ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

相対

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -相対-, *相対*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
相対売買[あいたいばいばい, aitaibaibai] (n) การต่อรองซื้อขาย

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
相対[そうたい, soutai] TH: ที่สัมพันธ์กัน  EN: relative

Japanese-English: EDICT Dictionary
相対[そうたい, soutai] (n,vs,adj-no) confrontation; facing; between ourselves; no third party; tete-a-tete; (P) [Add to Longdo]
相対[そうたい, soutai] (n,vs,adj-f) relative; (P) [Add to Longdo]
相対[あいたいす, aitaisu] (v5s,vi) (1) (See 相対する) to face each other; to be opposite one another; (2) to be in opposition; to conflict [Add to Longdo]
相対する[あいたいする, aitaisuru] (vs-s,vi) (1) to face each other; to be opposite one another; (2) to be in opposition; to conflict [Add to Longdo]
相対ずく;相対尽く;相対づく;相対尽(io)[あいたいずく(相対ずく;相対尽く;相対尽);あいたいづく(相対尽く;相対づく;相対尽), aitaizuku ( soutai zuku ; soutai kotogotoku ; soutai jin ); aitaiduku ( soutai koto] (n) mutual consent [Add to Longdo]
相対アドレス[そうたいアドレス, soutai adoresu] (n) {comp} relative address [Add to Longdo]
相対エントロピー[そうたいエントロピー, soutai entoropi-] (n) {comp} relative entropy [Add to Longdo]
相対キー[そうたいキー, soutai ki-] (n) {comp} relative key [Add to Longdo]
相対パス名[そうたいパスめい, soutai pasu mei] (n) {comp} relative pathname [Add to Longdo]
相対ファイル[そうたいファイル, soutai fairu] (n) {comp} relative file [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The words 'beautiful' and 'ugly' are relative terms.「美しい」とか「醜い」といった言葉は相対的な用語である。
What do you mean by cultural relativism?「文化相対主義」とはどういう意味ですか。
We associate the name of Einstein with the theory of relativity.アインシュタインという名から私達は相対性理論を連想する。
We associate Einstein with the theory of relativity.アインシュタインといえば相対性理論を思い出す。
Einstein's theory of relativity is Greek to me.アインシュタインの相対性理論は私にはちんぷんかんぷんだ。
The theory of relativity originated with Einstein.相対性理論の創案者はアインシュタインであった。
Few scientists understand the theory of relativity.相対性理論を理解する科学者は少ない。
A seller's market is a market in which goods are relatively scarce, buyers have a limited range of choice, and prices are high.売り手市場とは相対的に物が少なく買い手は選択範囲が限られ、かつ価格が高い市場ということである。
So they sought a place such that the conference seating would have them facing the Americans.このため、会談の席の配置では米国と相対して座る場所を求めた。
Week 13: Learn about absolute, and relative, motion.第13 週:絶対運動と相対運動について学習する。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
相対アドレス[そうたいアドレス, soutai adoresu] relative address [Add to Longdo]
相対エントロピー[そうたいエントロピー, soutai entoropi-] relative entropy [Add to Longdo]
相対キー[そうたいキー, soutai ki-] relative key [Add to Longdo]
相対パス名[そうたいぱすめい, soutaipasumei] relative pathname [Add to Longdo]
相対ファイル[そうたいファイル, soutai fairu] relative file [Add to Longdo]
相対レコード番号[そうたいレコードばんごう, soutai reko-do bangou] relative record number [Add to Longdo]
相対形式プログラム[そうたいけいしきプログラム, soutaikeishiki puroguramu] relocatable program [Add to Longdo]
相対誤差[そうたいごさ, soutaigosa] relative error [Add to Longdo]
相対座標[そうたいざひょう, soutaizahyou] relative coordinate [Add to Longdo]
相対座標指令[そうたいざひょうしれい, soutaizahyoushirei] relative command, relative instruction [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top