ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ダウ*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ダウ, -ダウ-
Japanese-English: EDICT Dictionary
アップサイドダウンケーキ[appusaidodaunke-ki] (n) upside-down cake [Add to Longdo]
アップダウ[appudaun] (n) up down [Add to Longdo]
イメージダウ[ime-jidaun] (n,vs) ruining one's image (wasei [Add to Longdo]
カウントダウ[kauntodaun] (n) countdown [Add to Longdo]
クーリングダウ[ku-ringudaun] (n) cooling down [Add to Longdo]
クールダウ[ku-rudaun] (n) cool down [Add to Longdo]
コストダウ[kosutodaun] (n,vs) cost down [Add to Longdo]
システムダウ[shisutemudaun] (n) {comp} system crash [Add to Longdo]
シットダウンストライキ[shittodaunsutoraiki] (n) sit-down strike [Add to Longdo]
シフトダウ[shifutodaun] (n) move into low gear (wasei [Add to Longdo]
シャットダウ[shattodaun] (n,vs) shutdown [Add to Longdo]
スクロールダウ[sukuro-rudaun] (n,vs) {comp} scroll down [Add to Longdo]
スピードダウ[supi-dodaun] (n,vs) slowing down (wasei [Add to Longdo]
スリップダウ[surippudaun] (n) slip down [Add to Longdo]
スローダウ[suro-daun] (n) {comp} slowdown [Add to Longdo]
タッチダウ[tacchidaun] (n,vs) touchdown (as in rugby, etc.) [Add to Longdo]
ダウ[dau] (n) (1) (abbr) (See ダウ式平均株価) Dow (i.e. Dow-Jones); (2) dhow [Add to Longdo]
ダウジング[daujingu] (n,vs) dowsing [Add to Longdo]
ダウ[dauto] (n) doubt [Add to Longdo]
ダウ[daun] (n-suf) (1) down (feathers); (2) down (opposite of up); becoming lower; (3) down (e.g. with a cold) and unable to continue (work); (4) {comp} not running (e.g. of servers); (5) (abbr) {comp} download; downstream; (P) [Add to Longdo]
ダウンサイジング[daunsaijingu] (n,vs) (1) downsizing; (2) {comp} switching from mainframe to personal computers; (P) [Add to Longdo]
ダウンスイング[daunsuingu] (n) down swing [Add to Longdo]
ダウンストリーム[daunsutori-mu] (adj-no) (See アップストリーム) downstream [Add to Longdo]
ダウンタイム[dauntaimu] (n) {comp} down time; downtime [Add to Longdo]
ダウンタウン[dauntaun] (n) downtown; (P) [Add to Longdo]
ダウンバースト[daunba-suto] (n) (See 下降気流) downburst [Add to Longdo]
ダウンヒル[daunhiru] (n) downhill [Add to Longdo]
ダウンビート[daunbi-to] (n) downbeat [Add to Longdo]
ダウンフォース[daunfo-su] (n) downforce [Add to Longdo]
ダウンライト[daunraito] (n) downlight [Add to Longdo]
ダウンラインロード[daunrainro-do] (n) {comp} down-line loading [Add to Longdo]
ダウンリンク[daunrinku] (n) {comp} downlink [Add to Longdo]
ダウンロード[daunro-do] (n,vs) {comp} download; (P) [Add to Longdo]
ダウンロードオンリーメンバー[daunro-doonri-menba-] (n) {comp} leech (wasei [Add to Longdo]
ダウンロードコンテンツ[daunro-dokontentsu] (n) downloadable content (e.g. for a video game) (wasei [Add to Longdo]
ダウン時間[ダウンじかん, daun jikan] (n) {comp} down time [Add to Longdo]
ダウン症[ダウンしょう, daun shou] (n) Down's syndrome [Add to Longdo]
ダウン症候群[ダウンしょうこうぐん, daun shoukougun] (n) Down's syndrome [Add to Longdo]
ダウ式平均株価[ダウしきへいきんかぶか, dau shikiheikinkabuka] (n) Dow-Jones averages [Add to Longdo]
ダウ平均[ダウへいきん, dau heikin] (n) (abbr) (See ダウ式平均株価) the Dow (i.e. the Dow Jones Industrial Average) [Add to Longdo]
