ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*数え*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 数え, -数え-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
数え[かぞえる, kazoeru] (vt) นับจำนวน
数え[かぞえどし, kazoedoshi] การนับอายุแบบจีน กล่าวคือ ตอนเกิดมาถือว่าเป็นหนึ่งขวบ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
数え[かぞえる, kazoeru] TH: นับ  EN: to count

Japanese-English: EDICT Dictionary
指折り数え[ゆびおりかぞえる, yubiorikazoeru] (v1) to count on one's fingers [Add to Longdo]
死んだ子の年を数え[しんだこのとしをかぞえる, shindakonotoshiwokazoeru] (exp) (id) It is no use crying over spilt milk [Add to Longdo]
数え[かぞえ, kazoe] (n) (abbr) (See 数え年・かぞえどし) old manner of reckoning one's age, newborns being considered a year old, with everyone adding one year to their age at New Year's [Add to Longdo]
数える(P);算える[かぞえる, kazoeru] (v1,vt) to count; to enumerate; (P) [Add to Longdo]
数え違える[かぞえちがえる, kazoechigaeru] (v1) to miscount; to count wrongly (e.g. pages) [Add to Longdo]
数え[かぞえうた, kazoeuta] (n) (1) counting song; (2) (See 六義・2) enumerative form (of waka) [Add to Longdo]
数え込む[かぞえこむ, kazoekomu] (v5m) to number among [Add to Longdo]
数え上げる[かぞえあげる, kazoeageru] (v1,vt) to count up; to enumerate [Add to Longdo]
数え切れない[かぞえきれない, kazoekirenai] (adj-i) countless; incalculable [Add to Longdo]
数え直す;数えなおす[かぞえなおす, kazoenaosu] (v5s) to count again [Add to Longdo]
数え[かぞえどし, kazoedoshi] (n) old manner of reckoning one's age, newborns being considered a year old, with everyone adding one year to their age at New Year's [Add to Longdo]
数え[かぞえかた, kazoekata] (n) counting system; way (manner) of counting [Add to Longdo]
数え立てる[かぞえたてる, kazoetateru] (v1,vt) to enumerate; to count up [Add to Longdo]
鼻毛を数え[はなげをかぞえる, hanagewokazoeru] (exp,v1) (See 鼻毛を読む) to lead (a man) around by the nose [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Count from 10 down to zero.10から0まで逆に数えなさい。
Count from one to ten.1から10まで数えなさい。
Count up to thirty.30まで数えなさい。
He counts up to six.6までの数を数えることができる。
That child can count to twenty.あの子は20まで数えられる。
My son can count up to a hundred now.うちの息子は100まで数えられる。
My son can count up to a hundred now.うちの息子は百まで数えられる。
Let's count heads before we leave.ここを出発する前に頭数を数えておきましょう。
The class is too large to be taught by a single man.そのクラスは大きすぎて、1人では数えられない。
The boy can count to ten.その子は10まで数えられる。
That child is only four but he can already count to 100.その子はまだ4歳だが、もう100まで数えられる。
He can count up to ten with his fingers.その子供は指で10まで数えることが出来る。
Don't count your chickens.ひなを数えるな。
Don't count your chickens before they are hatched. [Proverb]ひよこがかえらぬうちにその数を数えるな。
In hockey and soccer points are counted as goals.ホッケーやサッカーでは点数はゴール数で数えられる。
My son can count up to a hundred now.家の息子は100まで数えられる。
We number him among our closest friends.我々は彼を親友の1人に数えている。
There are more stars in the sky than I can count.空には数え切れないほど星が出ている。
There are so many stars in the sky, I can't count them all.空には星がたくさんでていてとても数え切れない。
You could count to ten when you were two.君は2才の時に10まで数える事ができた。 [M]
You can number me among your friends.君は私を君の友人のうちに数えてよい。 [M]
You could count to ten when you are two.君は二歳のときに10まで数えることができた。 [M]
You could count to ten when you were two.君は二歳の時に十まで数えることができた。 [M]
The child counted ten.子供は10まで数えた。
Wait till I count ten.私が10数えるまで待ちなさい。
We have more customers than we can count.私どもには数えられないほどたくさんのお得意先がございます。
My son can count up to a hundred now.私の息子は百まで数えられる。
My birthday is a month ahead today, that's to say, April 5th.私の誕生日は今日から数えて1ヵ月先です。つまり、4月5日です。
I counted up to 200.私は200まで数えた。
Early man used his fingers and toes to count the animals he owned, or the measures of grain he had stored.初期の人間は、自分が所有する動物や蓄えている穀物の量を数えるのに、手足の指を使った。
I'm counting noses heads.人数を数えます。
My son can't count yet.息子はまだ数を数えられない。
Can you count to ten in Chinese?中国語で10まで数えられますか。
When angry, count to ten before you speak.怒った時は、言葉を発する前に数を10数えよ。
A man who angers easily should learn to count to ten - it calms trouble like pouring oil on troubled waters.怒りっぽい人は10まで数えるようにすべきだ。そうすれば油が風波をしずめるように、むしゃくしゃした気持ちはおさまる。
He can't count.彼は数えられない。
He is numbered among the greatest scientists in the world.彼は世界で最も偉大な科学者の中の一人に数えられている。
He says his son can count up to 100 now.彼は息子が100まで数えられるようになったと言っている。
They counted on monotonously to fifty.彼らは抑揚のない声で50まで数えた。
She is two years old, but she can already count to 100.彼女は2歳だが、もう100まで数えられる。
When angry, count ten; when very angry, a hundred.腹がたった十数えよ、もっと腹がたったら百数えよ。
Close your eyes, and count to ten.目を閉じて、10まで数えなさい。
Don't count your chickens before they are hatched.卵がかえる前にひよこの数を数えるな。
Count the apples in the basket.籠の中のリンゴの数を数えなさい。
Fighting the fading light he continued to count their names.彼は薄暗がりと戦いながら、彼等の名前を数えていった。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
数え[かぞえる, kazoeru] to count, to enumerate [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
数え[かぞえる, kazoeru] zaehlen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top