
草;つる草[つるくさ, tsurukusa] (n) vine; creeper [Add to Longdo]
苔桃[つるこけもも;ツルコケモモ, tsurukokemomo ; tsurukokemomo] (n) (uk) small cranberry (Vaccinium oxycoccos) [Add to Longdo]
梅擬[つるうめもどき;ツルウメモドキ, tsuruumemodoki ; tsuruumemodoki] (n) (uk) Celastrus orbiculatus [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It is said that the disease has been spreading.その病気は延しつつあるようだ。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He is thoroughly convinced that you could not be dissuaded from your honourable decision.[JP] そのような立派な己沫心 舎更 わることは な凵老あるう Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
To drown myself in[CN] 延我身 Les Visiteurs du Soir (1942)
The mimosa scent - it's flooding the room.[CN] 含羞草的味道,延了整個房間 The Uninvited (1944)
It's a malignant disease... spreading through the whole country.[CN] 像是传染性的恶疾... 逐渐延到全国范围 Invasion of the Body Snatchers (1956)
If the fire spreads, flood the magazines.[CN] 如果火势延,先毁灭资料 Pursuit of the Graf Spee (1956)
Repent what's past, avoid what is to come, and do not spread the compost on the weeds to make them ranker.[CN] 忏悔过去 好好地预防未来 你不要再在野草上施肥让它们到处延吧 Hamlet (1948)
On the contrary, when he sometimes let the silence take over the room and seep into its corners like a heavy unbreathable gas of the three of us, he seemed to be most at ease[CN] 相反,有时候他让 沉默在房间里延 就像无法忍受的毒气 一样充斥每一个角落 我们三个人 他表现得最自在 Le Silence de la Mer (1949)
She was so close, she stepped on a vine and it tripped him and throwed him in the brambles.[CN] 但她太接近麦尔斯叔叔了 她踏到一个藤,绊倒了他 害他跌进草中 The Yearling (1946)
A strange neurosis... evidently contagious-- an epidemic of mass hysteria.[CN] 显然极具延性 -- 像是一场克传染的集体性癔病 Invasion of the Body Snatchers (1956)
Untilthebig affairbegan[CN] 直到爱苗迅速 The Band Wagon (1953)
Are you acquainted with a young samurai among the retainers named Chijiiwa Motome?[JP] 凵Jヨ も と め 干く夏右求女と申百 著凵漫士を ご存知力辟濡 Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
Green chickweed not yet grown lush.[CN] 绿绿的繁缕路伴 Apostasy (1948)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top