ダウ平均株価[ダウへいきんかぶか, dau heikinkabuka] (n) Dow-Jones average; (P) [Add to Longdo]
トーンダウ[to-ndaun] (n) tone down [Add to Longdo]
トップダウ[toppudaun] (adj-na,n) {comp} top down [Add to Longdo]
トップダウン設計[トップダウンせっけい, toppudaun sekkei] (n) {comp} top-down design [Add to Longdo]
ドリルダウ[dorirudaun] (n) {comp} drill down [Add to Longdo]
ドレスダウ[doresudaun] (vs) to dress down [Add to Longdo]
ドロップダウンコンボボックス[doroppudaunkonbobokkusu] (n) {comp} drop-down combo box [Add to Longdo]
ドロップダウンメニュー[doroppudaunmenyu-] (n) {comp} drop down menu [Add to Longdo]
ドロップダウンリストボックス[doroppudaunrisutobokkusu] (n) {comp} drop-down list box [Add to Longdo]
ノーダウン;ノーダン[no-daun ; no-dan] (n) no outs (baseball) (wasei [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This scandal has severely damaged the public image of our company.このスキャンダルにより我が社はひどくイメージダウンしてしまった。
The server was down.サーバーがダウンしていました。
I can't check my mail. The server is down.サーバーがダウンしてて、メールチェックできない。
We could meet downtown. will that be convenient for you?ダウンタウンで会おう。君の都合はいいかい。 [M]
The word downtown refers to the business quarter of any town.ダウンタウンという言葉はすべての町の繁華街をさす。
There are many hotels downtown.ダウンタウンにたくさんのホテルがあります。
Traffic downtown is all backed up.ダウンタウンは交通渋滞だね。
Where is the bus stop for downtown?ダウンタウン行きのバスの停留所はどこですか。
What's the number is the downtown train?ダウンタウン行きは何番線ですか。
The Dow plunged 35 points and then bottomed out.ダウ平均は35ポイント下がって底をつきました。
The Dow Jones average posted a gain of two points today.ダウ平均株価は今日2ポイント値上がりした。
No sooner had we finished working on one tough problem than the president sent us yet another straight from the top.一難去ってまた一難、またまた難題が社長からトップダウンで降りてきたよ。
Downtime caused by mechanical problem.機械故障によるダウンタイム。
In American football a touchdown scores six points.アメフトでタッチダウンは6点になる。
With this tutorial you will use the sample manga to become accustomed to the procedures for seeing the manga including download.このチュートリアルではサンプルマンガを使用して、ダウンロードを含めてマンガを見る手順に慣れていただきます。
On some OS's you get gibberish for filenames with full-width characters so when downloading please change to a suitable filename.全角文字を含むファイル名の場合、一部のOSでは文字化けが生じることがありますので、ダウンロードの際に適宜ファイル名を変更してください。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システムダウ[しすてむだうん, shisutemudaun] system crash [Add to Longdo]
シャットダウ[しゃっとだうん, shattodaun] shutdown (vs) [Add to Longdo]
スローダウ[すろーだうん, suro-daun] slowdown [Add to Longdo]
ダウンサイジング[だうんさいじんぐ, daunsaijingu] downsizing [Add to Longdo]
ダウンタイム[だうんたいむ, dauntaimu] downtime [Add to Longdo]
ダウンラインロード[だうんらいんろーど, daunrainro-do] down-line loading [Add to Longdo]
ダウンリンク[だうんりんく, daunrinku] downlink [Add to Longdo]
ダウンロード[だうんろーど, daunro-do] down load [Add to Longdo]
ダウン時間[だうんじかん, daunjikan] down time [Add to Longdo]
トップダウ[とっぷだうん, toppudaun] top-down [Add to Longdo]
トップダウン設計[トップダウンせっけい, toppudaun sekkei] top-down design [Add to Longdo]
プルダウンメニュー[ぷるだうんめにゅー, purudaunmenyu-] pulldown menu [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top