ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -煉-, *煉*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[煉, liàn, ㄌㄧㄢˋ] to smelt, to refine; to distill, to condense
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  柬 [jiǎn, ㄐㄧㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] fire

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liàn, ㄌㄧㄢˋ, / ] refine; smelt, #5,743 [Add to Longdo]
锻炼[duàn liàn, ㄉㄨㄢˋ ㄌㄧㄢˋ, / ] to engage in physical exercise; to toughen; to temper, #3,226 [Add to Longdo]
修炼[xiū liàn, ㄒㄧㄡ ㄌㄧㄢˋ, / ] (of Taoists) practise austerities; practise asceticism, #7,762 [Add to Longdo]
冶炼[yě liàn, ㄧㄝˇ ㄌㄧㄢˋ, / ] to smelt metal, #13,654 [Add to Longdo]
提炼[tí liàn, ㄊㄧˊ ㄌㄧㄢˋ, / ] to extract (ore, minerals etc); to refine; to purify; to process, #15,137 [Add to Longdo]
炼油[liàn yóu, ㄌㄧㄢˋ ㄧㄡˊ, / ] oil refinery, #18,186 [Add to Longdo]
精炼[jīng liàn, ㄐㄧㄥ ㄌㄧㄢˋ, / ] refine; purify; smart and capable; concise; succinct; terse; well-trained, #20,345 [Add to Longdo]
炼钢[liàn gāng, ㄌㄧㄢˋ ㄍㄤ, / ] steel making, #24,276 [Add to Longdo]
炼油厂[liàn yóu chǎng, ㄌㄧㄢˋ ㄧㄡˊ ㄔㄤˇ, / ] oil refinery, #25,275 [Add to Longdo]
磨炼[mó liàn, ㄇㄛˊ ㄌㄧㄢˋ, / ] same as 磨練|磨练, to temper oneself; to steel oneself; self-discipline; endurance, #26,367 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[れんが, renga] (n) อิฐ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[れんが, renga] (n) brick; (P) [Add to Longdo]
瓦塀;れんが塀[れんがべい, rengabei] (n) brick wall [Add to Longdo]
[れんごく, rengoku] (n,adj-no) purgatory [Add to Longdo]
[れんたん, rentan] (n) elixir of life (prepared from cinnabar in ancient China) [Add to Longdo]
丹術[れんたんじゅつ, rentanjutsu] (n) alchemy; art of making elixirs [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
One can't see through a brick wall.瓦の壁は透かして見ることはできない。
Bricks consist mostly of clay.瓦は大部分粘土からなっている。
The bricklayer calculated that he would need 500 bricks for the wall.瓦職人はその塀には500個のレンガが必要だと見積もった。
You cannot make bricks without straw.藁なしで瓦はできない。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top