ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*โกรธเคือง*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: โกรธเคือง, -โกรธเคือง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โกรธเคือง(v) be angry, See also: be annoyed, be indignant, be offended, be irate, Syn. เคืองโกรธ, ขุ่นเคือง, Example: ท่านไม่เคยโกรธเคืองผู้ใดที่มีความเห็นขัดแย้งกับท่าน
ความโกรธเคือง(n) anger, See also: wrath, rage, indignation, fury, Syn. ความโกรธ, ความขุ่นเคือง, ความขัดเคือง, Example: เหตุการณ์ดังกล่าวข่าวว่าสร้างความโกรธเคืองแก่รัฐมนตรีหนุ่มผู้นี้เป็นอย่างมาก, Thai Definition: ความรู้สึกไม่พอใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
งอน ๑ก. แสดงอาการโกรธเคืองหรือไม่พอใจเพื่อให้เขาง้อ, ทำจริตสะบัดสะบิ้ง.
บาดหมางก. โกรธเคืองกัน, หมองใจกัน, ผิดใจกัน.
ร้าวฉานว. แตกร้าว, แตกร้าวกัน, โกรธเคืองกัน, เช่น การทะเลาะเบาะแว้งทำให้เกิดร้าวฉานกัน.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โกรธเคือง[krōt kheūang] (v, exp) EN: be angry ; be annoyed ; be indignant ; be offended ; be irate

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
angrily(adv) อย่างโกรธเคือง, See also: อย่างโกรธแค้น, Syn. irately, savagely, heatedly, Ant. calmly, softly, quietly
angry(adj) โกรธ, See also: โมโห, เดือด, แค้น, โกรธเคือง, ขุ่นเคือง, ขุ่นข้อง, ขัดเคือง, Syn. enraged, furious, irate, Ant. calm, pleased, restrained
blow off the steam(phrv) ตะโกนส่งเสียงดัง (คำไม่เป็นทางการ), See also: พูดอย่างตื่นเต้น, พูดอย่างโกรธเคือง, Syn. let off
envenom(vt) ทำให้โกรธ (คำทางการ), See also: ทำให้โกรธเคือง, ทำให้แค้นเคือง, Syn. aggravate, embitter, enrage
have a bone to pick with someone(idm) มีเรื่องโต้แย้งกับบางคน, See also: มีเรื่องโกรธเคืองและต้องพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนั้นกับบางคน
on the war-path(idm) โกรธเคือง (คำไม่เป็นทางการ)
indignation(n) ความโกรธเคือง, See also: ความโกรธแค้น, ความขุ่นเคือง, Syn. anger, pigue, resentment
irritated(adj) โกรธเคือง, See also: รำคาญ, หงุดหงิด, Syn. annoyed, angry, vexed, Ant. soothing
irritatedly(adv) อย่างหงุดหงิด, See also: อย่างโกรธเคือง
look daggers at(idm) มองอย่างโกรธเคือง, See also: มองอย่างขุ่นเคือง, มองอย่างไม่พอใจ, มองค้อน
offense(n) ความโกรธเคือง, See also: ความบาดหมาง, ความขุ่นเคือง, Syn. resentment, wrath, Ant. pleasure
resent(vt) โกรธเคือง, See also: โกรธ, ไม่พอใจ, ขุ่นเคือง, Syn. be offended at, dislike, Ant. like, welcome
go into one(sl) โกรธเคือง, Syn. get annoyed
go off on one(sl) โกรธเคือง, Syn. went off on one
went off on one(sl) โกรธเคือง, Syn. go off on one
spleen(n) ความโกรธเคือง, See also: ความขุ่นเคือง, โทสะ, Syn. anger, discontent
tantrum(n) การมีอารมณ์เกรี้ยวกราด, See also: การโมโหโทโส, การโกรธเคืองอย่างรุนแรง
wrath(n) ความโกรธเคือง, See also: ความแค้น, ความโมโห, ความฉุนเฉียว, การมีโทสะ, Syn. anger, fury, rage, Ant. affection, fondness, love
wroth(adj) โกรธมาก (คำโบราณและทางวรรณคดี), See also: โกรธเคืองอย่างที่สุด, โกรธเกรี้ยว, โกรธจัด, Syn. furious, irate, wrathful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exacerbate(อิกแซส'เซอเบท) vt. ทำให้หนักขึ้น,ทำให้รุนแรงขึ้น,ทำให้โกรธเคือง,ทำให้ช้ำ., See also: exacerbation n. ดูexacerbate, Syn. intensify
exasperate(อิกแซส'พะเรท) vt. ทำให้โกรธเคืองมาก,เพิ่มความรุนแรง,ยั่วโทสะมาก, See also: exasperation n. ดูexasperate exasperatedly adv. ดูexasperate, Syn. exacerbate
exasperating(อิกแซส'พะเรทิง) adj. ซึ่งโกรธเคืองมาก,น่าโมโหมาก,ซึ่งยั่วโทสะมาก., Syn. annoying
jangle(แจง'เกิล) {jangled,jangling,jangles} v.,n. (เสียง) (ทำให้) ดังจากการกระทบกับโลหะ,ดังกรุ๊งกริ๊ง,พูดอย่างโกรธเคือง,เสียงทะเลาะวิวาท,การทะเลาะ
snarl(สนาร์ล) vi.,vt.,n. (การ) เห่า,คำราม,แยกเขี้ยวคำราม,พูดอย่างโกรธเคือง,พูดตะคอก,เสียงเห่า,เสียงคำราม, See also: snarler n. snarlingly adv., Syn. grumble, growl, snap, grumble
spite(สไพทฺ) n. เจตนาร้าย,ความมุ่งร้าย,ความโกรธเคือง,ความอาฆาตแค้น vt. กระทำด้วยเจตนาร้าย กลั่นแกล้ง ทำให้โกรธ รบกวน, -Phr. (in spite of ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม แม้ว่า ทั้ง ๆ ที่เป็น โดยไม่คำนึงถึงอะไรทั้งสิ้น)
steamer(สที'เมอะ) n. สิ่งที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไอน้ำ,หม้อไอน้ำ,เรือกลไฟ,ผู้โกรธเคือง vi. เคลื่อนที่ด้วยเรือกลไฟ
sulk(ซัลคฺ) vi.,n. (ความ,ผู้) เคืองใจหรือโกรธเคืองโดยไม่ยอมปริปากพูด,มีอารมณ์บูดหมอง
sulky(ซัล'คี) adj. เคืองใจ,โกรธเคือง,อารมณ์บูดบึ้ง,เสียใจ,มืดสลัว. n. รถม้าสองล้อที่นั่งเดี่ยว., See also: sulkily adv. sulkiness n.
tantrum(แทน'ทรัม) n. การมีอารมณ์เกรี้ยวกราด,การโมโหโทโส,การโกรธเคืองอย่างรุนแรง
umbrage(อัม'บริจฺ) n. การบุกรุก,การก้าวร้าว,การรบกวน,ความโกรธเคือง,ร่องรอยความ สงสัยหรือความไม่เป็นมิตร,เงา,เงามืด,ร่มเงา,ความสงสัย, Syn. resentment, displeasure
vehement(วี'ฮะเมินทฺ) adj. เร่าร้อน,แรงกล้า,รุนแรง,ดุเดือด,โกรธเคือง,มีพลังสูง,กระตือรือร้น., Syn. impassioned
warpath(วอร์'พาธ -แพธ) n. เส้นทางออกรบของอินเดียนแดง,โกรธเคือง มุ่งร้าย pl. warpaths -Phr. (on the warpath เตรียมสงคราม ทำสงคราม)
wrath(รอธ'แรธ,ราธ) n. ความโกรธเคือง,ความกริ้วโกรธ,ความโมโห,ความแก้แค้น adj. โกรธเคือง,กริ้วโกรธ, Syn. anger, rage, fury
wrathful(รอธ'ฟูล,ราธ'ฟูล) adj. โกรธเคือง,กริ้วโกรธ,โมโห, See also: wrathfulness n. wrathfully adv., Syn. furious, angry
wrathy(รอธ'ธี,ราธ'ธี,แรธ'ธี) adj. โกรธเคือง,กริ้วโกรธ,โมโห, See also: wrathily adv. wrathiness n., Syn. wrathful, angry
wroth(รอธ) adv. โกรธ,โกรธเคือง

