ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -甸-, *甸*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[甸, diān, ㄉㄧㄢ] suburbs of the capital; to govern; crops
Radical: , Decomposition:   勹 [bāo, ㄅㄠ]  田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] wrap, Rank: 2588

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[diàn, ㄉㄧㄢˋ, ] imperial domain; suburb, #22,111 [Add to Longdo]
[Miǎn diàn, ㄇㄧㄢˇ ㄉㄧㄢˋ, / ] Myanmar (or Burma), #9,659 [Add to Longdo]
[chén diàn diàn, ㄔㄣˊ ㄉㄧㄢˋ ㄉㄧㄢˋ, ] heavy, #25,392 [Add to Longdo]
[yī diàn yuán, ㄧ ㄉㄧㄢˋ ㄩㄢˊ, / ] Garden of Eden, #45,725 [Add to Longdo]
[Luó diàn, ㄌㄨㄛˊ ㄉㄧㄢˋ, / ] (N) Luodian (place in Guizhou), #62,119 [Add to Longdo]
[Zhōng diàn, ㄓㄨㄥ ㄉㄧㄢˋ, ] (N) Gyeltang, Gyalthang, Chinese Zhongdian (town in Kham prov. of Tibet, pres. Yunnan), #63,000 [Add to Longdo]
[Kuān diàn, ㄎㄨㄢ ㄉㄧㄢˋ, / ] Kuandian Manchu autonomous county in Liaoning; abbr. for 寬滿族自治縣|宽满族自治县, #101,390 [Add to Longdo]
[Huà diàn shì, ㄏㄨㄚˋ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ, / ] Huadian county level city in Jilin prefecture 吉林, Jilin province, #125,099 [Add to Longdo]
[Huà diàn, ㄏㄨㄚˋ ㄉㄧㄢˋ, / ] Huadian county level city in Jilin prefecture 吉林, Jilin province, #128,590 [Add to Longdo]
[Kuān diàn xiàn, ㄎㄨㄢ ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Kuandian Manchu autonomous county in Liaoning; abbr. for 寬滿族自治縣|宽满族自治县, #134,749 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And then you see Sweet Meadows.[CN] 然后你就见到了甜草 Devil's Doorway (1950)
Sweet Meadows, our mother... the earth.[CN] 甜草 我们的大地母亲 Devil's Doorway (1950)
Nurse it, pet it, until Sweet Meadows is a ranch where we can live and all our kids after us.[CN] 照料它 宠爱它 让甜草变成我们赖以生存的大牧场 Devil's Doorway (1950)
- Sweet Meadows. Here you belong.[CN] - 甜草 你属于这里 Devil's Doorway (1950)
- You do realize we have the right to homestead on Sweet Meadows?[CN] 我祝你好运 但不是在我的土地上 你知道我们在法律上有权使用甜草吧? Devil's Doorway (1950)
- But Mr. Coolan said...[CN] - 但是Coolan先生说甜草... Devil's Doorway (1950)
Temporary U.S. Marshall forming posse to attack Sweet Meadows.[CN] 临时警长命令一队人马 去攻击甜草 Devil's Doorway (1950)
- Legally, we can go in Sweet Meadows right now.[CN] 法律上讲 我们现在就可以使用甜草吧? Devil's Doorway (1950)
If you had a legal claim to even a part of Sweet Meadows, you'd be better off.[CN] 如果你同意让出甜草的一部分 情况会有一些缓解 Devil's Doorway (1950)
After 12 years in the Burmese jungle, I'm starving, Lady Agatha.[CN] 在缅丛林里呆了12年之后 我是饿得要死啦 赛舟女士 Sunset Boulevard (1950)
- You have never seen Sweet Meadows, have you? - No.[CN] 你从没见过甜草吧? Devil's Doorway (1950)
The volunteers of this expedition will have first choice in the homesteading of Sweet Meadows.[CN] 志愿出征者将会得到... 优先选择一块甜草产权的权利 Devil's Doorway (1950)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top