ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -愚-, *愚*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[愚, yú, ㄩˊ] stupid, foolish
Radical: , Decomposition:   禺 [, ㄩˊ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 1895

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yú, ㄩˊ, ] stupid, #14,701 [Add to Longdo]
[yú chǔn, ㄩˊ ㄔㄨㄣˇ, ] silly; stupid, #10,276 [Add to Longdo]
[yú mèi, ㄩˊ ㄇㄟˋ, ] ignorant; uneducated, #21,819 [Add to Longdo]
[yú nòng, ㄩˊ ㄋㄨㄥˋ, ] derision; mock; ridicule, #32,901 [Add to Longdo]
人节[yú rén jié, ㄩˊ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] April fool's day, #36,990 [Add to Longdo]
公移山[yú gōng yí shān, ㄩˊ ㄍㄨㄥ ㄧˊ ㄕㄢ, ] the old man moves mountains (traditional folk tale); fig. nothing is impossible if you have the will, #38,023 [Add to Longdo]
[yú mín, ㄩˊ ㄇㄧㄣˊ, ] block-head, #48,485 [Add to Longdo]
[yú bèn, ㄩˊ ㄅㄣˋ, ] stupid, #48,534 [Add to Longdo]
[yú rén, ㄩˊ ㄖㄣˊ, ] stupid person; ignoramus, #50,442 [Add to Longdo]
大智若[dà zhì ruò yú, ㄉㄚˋ ㄓˋ ㄖㄨㄛˋ ㄩˊ, ] the wise may appear stupid (成语 saw); a genius not appreciated in his own time, #55,014 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
かしい[おろかしい, orokashii] โง่, เขลา
[おろか, oroka] โง่, เขลา
か者[おろかもの, orokamono] คนโง่, คนเขลา
かなこと[おろかなこと, orokanakoto] (exp) เรื่องสิ้นคิด

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぐ, gu] (n,adj-na) (1) foolishness; silliness; stupidity; folly; (2) (arch) (hum) I; me; (P) [Add to Longdo]
[おろか, oroka] (adj-na,n) foolish; stupid; (P) [Add to Longdo]
かしい[おろかしい, orokashii] (adj-i) foolish; stupid [Add to Longdo]
か者;おろか者[おろかもの, orokamono] (n) fool [Add to Longdo]
にもつかない[ぐにもつかない, gunimotsukanai] (exp) nonsensical; ridiculous; trifling [Add to Longdo]
の骨頂[ぐのこっちょう, gunokocchou] (exp) the height of folly; sheer stupidity [Add to Longdo]
暗;[ぐあん, guan] (n) (See 暗) imbecility [Add to Longdo]
案;[ぐあん(愚案);ぐけい(愚計), guan ( guan ); gukei ( gu kei )] (n) foolish plan; one's plan [Add to Longdo]
[ぐい, gui] (n) one's humble opinion [Add to Longdo]
[ぐきょ, gukyo] (n) foolish undertaking [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He cried how silly he have been.ああ、何とかだったんだろう、と彼は言った。
You are stupid.あなたはかだ。
You must put an end to your foolish behavior.あなたはかな振る舞いをやめなければならない。
It was silly of you to make such a mistake.あのような間違いを犯すなんて君もかだったね。 [M]
What makes one person a genius and another person a fool?ある人を天才にし、別の人をか者にするのは何なのか。
It was stupid of me to make such a mistake.あんな間違いをするなんて私はかだった。
Never did I see such a fool.あんなか者にはついぞ会ったことがない。
Caroline knows better than to spend all her money on clothes.キャロラインはすべてのお金を洋服に使うほどおかではない。
Between you and me, I think our boss is stupid.ここだけの話だが、我々の上司はかだと思う。
Between you and me, I think our boss is stupid.ここだけの話だが、私は我々の上司はかだと思う。
Between ourselves, he is rather stupid.ここだけの話だが、彼はかなりか者だよ。
How stupid of you to go there alone!そこへ1人で行くとは君は何てかだったんだ。 [M]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[おろか, oroka] Dummheit, Einfalt [Add to Longdo]
[ぐれつ, guretsu] Unsinn, Torheit, Dummheit [Add to Longdo]
[ぐもん, gumon] dumme_Frage [Add to Longdo]
[ぐち, guchi] (sinnloses) -Klagen [Add to Longdo]
連隊[ぐれんたい, gurentai] (Bande von) Rowdys [Add to Longdo]
[ぐどん, gudon] Dummheit, Einfalt, Stumpfsinn [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top