English-Thai: Nontri Dictionary
exasperation(n) ความโกรธเคือง,ความโมโหฉุนเฉียว
incense(vi) จุดธูป,กระตุ้น,เร้า,ทำให้เดือดดาล,ทำให้โกรธเคือง,ดลใจ
spite(n) ความุ่งร้าย,ความโกรธเคือง,ความอาฆาตแค้น
sulk(vi) โกรธเคือง,อารมณ์ไม่ดี,ขุ่นหมอง
sulkiness(n) ความขุ่นหมอง,ความโกรธเคืองใจ
sulky(adj) โกรธเคือง,บูดบึ้ง,อารมณ์บูด,บึ้งตึง
tantrum(n) อารมณ์ฉุนเฉียว,ความโมโหโทโส,ความโกรธเคือง
umbrage(n) ความโกรธเคือง,ความก้าวร้าว,ร่มเงา
wrath(n) ความโกรธเคือง,ความโมโห,ความกริ้ว,ความแค้น
wrathful(adj) โกรธเคือง,กริ้ว,โมโห,แค้น
wroth(adj) แค้นเคือง,โกรธเคือง

German-Thai: Longdo Dictionary
ärgerlich(adv) |über etw.(A)| โกรธเคือง, โมโห เช่น Sie ist sehr ärgerlich über die Zugverspätung. หล่อนโมโหที่รถไฟล่าช้า, Syn. böse

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top