ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ค้นพบ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ค้นพบ-, *ค้นพบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค้นพบ(v) discover, See also: see about, find out, rummage, Syn. พบ, ค้นเจอ, Example: โคลัมบัสค้นพบโลกใหม่ที่ยังไม่มีใครไปถึง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ค้นพบก. ศึกษาค้นคว้าหรือค้นหาจนได้ความจริงหรือสิ่งที่ยังไม่เคยมีการพบมาก่อน.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค้นพบ[khonphop] (v) EN: discover ; see about ; find out ; rummage  FR: découvrir ; dénicher

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be onto(phrv) ค้นพบ (ความลับ, คนหรือสิ่งผิดปกติ), Syn. get onto, put onto
break through(phrv) ค้นพบ, See also: พบ
bring someone to light(idm) ทำให้ค้นพบ, See also: ค้นพบ, Syn. come to
burst on(phrv) ค้นพบ...ทันที, Syn. burst upon
burst upon(phrv) ค้นพบ...ทันที
catch napping(idm) จับได้ว่าทำผิด (คำไม่เป็นทางการ), See also: ค้นพบว่าทำผิด
ferret out(phrv) ค้นพบ
find in(phrv) ค้นพบ...ใน
find out(phrv) ค้นพบ
descry(vt) เห็น (คำโบราณ), See also: ค้นพบ, ตรวจเจอ, Syn. glimse, look, see

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apocalypse(อะพอด'คะลิพซ) n. บันทึกทางศาสนาของยิวหรือคริสเตียนพบระหว่างปี 200 B.C.A.D. 350 การค้นพบ, การเปิดเผย. -apocalyptic (al) adj. (revelation; discovery)
archimedes(อาร์คิมี'ดี') n. ชื่อนักคณิตศาสตร์ นักประดิษฐ์และนักฟิสิกส์ของกรีก ผู้ค้นพบกฎแห่งความถ่วงและคาน. -Archimedean adj.
descried(ดิสไครดฺ') adj. ซึ่งได้รับความสนใจ,ถูกเห็นหรือค้นพบ
descrier(ดิสไคร'เออะ) n. ผู้มองเห็น,ผู้ค้นพบ
descry(ดิสไคร') vt. มองเห็น,ค้นพบ., See also: descrier n., Syn. discern
discover(ดิสคัฟ'เวอะ) vt. ค้นพบ,มองออก,เปิดเผย., See also: discoverable adj. ดูdiscover discoverer n. ดูdiscover, Syn. discern, Ant. miss
discovery(ดิสคัฟ'เวอรี) n. การค้นพบ,สิ่งที่ค้นพบ,การเปิดเผย,การแสดงตัว, Syn. finding
error correcting codeรหัสแก้ความผิดพลาดหมายถึง รหัสที่สามารถช่วยแก้ไขข้อผิดพลาด ซึ่งอาจเกิดขึ้นในขณะอ่านข้อมูล ส่งข้อมูล และพิมพ์ผลลัพธ์ การค้นพบนี้จะอาศัยการใช้บิตเสริม (parity bit) พิเศษในข้อมูลนั้น ๆ ซึ่งจะชี้ไปที่บิตที่มี ความผิดพลาด และจะเปลี่ยนค่าจาก 0 เป็น 1 หรือ 1 เป็น 0 ให้
finding(ไฟ'ดิง) n. การค้นหา,การตรวจสอบ,การค้นพบ,สิ่งที่ค้นพบ,คำพิพากษา,คำวินิจฉัย, See also: findings n., pl. เครื่องมือช่าง, เครื่องมือเครื่องใช้เล็ก ๆ น้อย, Syn. result, answer, verdict
light 1(ไลทฺ) {lit/lighted,lit/lighted,lighting,lights} n. แสง,แสงสว่าง,ความสว่าง,ไฟ,ดวงไฟ,ตะเกียง,โคม,โคมไฟ,ประทีป,ประภาคาร,ไฟสัญญาณ,อรุณ,กลางวัน,การรู้ adj. สว่าง,มีแสงสว่าง,ซีด,ขาว,จาง,มีครีมหรือนมมาก,เปล่งปลั่ง,ผ่องใส vt. จุดไฟ,จุดบุหรี่,เปิดไฟ,ติดไฟ,ส่องสว่าง,ทำให้สว่าง,เปล่งปลั่ง,ผ่องใส vt. จุดไฟ,จุดบุหรี่,กลายเป็นแสงสวาง,มีชีวิตชีวา,ถูกเปิดเผยถูกค้นพบ

English-Thai: Nontri Dictionary
descry(vt) ค้นพบ,มองเห็น,เห็นแต่ไกล
detect(vt) สืบหา,สืบค้น,จับเค้า,ตรวจพบ,ค้นพบ,พบ
detection(n) การสืบหา,การสืบค้น,การตรวจพบ,การพบ,การค้นพบ
detective(adj) เกี่ยวกับการสืบหา,เกี่ยวกับการค้นพบ
discover(vt) พบ,ค้นพบ,เปิดเผย
discoverer(n) ผู้ค้นพบ,ผู้พบ
discovery(n) การค้นพบ,การพบ,การเปิดเผย,สิ่งที่ค้นพบ
recover(vi, vt) กู้,คืนสภาพ,ค้นพบใหม่,หาย,ฟื้น

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
見つける[みつける, mitsukeru] TH: ค้นพบ  EN: to discover

German-Thai: Longdo Dictionary
entdecken(vt) |entdeckte, hat entdeckt| ค้นพบ (สิ่งที่มีอยู่แล้ว) เช่น Kolumbus hat Amerika entdeckt.
Entdeckung(n) |die, pl. Entdeckungen| การค้นพบ, See also: das Entdecken
Errungenschaft(n) |die, pl. Errungenschaften| ความสำเร็จ, การค้นพบ เช่น Freiheit und Einheit als Errungenschaft der Menschen in der ehemaligen DDR, See also: das Erreichen, das Erzielen, Syn. der Erfolg

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top