ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

大文字

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -大文字-, *大文字*
Japanese-English: EDICT Dictionary
大文字[おおもじ(P);だいもんじ, oomoji (P); daimonji] (n) (1) (See 小文字) upper case letters; large characters; capital letter; (2) (だいもんじ only) the (kanji) character "dai" meaning "big"; (3) (だいもんじ only) huge character "dai" formed by fires lit on the side of a mountain in Kyoto on 16 Aug each year; (P) [Add to Longdo]
大文字小文字を区別[おおもじこもじをくべつ, oomojikomojiwokubetsu] (n) (1) {comp} case-sensitivity; (vs) (2) to distinguish on case; (P) [Add to Longdo]
大文字名前開始文字[おおもじなまえかいしもじ, oomojinamaekaishimoji] (n) {comp} upper-case name start characters [Add to Longdo]
大文字名前文字[おおもじなまえもじ, oomojinamaemoji] (n) {comp} upper-case name characters [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Write the alphabet in capitals.アルファベットを大文字で書きなさい。
Write your name in capitals.君の名前を大文字で書きなさい。 [M]
Write only your family name in capitals.姓だけを大文字で書きなさい。
Write your name in capital letters.大文字で名前を書く。
The first word of every sentence should be capitalized.文の最初の語はすべて大文字ではじめなければならない。
A capital letter is used at the beginning of a sentence.文の初めには大文字が用いられる。
Sentences begin with a capital letter.文は大文字で始まる。
You must begin a sentence with a capital letter.文章は大文字で書き始めなくてはならない。
Write your name in capitals.名前を大文字で書いてください。
When writing a sentence, generally you start with a capital letter and finish with a period (.) an exclamation mark (!) or a question mark (?).文を書くときには、ふつう大文字だ始め、ピリオド(.)、または感嘆符(!)、疑問符(?)、で終わる。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
大文字名前開始文字[おおもじなまえかいしもじ, oomojinamaekaishimoji] upper-case name start characters [Add to Longdo]
大文字名前文字[おおもじなまえもじ, oomojinamaemoji] upper-case name characters [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top