ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

一致

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -一致-, *一致*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一致[yī zhì, ㄧ ㄓˋ, ] unanimous; identical (views or opinions), #1,659 [Add to Longdo]
一致[yī zhì xìng, ㄧ ㄓˋ ㄒㄧㄥˋ, ] consistency, #16,660 [Add to Longdo]
步调一致[bù diào yī zhì, ㄅㄨˋ ㄉㄧㄠˋ ㄧ ㄓˋ, / 調] to be united in action, #52,145 [Add to Longdo]
一致[yī zhì zì, ㄧ ㄓˋ ㄗˋ, ] consistent phonogram(s) [Add to Longdo]
一致性效应[yī zhì xìng xiào yìng, ㄧ ㄓˋ ㄒㄧㄥˋ ㄒㄧㄠˋ ㄧㄥˋ, / ] consistency effect [Add to Longdo]
一致资源定址器[yī zhì zī yuán dìng zhǐ qì, ㄧ ㄓˋ ㄗ ㄩㄢˊ ㄉㄧㄥˋ ㄓˇ ㄑㄧˋ, / ] uniform resource locator (URL) [Add to Longdo]
一致[bù yī zhì zì, ㄅㄨˋ ㄧ ㄓˋ ㄗˋ, ] inconsistent phonogram(s) [Add to Longdo]
全场一致[quán chǎng yī zhì, ㄑㄩㄢˊ ㄔㄤˇ ㄧ ㄓˋ, / ] unanimous [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
一致[いっち, itchi] (vi, adj) เหมือนกัน, พ้องกัน, เห็นด้วย, เป็นเอกฉันท์, See also: A. 反対
一致[いっち, itchi] (adj) สอดคล้อง,เป็นไปในทางเดียวกัน

Japanese-English: EDICT Dictionary
一致[いっち, icchi] (n,vs) (1) coincidence; agreement; union; match; (2) conformity; consistency; (3) cooperation; (P) [Add to Longdo]
一致ゲート[いっちゲート, icchi ge-to] (n) {comp} identity gate; identity element [Add to Longdo]
一致演算[いっちえんざん, icchienzan] (n) {comp} identity operation [Add to Longdo]
一致協力[いっちきょうりょく, icchikyouryoku] (n,vs) combined (concerted) efforts; solidarity; joining forces (with) [Add to Longdo]
一致結束[いっちけっそく, icchikessoku] (n,vs) closing ranks; uniting and working together; coming together for fighting [Add to Longdo]
一致指数[いっちしすう, icchishisuu] (n) coincident indicator [Add to Longdo]
一致素子[いっちそし, icchisoshi] (n) {comp} identity gate; identity element [Add to Longdo]
一致団結[いっちだんけつ, icchidanketsu] (n,vs) solidarity; banding together and working as one for a common cause [Add to Longdo]
一致[いっちてん, icchiten] (n) point of agreement [Add to Longdo]
一致判定[いっちはんてい, icchihantei] (n) {comp} matching [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Some 20 issues have been agreed on.20ほどの問題で意見の一致をみている。
Your account of the accident corresponds with the driver's.あなたのその事故の説明は運転手の説明と一致している。
Your plan is not in line with our policy.あなたの計画は私たちの方針と一致していない。
Your ideas are in accord with ours.あなたの考えは私たちと一致している。
We all agree in liking the teacher.あの先生が好きだということで我々はみんな一致している。
The man answer the description in the news.あの男は新聞と一致する。
These measurements conform to the blueprints.これらの寸法は設計図に一致する。
Barter, however, was a very unsatisfactory system because people's needs seldom matched exactly.しかし物々交換制は、人々の要求が一致することは希であったので、非常に不満足な制度だった。
That couple never fights; they are always in agreement on everything.その2人は決してけんかをしない。彼らはいつでも何でも意見が一致している。
Such conduct doesn't fit in with your reputation.そのような行動は、あんたの評判とは一致していない。
There seems to be little agreement as to how to preserve the evidence in such cases.そのような事件の場合、証拠をどのように保存するかについては一致した見解はないようである。
Publication of the article was timed to coincide with the professor's birthday.その記事の発表は教授の誕生日に一致するように行われた。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
一致[いっち, icchi] match (vs), concordance [Add to Longdo]
一致ゲート[いっちゲート, icchi ge-to] identity gate, identity element [Add to Longdo]
一致演算[いっちえんざん, icchienzan] identity operation [Add to Longdo]
一致素子[いっちそし, icchisoshi] identity gate, identity element [Add to Longdo]
一致判定[いっちはんてい, icchihantei] matching [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一致[いっち, icchi] Uebereinstimmung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top