ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*無料*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 無料, -無料-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
無料[むりょう, muryou] (n) ฟรี

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
無料[むりょう, muryou] TH: ไม่เสียค่าใช้จ่าย  EN: no charge

Japanese-English: EDICT Dictionary
傍聴無料[ぼうちょうむりょう, bouchoumuryou] (n) admission free [Add to Longdo]
無料[むりょう, muryou] (n,adj-no) (ant [Add to Longdo]
無料インターネット接続[むりょうインターネットせつぞく, muryou inta-netto setsuzoku] (n) free Internet access [Add to Longdo]
無料体験[むりょうたいけん, muryoutaiken] (n) free trial (e.g. of software, game, etc.) [Add to Longdo]
無料電話相談[むりょうでんわそうだん, muryoudenwasoudan] (n) free phone consultation; free phone consultation service [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Are the drinks free?" "Only for ladies."「飲み物は無料ですか」「ご婦人に限ってです」
We deliver your order free of charge within a 20-mile limit.20マイル以内の配達は無料です。
Articles bought here will be delivered free of charge.ここでお買い上げの品は無料で配達します。
This booklet is free of charge.このパンフレットは無料です。
This booklet is free of charge.この小冊子は無料だ。
This ticket will admit two persons free.この切符では2人無料で入場できる。
This is a free ticket.この切符は無料です。
This is for free.これ無料です。
The pamphlet is free of charge.そのパンフレットは無料です。
The record concert is free of charge and is open to everyone.そのレコードコンサートは無料で誰でも入れる。
The goods will be delivered free of charge.その商品は無料で配送されます。
The parking lot is free of charge.その駐車場は無料だ。
It's free of charge.それは無料です。
You can have it for nothing.それは無料でもらえます。
How did you come by an admission ticket for the auto show free of charge?どのようにしてモーターショーの入場券を無料で手に入れたのですか。
Mike was very kind. He got my car repaired for free.マイクはとても親切でした。彼は私の車を無料で修理してくれました。
If it is free, please send me a copy.もしも無料でしたら1部コピーしてください。
If it is not free, please let me know how much the catalogue and the postage to Japan are.もしも無料でなければ、カタログの価格と日本までの送料をお教えください。
If you listen to English programs on the radio, you can learn English for nothing.ラジオの英語番組を聴けば、無料で英語の勉強をすることができる。
Should the word-processor go wrong, we guarantee to replace it free of charge.ワープロが万一故障したら、無料でお取り替えすることを保証します。
Some hospitals hand out free samples of baby milk.一部の病院は幼児用ミルクの無料見本を配布する。
Are drinks free?飲み物は無料ですか。
This ticket entitles you to a free meal.君はこの券で無料で食事ができる。 [M]
Join now and pay nothing for a whole year.今登録されれば、1年間無料です。
Children under three are admitted free of charge.三歳未満の子供は入場無料
We shall do this free of charge.私たちは無料でこれをします。
My aunt won an all-expenses-paid tour of Hawaii.私の伯母は、無料ハワイ旅行に当たった。
I have two passes to the Imperial Theater.私は帝国劇場の無料入場券を2枚持っている。
I got the ticket for free.私は無料でその切符を手に入れました。
I got the ticket for nothing.私は無料で切符を手にいれた。
Admission is free for preschool children.就学前の子供は入場無料です。
Water can not be had for nothing here.水はここでは無料ではない。
I am able to obtain a registration form for free.登録用紙は無料で入手できます。
The Toyo Hotel has a free transportation service from the airport to the hotel for their guests.東洋ホテルは空港からホテルまで、宿泊客の無料送迎をしています。
All our catalogues are free for the asking.当店のすべてのカタログは求めさえすれば無料でさしあげます。
Admission Free.入場無料
She is married to an English teacher, so she can take lessons free of charge.彼女は英語の先生と結婚しているので無料で授業を受けらるのです。
Father got the drink for nothing.父は無料で飲み物をもらった。
I got the pears for nothing.僕は梨を無料でもらった。 [M]
It's for free.無料です。
You may get it free of charge.無料でそれが得られる。
They're giving away samples free.無料で見本を配っています。
Is it free?無料なのですか。
Thursday night is free beer night.木曜の夜はビールが無料なのです。
Free estimate for Spanish translations (Jp to S and S to Jp).スペイン語翻訳(日西+西日)お見積もり無料
Please exercise every caution against cowboy salesmen of water purifiers and fraudulent-test sales.くれぐれも浄水器の悪質訪問販売業者や無料点検商法にはご注意ください。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
無料[むりょう, muryou] gebuehrenfrei [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top