ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

博学

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -博学-, *博学*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
博学[bó xué, ㄅㄛˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] learned; erudite, #31,306 [Add to Longdo]
博学多才[bó xué duō cái, ㄅㄛˊ ㄒㄩㄝˊ ㄉㄨㄛ ㄘㄞˊ, / ] erudite and multi-talented (成语 saw); versatile and able, #75,103 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
博学[はくがく, hakugaku] (adj-na,n,adj-no) erudition; (P) [Add to Longdo]
博学[はくがくしゃ, hakugakusha] (n) pundit [Add to Longdo]
博学多才[はくがくたさい, hakugakutasai] (n) wide knowledge and versatile talents [Add to Longdo]
博学多識[はくがくたしき, hakugakutashiki] (n) erudition and extensive knowledge [Add to Longdo]
博学力行[はくがくりょっこう, hakugakuryokkou] (n) wide learning and energetic activity [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He passes for a learned man in our community.彼は私たちの地域社会では博学の人で通っている。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Our learned medico is going to perform one of his operations with an axe.[CN] 我们博学的 医师要用一把斧子去动手术 The Scarlet Empress (1934)
Nice to meet you, too. I'm Will. Erudite.[JP] 初めまして オレはウィル、「博学」出身 Divergent (2014)
I call my learned friend's attention to the fact that I summoned not Mrs Vole, but Mrs Helm.[CN] 我要请我博学的朋友注意, 我传唤的并不是 沃尔太太,而是赫尔姆太太。 Witness for the Prosecution (1957)
If my learned friend has no further questions, I'd like...[CN] 如果我博学的朋友 没有别的问题了,那我... ... Witness for the Prosecution (1957)
Erudite.[JP] 博学 Divergent (2014)
Every stuffed shirt who wants to pass for erudite has shelves full of unread books.[JP] 博学を気取りたいもったぶった男は みんな 読んでもいない本を棚にズラリと並べる The Rat Race (2012)
- He's so knowledgeable, isn't he?[JP] - 彼ってホント 博学でしょ? Midnight in Paris (2011)
My lord, is my learned friend to be allowed to bully and insult the witness?[CN] 法官大人,我博学的朋友 怎么可以如此威逼、侮辱证人? Witness for the Prosecution (1957)
My learned patient is not above substituting brandy for cocoa.[CN] 看我那博学的病人 是不是用白兰地冒充可可。 Witness for the Prosecution (1957)
I appear in this case with my learned friend, Mr Barton, for the prosecution.[CN] 在本案中,我和我博学的朋友 巴顿先生将担任控方律师。 Witness for the Prosecution (1957)
The smart ones, the ones who value knowledge and logic... are in Erudite.[JP] 頭が良く、知識があり 論理的思考が出来るグループ 「博学」 派閥 Divergent (2014)
My learned friend is putting words in the witness' mouth.[CN] 博学的朋友 正试图把自己的意见强加给证人。 Witness for the Prosecution (1957)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
博学[はくがく, hakugaku] Gelehrsamkeit, umfassende_Bildung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top