ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -窩-, *窩*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[窩, wō, ㄨㄛ] cave, den, nest; hiding place; measure word for small animals
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  咼 [guō, ㄍㄨㄛ]
Etymology: [pictophonetic] cave, Rank: 7051

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wō, ㄨㄛ, / ] nest, #4,553 [Add to Longdo]
酒窝[jiǔ wō, ㄐㄧㄡˇ ㄨㄛ, / ] dimple, #25,293 [Add to Longdo]
窝囊[wō nang, ㄨㄛ ㄋㄤ˙, / ] annoyed; to feel vexed; pointless; asinine; good-for-nothing; stupid and cowardly, #27,012 [Add to Longdo]
蜂窝[fēng wō, ㄈㄥ ㄨㄛ, / ] bee's nest; honeycomb; fig. honeycomb figure, #27,577 [Add to Longdo]
燕窝[yàn wō, ㄧㄢˋ ㄨㄛ, / ] bird's nest soup, #29,227 [Add to Longdo]
窝心[wō xīn, ㄨㄛ ㄒㄧㄣ, / ] warm; warm hearted, #32,231 [Add to Longdo]
一窝蜂[yī wō fēng, ㄧ ㄨㄛ ㄈㄥ, / ] like a swarm of bees; everyone swarms around pushing and shouting; a hornet's nest, #35,763 [Add to Longdo]
窝藏[wō cáng, ㄨㄛ ㄘㄤˊ, / ] to harbor; to shelter, #40,467 [Add to Longdo]
眼窝[yǎn wō, ㄧㄢˇ ㄨㄛ, / ] eye socket, #41,152 [Add to Longdo]
腋窝[yè wō, ㄧㄝˋ ㄨㄛ, / ] armpit, #41,228 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
縁;か縁[かえん, kaen] (n) cavity margin (e.g. tooth, body) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The fat woman, the young couple, the sleeping Indian and the tall man in black, but now skin and flesh and hair had disappeared, and empty eye sockets stared from gleaming white skulls.太った女性も、若いカップルも、眠っているインド人も、そして、背の高い黒服の男も。しかし、今では皮膚も肉も髪もなくなって、ぼんやり光る白い頭蓋骨から、からっぽの眼がにらみつけていた。
The eye socket is the bone receptacle in which the eye fits.とは、目をいれている骨のいれもののことです。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All right for mice to sleep in.[CN] 給耗子做正好 Ride the Pink Horse (1947)
You've got a blue glint too, like a splinter of chalcedony, a dimple in your chin, and your hair looks like you got it cut in a juvenile detention center.[CN] 你也有藍色的眼眸 像寶石一樣 你有酒 Pearls of the Deep (1965)
It doesn't matter. Anyone is a good gift.[CN] 都可以啦,任何爸爸都會很高興收到這種心的禮物 Meu Pé de Laranja Lima (1982)
No, that's your technique, and if that doesn't work, you can always take your thumb, jam it in his eye socket, and twist till you hit his brain.[JP] いや、君の方法だ それがダメなら 親指をヤツの眼に押し込み 脳みそに当たるまで ねじ込むんだ Super (2012)
Let me... have some birds nest[CN] 不如... 吃燕 Fei xia xiao bai long (1968)
Chain him up with the other dogs![CN] 帶他去狗 和他的同伴們鎖在一起 Les Visiteurs du Soir (1942)
Wouldn't it be fun and, uh, therapeutically beneficial if we gave her a transorbital lobotomy?[JP] もし彼女に 経眼式ロボトミーを 施したら 楽しいし治療上も 有益じゃないかしら? The Name Game (2013)
Supraorbital ridge indicates the victim was male. He's just taking his vacation time.[JP] 上隆起部からすると 被害者は男性ね ただ彼は休暇を取ってるだけよ El Carnicero en el Coche (2013)
2 more inches to the left, would've cut right through my axillary artery.[JP] 左への もう2インチ 腋動脈を通して切った The Crossing (2013)
In my hands, the transorbital lobotomy has become as routine as... filling a cavity.[JP] 私にとって 経眼式ロボトミーは すっかり日常的になっているよ 神聖な使者 聖ユダ イエスの誠実な使用人と友人 I Am Anne Frank: Part 2 (2012)
Luckily I often eat your birds' nests[CN] 好在有你的冰糖燕滋潤 Fei xia xiao bai long (1968)
Fallen into a tub of butter, you have.[CN] 可以在酒槽裡喝個夠 My Fair Lady (1964)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top