ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -停-, *停*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[停, tíng, ㄊㄧㄥˊ] to suspend, to halt, to delay; suitable
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  亭 [tíng, ㄊㄧㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] person, Rank: 693

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tíng, ㄊㄧㄥˊ, ] to stop; to halt; to park (a car), #1,159 [Add to Longdo]
[tíng zhǐ, ㄊㄧㄥˊ ㄓˇ, ] to stop; to halt; to cease, #2,213 [Add to Longdo]
[bù tíng, ㄅㄨˋ ㄊㄧㄥˊ, ] incessant, #2,574 [Add to Longdo]
[tíng chē, ㄊㄧㄥˊ ㄔㄜ, / ] to stop; to park, #4,752 [Add to Longdo]
[tíng liú, ㄊㄧㄥˊ ㄌㄧㄡˊ, ] stay somewhere temporarily; stop over, #5,117 [Add to Longdo]
[zàn tíng, ㄗㄢˋ ㄊㄧㄥˊ, / ] suspend, #5,182 [Add to Longdo]
车场[tíng chē chǎng, ㄊㄧㄥˊ ㄔㄜ ㄔㄤˇ, / ] parking lot; car park, #8,198 [Add to Longdo]
[tíng diàn, ㄊㄧㄥˊ ㄉㄧㄢˋ, / ] power cut, #9,435 [Add to Longdo]
下来[tíng xià lái, ㄊㄧㄥˊ ㄒㄧㄚˋ ㄌㄞˊ, / ] to stop, #10,159 [Add to Longdo]
[tíng chǎn, ㄊㄧㄥˊ ㄔㄢˇ, / ] stop production, #10,179 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
留所[ていりゅうじょ, teiryuujo] (n) ที่หยุดรถประจำทางหรือรถบัส
[ていでん, teiden] (vt) ไฟฟ้าดับ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ていし, teishi] การหยุดชะงัก,การยับยั้ง,การหยุด(กระทำสิ่งต่างๆ)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ていおん, teion] (n) (obs) rest (music) [Add to Longdo]
音符[ていおんぷ, teionpu] (n) (obs) rest (music) [Add to Longdo]
[ていかい, teikai] (n) adjournment; suspension of a meeting; recess of legislature [Add to Longdo]
[ていがく, teigaku] (n) suspension from school; (P) [Add to Longdo]
[ていし(P);ちょうじ, teishi (P); chouji] (n,vs) (1) (usu. ていし) suspension; interruption; stoppage; ban; standstill; halt; hang-up; deadlock; stalemate; abeyance; (2) (ちょうじ only) suspension of music, dance, etc. as a sign of mourning for a prominent person; (P) [Add to Longdo]
止シグナル[ていしシグナル, teishi shigunaru] (n) {comp} quit signal [Add to Longdo]
止価格[ていしかかく, teishikakaku] (n) pegged price [Add to Longdo]
止期間[ていしきかん, teishikikan] (n) downtime [Add to Longdo]
止時間[ていしじかん, teishijikan] (n) stop time [Add to Longdo]
止信号[ていししんごう, teishishingou] (n) stop signal; stoplight [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Ten minutes' walk brought us to the bus stop.10分歩くと、私たちはバスに着いた。
Oh, the lights went out.あ、電だ。
Change buses at that stop.あの留所でバスを乗り換えなさい。
That is the bus stop.あれは、バスです。
Father ran to the bus stop.お父さんはバスまで走っていった。
It's illegal to park your car here.ここに車をめるのは違法です。
We all hope that this cease-fire will make for world peace.この戦が世界平和に役立つことを私達はみな望んでいる。
Take a no. 5 bus at this bus stop.この留所から5番目のバスに乗りなさい。
This train stops at every station from Nakano on.この電車は中野より先は各駅に車する。
There is a bus stop down the road.この道を行ったところに、バスがあります。
This train stops at every station.この列車は各駅に車する。
This is just the milk run.これは各駅車です。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Search the houses and take them alive.[JP] 射撃止、 家を捜して あいつらを生きて捕まえろ La Grande Vadrouille (1966)
Stop![CN] 止! The Bird with the Crystal Plumage (1970)
Some cop might pull me in under suspicion.[JP] 警官に怪しまれ められるかも Detour (1945)
Stop.[CN] 车! Belle de Jour (1967)
Stop.[JP] La Grande Vadrouille (1966)
- I'll stop the car.[JP] - 車をめる Straw Dogs (1971)
Stop![CN] ! Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma soeur et mon frère... (1976)
Don't you think we ought to stop and put up the top?[JP] 車をめて 幌を上げませんか? Detour (1945)
Stop.[CN] A Fistful of Dollars (1964)
Near the airport of Desert Centre, I pulled up for water.[JP] デザートセンターで 給水のために車をめた Detour (1945)
I'd have to take his drivers license in case I was stopped or something.[JP] 彼の運転免許証も要るぞ... 警官にめられんとも 限らんし Detour (1945)
Cut! Cut![CN] 288)} Sweet Movie (1974)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[ていし, teishi] halt (vs), hang-up [Add to Longdo]
止シグナル[ていしシグナル, teishi shigunaru] quit signal [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[てい, tei] HALTEN,ANHALTEN [Add to Longdo]
[ていし, teishi] Einstellung, (voelliger) Stillstand [Add to Longdo]
[ていたい, teitai] Stockung, Anhaeufung [Add to Longdo]
留所[ていりゅうじょ, teiryuujo] Haltestelle [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top