ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -央-, *央*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[央, yāng, ㄧㄤ] central; to beg; to run out
Radical: , Decomposition:   冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]  大 [, ㄉㄚˋ]
Etymology: -, Rank: 800

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yāng, ㄧㄤ, ] beg; center, #9,256 [Add to Longdo]
[zhōng yāng, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ, ] central; middle; center, #1,084 [Add to Longdo]
[yāng háng, ㄧㄤ ㄏㄤˊ, ] Central bank (abbr. for 中銀行|中银行); People's Bank of China (abbr. for 中國人民銀行|中国人民银行), #2,836 [Add to Longdo]
[yāng shì, ㄧㄤ ㄕˋ, / ] CCTV, the PRC state TV network, abbr. for 中電視|中电视, #4,424 [Add to Longdo]
党中[dǎng zhōng yāng, ㄉㄤˇ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ, / ] party central committee, #5,159 [Add to Longdo]
中共中[Zhōng gòng zhōng yāng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ, ] Chinese Communist Party Central Committee, #6,150 [Add to Longdo]
电视台[zhōng yāng diàn shì tái, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄊㄞˊ, / ] China Central Television (CCTV), #6,768 [Add to Longdo]
电视台[Zhōng yāng diàn shì tái, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄊㄞˊ, / ] CCTV (Chinese state television), #6,768 [Add to Longdo]
政府[zhōng yāng zhèng fǔ, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ, ] central government, #11,631 [Add to Longdo]
军委[zhōng yāng jūn wěi, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄐㄩㄣ ㄨㄟˇ, / ] Central Military Committee (CMC), #13,307 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[おう, ou] (suf) middle; centre; center [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Would you please meet me at Yaesu central gate of Tokyo Station on Monday May 10 at 3:00 p.m?5月10日月曜日の午後3時に東京駅八重洲中口で待ち合わせをしていただけませんか。
You get on JR Chuo Line.JR中線に乗って下さい。
The Alps are in the center of Europe.アルプス山脈はヨーロッパの中にある。
Singapore's Central Fund provides pensions.シンガポールの中基金は年金を支給する。
The park lies in the center of the city.その公園は市の中に位置している。
That's when we learned that the main post office was on fire and that they had kidnapped our President.それで中郵便局が焼けて、やつらが私たちの大統領を誘拐したことを知ったの。
The station is the middle of the city.駅は市の中にある。
Freight cars were derailed and services suspended on the Chuo Line.貨車が脱線したため中線は不通になった。
There is a pond in the middle of the park.公園の中に池がある。
There is a park in the middle of the city.市の中に公園がある。
The City Hall is located at the center of the city.市役所は市の中に有ります。
Our office is located in the center of the town.私たちの事務所は町の中にある。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, you're begging. That's a whole lot worse.[CN] 比这更糟,你是在摇尾乞怜求我 It's a Wonderful Life (1946)
Starring Members of the Proletkult Theater Sailors of the Black-Sea Fleet[CN] 演员: 普罗特克特中工人剧场 黑海舰队官兵 Battleship Potemkin (1925)
- Central Europe, unsecured.[JP] - 中ヨーロッパ、無担保。 Mission: Impossible (1996)
Stand out in the middle of the room.[JP] 部屋の中に立て! 1984 (1984)
I need distances. You walk in, you pick a spot.[JP] ロビーの中まで入って The Bourne Identity (2002)
- Maximum wing, Block 9.[JP] - 中棟です 第9区画 満期釈放か? The Blues Brothers (1980)
Comm Central calling Colonel Peckem.[JP] 司令部からペックマン大佐へ The Crazies (1973)
I'll buy at opening prices tomorrow, 500 shares of Continental Gas, 500 shares of Consolidated Copper and 100 shares of Central Carbine, the same 20-point margin, yes.[CN] 我会根据明天的开盘价来买 500股大陆石油, 500股联合铜矿 还有100股中碳化物 Monsieur Verdoux (1947)
That's 3rd and Jefferson. Where the Central School is.[CN] 那是三街跟杰佛森街 中学校的所在地 His Girl Friday (1940)
Vocom Central calling Mr. Brubaker.[JP] 司令部からブルーベーカー氏へ The Crazies (1973)
A miserable little clerk, crawling in here on your hands and knees and begging for help.[CN] 一条卑贱人的可怜虫... 苦苦求我... 救救你 It's a Wonderful Life (1946)
I'll be waiting for you at 1 1 ;00 in the middle of the dance floor.[JP] ダンスフロアの中で 11時に待ってるよ A Cinderella Story (2004)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[おう, ou] Zentrum, Mitte [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top