ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

外部

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -外部-, *外部*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
外部[wài bù, ㄨㄞˋ ㄅㄨˋ, ] external part; external, #4,875 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
外部[がいぶ, gaibu] TH: ภายนอก  EN: the outside
外部[がいぶ, gaibu] TH: ด้านนอก

Japanese-English: EDICT Dictionary
外部[がいぶ, gaibu] (n) (1) the outside; (adj-no) (2) external; (P) [Add to Longdo]
外部アクセス[がいぶアクセス, gaibu akusesu] (n) {comp} external access [Add to Longdo]
外部アクセス可能閉域利用者グループ[がいぶアクセスかのうへいいきりようしゃグループ, gaibu akusesu kanouheiikiriyousha guru-pu] (n) {comp} closed user group with outgoing access [Add to Longdo]
外部キー[がいぶキー, gaibu ki-] (n) {comp} external key [Add to Longdo]
外部キャッシュ[がいぶキャッシュ, gaibu kyasshu] (n) {comp} external cache [Add to Longdo]
外部クロック[がいぶクロック, gaibu kurokku] (n) {comp} external clock [Add to Longdo]
外部クロック同期[がいぶクロックどうき, gaibu kurokku douki] (n) {comp} external clocking [Add to Longdo]
外部ゲートウエイプロトコル[がいぶゲートウエイプロトコル, gaibu ge-toueipurotokoru] (n) {comp} Exterior Gateway Protocol; EGP [Add to Longdo]
外部コマンド[がいぶコマンド, gaibu komando] (n) {comp} external command [Add to Longdo]
外部コンポーネント[がいぶコンポーネント, gaibu konpo-nento] (n) {comp} external component [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
External pressure grows ever more intense.外部からの圧力がますます強くなってきている。
Outside advice may be necessary.外部からの助言が必要かもしれません。
The information seems to have leaked out.情報が外部に漏れたらしい。
Country people are traditionally suspicious of strangers.田舎の人々は外部の人に対して昔から疑い深い。
The secret leaked out.秘密が外部に漏れた。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
外部[がいぶ, gaibu] external [Add to Longdo]
外部アクセス[がいぶアクセス, gaibu akusesu] external access [Add to Longdo]
外部アクセス可能閉域利用者グループ[がいぶアクセスかのうへいいきりようしゃグループ, gaibu akusesu kanouheiikiriyousha guru-pu] closed user group with outgoing access [Add to Longdo]
外部クロック[がいぶクロック, gaibu kurokku] external clock [Add to Longdo]
外部クロック同期[がいぶクロックどうき, gaibu kurokku douki] external clocking [Add to Longdo]
外部コンポーネント[がいぶコンポーネント, gaibu konpo-nento] external component [Add to Longdo]
外部スイッチ[がいぶすいっち, gaibusuicchi] external switch [Add to Longdo]
外部データ[がいぶデータ, gaibu de-ta] external data [Add to Longdo]
外部データレコード[がいぶデータレコード, gaibu de-tareko-do] external data record [Add to Longdo]
外部データ項目[がいぶデータこうもく, gaibu de-ta koumoku] external data item [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top