ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -寸-, *寸*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[寸, cùn, ㄘㄨㄣˋ] inch; small, tiny
Radical: , Decomposition:
Etymology: [ideographic] A hand with a dot indicating where the pulse can be felt, about an inch up the wrist, Rank: 1904
[对, duì, ㄉㄨㄟˋ] correct, right; facing, opposed
Radical: , Decomposition:   又 [yòu, ㄧㄡˋ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [ideographic] A pair 又 of hands 寸, Rank: 33
[导, dǎo, ㄉㄠˇ] to direct, to guide, to lead, to conduct
Radical: , Decomposition:   巳 [, ㄙˋ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [ideographic] A hand 寸 pointing the way to someplace 巳, Rank: 343
[射, shè, ㄕㄜˋ] to shoot, to eject, to emit
Radical: , Decomposition:   身 [shēn, ㄕㄣ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [pictographic] A bow 身 being drawn by a hand 寸, Rank: 703
[封, fēng, ㄈㄥ] envelope, letter; to confer, to grant; feudal
Radical: , Decomposition:   圭 [guī, ㄍㄨㄟ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [ideographic] To seal 寸 something with a handful of mortar 土, Rank: 871
[尊, zūn, ㄗㄨㄣ] to honor, to respect, to venerate
Radical: , Decomposition:   酋 [qiú, ㄑㄧㄡˊ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [ideographic] A hand 寸 making an offering of wine 酋, Rank: 1134
寿[寿, shòu, ㄕㄡˋ] old age, longevity; lifespan
Radical: , Decomposition:   丰 [fēng, ㄈㄥ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [ideographic] Altered form of 老, Rank: 1615
[寺, sì, ㄙˋ] court, office; temple, monastery
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [ideographic] An offering 土 in your hand 寸, Rank: 1892
[尉, wèi, ㄨㄟˋ] officer, military rank
Radical: , Decomposition:     尸 [shī, ]  示 [shì, ㄕˋ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: -, Rank: 2126
[㝵, dé, ㄉㄜˊ] to obtain, to get, to acquire; ancient form of 得
Radical: , Decomposition:   旦 [dàn, ㄉㄢˋ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [ideographic] A hand 寸 grabbing a shell 旦

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cùn, ㄘㄨㄣˋ, ] a unit of length; inch; thumb, #3,895 [Add to Longdo]
[yīng cùn, ㄧㄥ ㄘㄨㄣˋ, ] inch (unit of length equal to 2.54 cm.), #3,970 [Add to Longdo]
[chǐ cun, ㄔˇ ㄘㄨㄣ˙, ] size; dimension; measurement, #5,323 [Add to Longdo]
[tóu cùn, ㄊㄡˊ ㄘㄨㄣˋ, / ] money market, #14,269 [Add to Longdo]
[fēn cùn, ㄈㄣ ㄘㄨㄣˋ, ] propriety; appropriate behavior; proper speech or action; within the norms, #26,449 [Add to Longdo]
进尺[dé cùn jìn chǐ, ㄉㄜˊ ㄘㄨㄣˋ ㄐㄧㄣˋ ㄔˇ, / ] lit. win an inch, want a foot; fig. not satisfied with small gains; give him an inch, and he'll want a mile, #42,538 [Add to Longdo]
手无[shǒu wú cùn tiě, ㄕㄡˇ ㄨˊ ㄘㄨㄣˋ ㄊㄧㄝˇ, / ] unarmed and defenceless, #47,141 [Add to Longdo]
肝肠[gān cháng cùn duàn, ㄍㄢ ㄔㄤˊ ㄘㄨㄣˋ ㄉㄨㄢˋ, / ] lit. liver and guts cut to pieces (成语 saw); broken hearted; all cut up, #56,846 [Add to Longdo]
草不生[cùn cǎo bù shēng, ㄘㄨㄣˋ ㄘㄠˇ ㄅㄨˋ ㄕㄥ, ] "not even a blade of grass grows", #64,440 [Add to Longdo]
鼠目[shǔ mù cùn guāng, ㄕㄨˇ ㄇㄨˋ ㄘㄨㄣˋ ㄍㄨㄤ, ] short-sighted, #78,214 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[すんどう, sundou] (n) inching, See also: S. インチング, R. インチング
[すんどう, sun tsuchi] (exp) ทุกตารางนิ้ว

Japanese-English: EDICT Dictionary
[すん, sun] (n) sun (approx. 3.03 cm) [Add to Longdo]
が足りない[すんがたりない, sungatarinai] (adj-i) (obsc) too short [Add to Longdo]
[すんか, sunka] (n) moment's leisure; free minute; (P) [Add to Longdo]
詰まり[すんづまり, sundumari] (adj-na,n) a little short; sawed-off (pants) [Add to Longdo]
[すんげき, sungeki] (n) short play; skit [Add to Longdo]
[すんげき, sungeki] (n) (1) spare time; spare moment; (2) small opening; small crack [Add to Longdo]
[すんげん, sungen] (n) pithy or short and witty remark; wisecrack [Add to Longdo]
[すんこく, sunkoku] (n) moment [Add to Longdo]
[すんし, sunshi] (n) small present; small token of appreciation [Add to Longdo]
止め[すんどめ, sundome] (n) stopping just before [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Please allow me to measure you.あなたの法を計るのを許して下さい。
Our firm is on the verge of bankruptcy, I'm ashamed to say.うちの会社は倒産前です。お恥ずかしい話ですが。
The poor child was on the verge of starvation.かわいそうにその子供は餓死前だった。
The poor cat was on the verge of starvation.かわいそうにその猫は餓死前だった。
These measurements conform to the blueprints.これらの法は設計図に一致する。
Cut this into very fine pieces.これを断してくれ。
Sam got a raw deal when he was laid off just before his job would have become permanent.サムは不当にも正式採用となる前で、解雇されてしまった。
It's necessary to take correct measurements when you are tailoring a suit.スーツをつくる時は正確に法を測る必要があります。
The skit was presented by fifth grade students.その劇は5年生全員によって上演された。
A worm will turn. [Proverb]の虫にも五分の魂。
Who can read the future?先は闇。
May I take your size, madam?奥様、法をお測りしましょう。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[すんぽう, sunpou] extent [Add to Longdo]
法記入[すんぽうきにゅう, sunpoukinyuu] dimensioning [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[すん, sun] (Laengenmass, ca.3 cm) [Add to Longdo]
[すんぜん, sunzen] unmittelbar_vor [Add to Longdo]
[すんだん, sundan] in_Stuecke_hauen, in_Stuecke_reissen [Add to Longdo]
[すんか, sunka] freier_Augenblick, freie_Minute [Add to Longdo]
[すんぽう, sunpou] -Mass, -Groesse, -Plan [Add to Longdo]
[すんぴょう, sunpyou] kurze_Kritik [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top