ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -疑-, *疑*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[疑, yí, ㄧˊ] to doubt, to question, to suspect
Radical: , Decomposition:     匕 [, ㄅㄧˇ]  矢 [shǐ, ㄕˇ]    ?  疋 [, ㄆㄧˇ]
Etymology: [ideographic] An old man walking 疋 while holding 匕 a cane 矢, Rank: 698

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yí, ㄧˊ, ] to doubt; to misbelieve; to suspect, #6,559 [Add to Longdo]
怀[huái yí, ㄏㄨㄞˊ ㄧˊ, 怀 / ] to doubt; to suspect; doubt; suspicion; skeptical, #2,486 [Add to Longdo]
[wú yí, ㄨˊ ㄧˊ, / ] no doubt; undoubtedly, #2,595 [Add to Longdo]
[xián yí rén, ㄒㄧㄢˊ ㄧˊ ㄖㄣˊ, ] a suspect, #3,452 [Add to Longdo]
[zhì yí, ㄓˋ ㄧˊ, / ] call into question; question (truth or validity), #4,127 [Add to Longdo]
[yí wèn, ㄧˊ ㄨㄣˋ, / ] a question; sth not understood; to query; interrogative (gramm.), #6,209 [Add to Longdo]
[yí huò, ㄧˊ ㄏㄨㄛˋ, ] (a sense of) uncertainty; to feel unsure about sth; unconvincing; to puzzle over, #7,376 [Add to Longdo]
[kě yí, ㄎㄜˇ ㄧˊ, ] suspicious; dubious, #8,820 [Add to Longdo]
[xián yí, ㄒㄧㄢˊ ㄧˊ, ] suspicion; (be) suspected (of), #8,969 [Add to Longdo]
毫无[háo wú yí wèn, ㄏㄠˊ ㄨˊ ㄧˊ ㄨㄣˋ, / ] certainty; without a doubt, #9,405 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
わしい[うたがわしい, utagawashii] (adj) ไม่แน่ใจ, สงสัย
[ぎもん, gimon] (n) (เควส'เชิน) n. คำถาม,ประโยคคำถาม,ปัญหา,การถาม,การสอบถาม,กระทู้,เรื่องที่อภิปราย -v. ถาม,สอบถาม, S. . questioner n. questionable adj. questionably adv. -Phr. (beyond (all) question ไม่ต้องสงสัย) -Phr. (out of the question เป็นไปไม่ได้)
[ぎわく, giwaku] ความสงสัย,ความแคลงใจ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[うたがう, utagau] TH: สงสัย  EN: to doubt
[うたがう, utagau] TH: กังขา  EN: to suspect

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぎ, gi] (n) doubt; distrust; suspicion (of) [Add to Longdo]
[うたがい, utagai] (n) doubt; question; uncertainty; skepticism; scepticism; suspicion; distrust; (P) [Add to Longdo]
いが晴れる[うたがいがはれる, utagaigahareru] (exp,v1) to be cleared of a charge [Add to Longdo]
いをかけられる[うたがいをかけられる, utagaiwokakerareru] (exp,v1) to be under suspicion [Add to Longdo]
いを晴らす[うたがいをはらす, utagaiwoharasu] (exp,v5s) to dispel doubts [Add to Longdo]
いを抱く[うたがいをいだく, utagaiwoidaku] (exp,v5k) to harbor suspicion; to harbour suspicion [Add to Longdo]
い深い[うたがいぶかい, utagaibukai] (adj-i) doubting; distrustful; incredulous; suspicious [Add to Longdo]
[うたがう, utagau] (v5u,vt) to doubt; to distrust; to be suspicious of; to suspect; (P) [Add to Longdo]
[うたぐり, utaguri] (n) doubt; question; uncertainty; skepticism; scepticism; suspicion; distrust [Add to Longdo]
[うたぐる, utaguru] (v5r,vt) to doubt; to distrust; to be suspicious of; to suspect [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"What time is it?" he wondered.「何時だろうか」と彼はった。
I doubt your good sense.あなたの良識をいます。
They must have suspected me of stealing.あの人達は私が盗みをしたとったにちがいない。
In a way you are right, but I still have doubts.ある意味では君は正しいが、まだ問が残る。 [M]
One thing remains doubtful.いまだにわしいことが一つある。
I had my doubts but this last conversation cleared them all up.いろいろないもあったが、今度の話し合いで、すべてはクリアになった。
Some of (Rev. Martin Luther) King's supporters began to question his belief in peaceful protests.キング牧師の支持者の中には、平和的に抗議するという彼の信念にいの念を持つ物も現れ始めた。
It's doubtful if we'll finish in time for Christmas.クリスマスに間に合って終わるかどうかわしい。
I doubt these generalizations.こういう一般化はわしい。
This aroused her suspicion.このことが彼女に念を持たせた。
It is doubtful whether this machine works well or not.この機械がうまく動くかどうかはわしい。
Any doubts about the validity of this argument are promptly forgotten once we see the data.この議論の妥当性に関する問はデータを見れば雲散霧消する。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
似カラー[ぎじカラー, giji kara-] pseudo color [Add to Longdo]
似コード[ぎじコード, giji ko-do] pseudo code [Add to Longdo]
似リエントラントプログラム[ぎじリエントラントプログラム, giji rientorantopuroguramu] pseudo reentrant program [Add to Longdo]
似乱数[ぎじらんすう, gijiransuu] pseudo random number [Add to Longdo]
問の解決[ぎもんのかいけつ, gimonnokaiketsu] problem solution [Add to Longdo]
問符[ぎもんふ, gimonfu] question mark (?) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[うたがう, utagau] zweifeln, bezweifeln, Verdacht_hegen, misstrauen [Add to Longdo]
[ぎもん, gimon] -Frage, Zweifel, Problem [Add to Longdo]
[ぎわく, giwaku] Zweifel, Verdacht [Add to Longdo]
[ぎごく, gigoku] Skandal [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top