ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*morgen*

M AO1 R G AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: morgen, -morgen-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Indole-Derived Tremorgenic Toxinsอนุพันธ์ของอินโดลทอกซิน [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
MORGEN M AO1 R G AH0 N
KOLLMORGEN K OW0 L M AO1 R G AH0 N
KOLLMORGEN K AO0 L M AO1 R G AH0 N
MORGENROTH M AO1 R G IH0 N R AO0 TH
MORGENTHAU M AO1 R G AH0 N TH AW2
MORGENSTERN M AO1 R G IH0 N S T ER0 N
MORGENTHALER M AO1 R G IH0 N TH AH0 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Morgenzon (n) mˈɒrgənzən (m o1 r g @ n z @ n)

German-Thai: Longdo Dictionary
Morgen(n) |der, pl. Morgen| เวลาเช้า, ตอนเช้า เช่น Am Morgen geht die Sonne auf. พระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้า
Morgen!(phrase) อรุณสวัสดิ์, สวัสดีตอนเช้า ใช้พูดกันสั้นๆ ย่อมาจาก Guten Morgen!
Guten Morgenสวัสดีตอนเช้า

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Morgen {m}; Vormittag {m} | am Morgen | am Vormittag | am späten Vormittag | wunderschöner, glücklicher Morgenmorning | in the morning | in mid morning | in the late morning | jingle-jangle morning [Am.] [Add to Longdo]
Morgen {m}; Acker {m} [old] (Flächenmaß, 4048 qm)acre (4840 square yards) [Add to Longdo]
Morgenausgabe {f}morning edition [Add to Longdo]
Morgendämmerung {f}dawn [Add to Longdo]
Morgendämmerung {f}; Anbruch {m}; Beginn {m}dawn [Add to Longdo]
Morgenempfang {m} | Morgenempfänge {pl}levee | levees [Add to Longdo]
Morgengrauen {n}dawn; crack of dawn; daybreak [Add to Longdo]
Morgengymnastik {f}exercises in the morning [Add to Longdo]
Morgenhaube {f}mobcap [Add to Longdo]
Morgenmantel {m}; Morgenrock {m}dressing gown [Add to Longdo]
Morgenrock {m}robe [Add to Longdo]
Morgenrot {n}; Morgenröte {f}red sky; dawn [Add to Longdo]
Morgensonne {f}morning sun [Add to Longdo]
Morgenstern {m}morning star [Add to Longdo]
Morgenstern {m} (Waffe)flail [Add to Longdo]
Morgenstunde {f}morning hour [Add to Longdo]
Morgenzeitung {f}morning paper [Add to Longdo]
abrupt; ohne Übergang; von heute auf morgencold turkey [Add to Longdo]
frühe Morgenstundenthe small hours [Add to Longdo]
frühmorgensearly in the morning [Add to Longdo]
morgen {adv}tomorrow [Add to Longdo]
morgendlich {adj}matutinal; morning [Add to Longdo]
schon am frühen Morgenas soon as the day broke [Add to Longdo]
übermorgenthe day after tomorrow [Add to Longdo]
von {prp; +Dativ} | von der Straße | von Kindheit an | vom (= von dem) Morgen bis zum Abend | vom Anfang bis zum Ende | müde vom Arbeiten | von jetzt an | von A bis Z | von morgens bis abends | von Zeit zu Zeit | von amtlicher Seite | von außenfrom | from the street | from childhood; since childhood; from a child | from morning till night | from start to finish | tired from working | from now on | from A to Z | from morning to night | from time to time | from official quarters | from the outside [Add to Longdo]
Das hat bis morgen Zeit.That can wait till tomorrow. [Add to Longdo]
Die Schlagzeile fiel mir heute Morgen auf.The headline caught my eye this morning. [Add to Longdo]
Er kommt vielleicht morgen.He may come tomorrow. [Add to Longdo]
Guten Morgen!Good morning! [Add to Longdo]
Es hat Zeit bis morgen.It will do tomorrow. [Add to Longdo]
Geht es morgen?Is tomorrow convenient? [Add to Longdo]
Ich bin für morgen mit ihr verabredet.I've arranged to meet her tomorrow. [Add to Longdo]
Ich habe es heute Morgen im Radio gehört.I heard it this morning on the radio. [Add to Longdo]
Ich hole dich morgen früh ab.I'll pick you up tomorrow morning. [Add to Longdo]
Ich komme morgen in einer Woche.I'll arrive a week tomorrow. [Add to Longdo]
Ich soll morgen gehen.I'm to go tomorrow. [Add to Longdo]
Kommen Sie morgen zu mir!See me tomorrow! [Add to Longdo]
Morgenstunde hat Gold im Munde. [Sprw.]The early bird catches the worm. [prov.] [Add to Longdo]
Passt es dir morgen?Is tomorrow convenient to you? [Add to Longdo]
Seine Rede ist für morgen geplant.He is scheduled to speak tomorrow. [Add to Longdo]
Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen.Never put off till tomorrow what you can do today. [Add to Longdo]
Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen.There's no time like the present. [Add to Longdo]
Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen.Procrastination is the thief of time. [Add to Longdo]
Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen.A stitch in time saves nine. [Add to Longdo]
Morgenrötel {m} [ornith.]Collared Palm Thrush [Add to Longdo]
Morgenammer {f} [ornith.]Rufous-collared Sparrow [Add to Longdo]
morgens; vormittagsa.m.; am; AM : ante meridiem (before noon, in the morning) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
今朝[こんちょう, konchou] heute_morgen [Add to Longdo]
今朝[こんちょう, konchou] heute_morgen [Add to Longdo]
夜明け[よあけ, yoake] Tagesanbruch, Morgendaemmerung [Add to Longdo]
明後日[みょうごにち, myougonichi] uebermorgen [Add to Longdo]
明日[あす, asu] morgen [Add to Longdo]
明星[みょうじょう, myoujou] Venus, Morgenstern [Add to Longdo]
[あかつき, akatsuki] Tagesanbruch, Morgendaemmerung [Add to Longdo]
暁天[ぎょうてん, gyouten] Morgendaemmerung [Add to Longdo]
暁星[ぎょうせい, gyousei] Morgenstern [Add to Longdo]
[ちょう, chou] Morgen [Add to Longdo]
[ちょう, chou] MORGEN, DYNASTIE [Add to Longdo]
朝日[あさひ, asahi] Morgensonne [Add to Longdo]
朝晩[あさばん, asaban] morgens_und_abends [Add to Longdo]
朝霧[あさぎり, asagiri] Morgennebel [Add to Longdo]
朝露[あさつゆ, asatsuyu] Morgentau [Add to Longdo]
未明[みめい, mimei] Morgendaemmerung [Add to Longdo]
毎朝[まいあさ, maiasa] jeden_Morgen [Add to Longdo]
終日[しゅうじつ, shuujitsu] den_ganzen_Tag, von_morgens_bis_abends [Add to Longdo]
翌朝[よくちょう, yokuchou] am_naechsten_Morgen [Add to Longdo]
翌翌日[よくよくじつ, yokuyokujitsu] uebermorgen, 2_Tage_spaeter [Add to Longdo]
鶏鳴[けいめい, keimei] Hahnenschrei, Morgendaemmerung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  morgen
      n 1: a South African unit of measure equal to about 2 acres

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top