ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

困窘

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -困窘-, *困窘*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
困窘[kùn jiǒng, ㄎㄨㄣˋ ㄐㄩㄥˇ, ] embarrassment, #52,317 [Add to Longdo]
使困窘[shǐ kùn jiǒng, ㄕˇ ㄎㄨㄣˋ ㄐㄩㄥˇ, 使] embarrass [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- You're embarrassing me.[CN] -你正在使我困窘 So I Married an Axe Murderer (1993)
- Cecilia.[CN] 这件事很困窘 The Purple Rose of Cairo (1985)
She was a good customer and you didn't want her to be embarrassed.[CN] 是因为她生前是个好顾客 你不希望她在警察面前 感到困窘 Absolute Power (1997)
And then, suddenly, while she was in this mood... there was a face from the past, somebody she recognised... another victim to fall into her grasp.[CN] 没想到困窘之时,突然冒出一个人... 那张脸以前见过,这人她认识 一个牺牲品自动送上门来 Appointment with Death (1988)
That way you won't have to leave your apartment. I know how that embarrasses you.[CN] 那么,你就不必离开你的公寓 我知道这让你很困窘 New York Stories (1989)
I also want to tell you that I've written a poem... but you can't hear it because I'm embarrassed.[CN] 我还想告诉你,我曾经写过诗 但不能给你听,因为我会困窘 The Postman (Il Postino) (1994)
This question is a bit awkward, but I'm afraid I'm gonna have to ask it... was there ever, uh, another man in her life?[CN] 是這樣 接下來的問題可能會使您困窘... 曾經 嗯 有別的男人嗎? Death Lends a Hand (1971)
When you do not want a woman, you should promote her confusion, something which is not hurtful like a simple "no".[CN] 288)}如果不愛一個女人,就應該向她顯示困窘 288)}這就不至於簡單拒絕,貶低了自己 Francisca (1981)
I dreamed of us in Cairo... - Tom.[CN] 我给你看看什么叫困窘 The Purple Rose of Cairo (1985)
There will not be a repeat of this embarrassment because I will have his tattooed hide nailed to my office door.[CN] 决不会有再有那种困窘 因为我会把他的刺青钉到我办公室门上! Down Periscope (1996)
He' d be extremely embarrassed if he knew you found out.[CN] 他将会极端地被困窘 如果他认识你发现。 Rosemary's Baby (1968)
Now I know my own strength, and I shall never again be embarrassed by his coming.[CN] 我不会再因为他来而困窘 Episode #1.6 (1995)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top