ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

すか

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -すか-, *すか*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
スカーフ[すかーふ, sukafu] (n) ผ้าพันคอ

Japanese-English: EDICT Dictionary
すか[suka] (n) (1) nonsense; (2) loss (on scratch lottery tickets, etc.) [Add to Longdo]
すか[sukasu] (v5s) to pose; to be affected; to put on an air [Add to Longdo]
すかっと[sukatto] (adv) (1) (on-mim) (See すっきり) refreshed; clear; (vs) (2) to feel refreshed [Add to Longdo]
すかり;すがり[sukari ; sugari] (n) (1) net for caught fish; (2) net-like tassel of Buddhist prayer beads; (3) (すがり only) (thb [Add to Longdo]
空かす[すかす, sukasu] (v5s) (usu. 腹を...) (See 空かせる) to feel hungry; to get hungry [Add to Longdo]
空かせる[すかせる, sukaseru] (v1) (usu. 腹を...) (See 空かす) to feel hungry; to get hungry [Add to Longdo]
酸模[すかんぽ, sukanpo] (n) garden (cock) sorrel; sour dock [Add to Longdo]
素寒貧[すかんぴん, sukanpin] (adj-na,n) penniless; dire poverty; pauper [Add to Longdo]
透かさず;隙かさず[すかさず, sukasazu] (adv) without a moment's delay [Add to Longdo]
透かし[すかし, sukashi] (n) (1) watermark (in a stamp, banknote, etc.); (2) openwork (engraving, carving, etc.) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
How is weather?天気はどうですか
Who is she?彼女は誰ですか
What's its name?名前は何ですか
Do you have rice?ご飯は置いてますか
What does "There is a tide" imply? (Shakespeare's Julius Caesar)「There is a tide」とはどういう意味ですか。(シェークスピアのジュリアス・シーザー)
"Where is your house?" "It is over there."「あなたの家はどこですか」「それは向こうです」
"What make is your car?" "It is a Ford."「あなたの自動車はどこの製品ですか」「フォード社のです」
"Can I use your dictionary? "Yes, here you are."「あなたの辞書を使ってもいいですか」「はい、どうぞ」
"Where are your books?" "They are on the desk."「あなたの本はどこですか」「それらは机の上です」
"When do you watch TV?" "I watch TV after dinner."「あなたはいつテレビを見ますか」「夕食後です」
"When do you swim?" "I swim in July."「あなたはいつ泳ぎますか」「7月です」
"When do you get up?" "I get up at eight."「あなたはいつ起きますか」「8時です」

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スカラ[すから, sukara] scalar [Add to Longdo]
スカラ変数[すからへんずう, sukarahenzuu] scalar variable [Add to Longdo]
スカジースリー[すかじーすりー, sukaji-suri-] SCSI-3 [Add to Longdo]
スカジーツー[すかじーつー, sukaji-tsu-] SCSI-2 [Add to Longdo]
スカジー[すかじー, sukaji-] SCSI [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
透かす[すかす, sukasu] durchsehen, Raum_lassen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top