ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เสาะหา*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เสาะหา, -เสาะหา-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสาะหา(v) search for, See also: seek for, be after, follow, look for, find, Syn. ค้นหา, แสวงหา, Example: นักศึกษาควรเสาะหาความรู้ใหม่ๆ นอกเหนือจากในตำรา, Thai Definition: สืบหาข้อมูลหรือความรู้ให้ได้มา
การเสาะหา(n) seeking (for), See also: search, Example: ปัจจุบันการเสาะหาข้อมูลใหม่ๆ สามารถค้นได้จากอินเทอร์เน็ต

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ค้นคว้าก. หาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชา, เสาะหาเอามา.
วัตถุดิบโดยปริยายหมายถึงเรื่องราว ประสบการณ์ เป็นต้น ที่นักเขียนเสาะหาหรือตระเตรียมสะสมไว้เพื่อแต่งหนังสือ.
สืบ ๒ก. เสาะหา, แสวงหา, เช่น สืบความลับ สืบข้อเท็จจริง สืบข่าว.
สืบเสาะก. ค้นหา, แสวงหา, เช่น ตำรวจสืบเสาะหาแหล่งผลิตเฮโรอีน.
เสาะ ๑ก. ค้น, สืบ, แสวง, เช่น เสาะหา.
แสวง(สะแหฺวง) ก. เที่ยวหา, ค้นหา, เสาะหา.
หา ๑บางทีก็ใช้ควบกับคำอื่น มีความหมายว่า ขวนขวายเพื่อให้ได้มาโดยวิธีต่าง ๆ เช่น ค้นหา สืบหา เที่ยวหา ตามหา เสาะหา แสวงหา.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acquireการเสาะหา [การจัดการความรู้]
Commission on Human Rightsคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เป็นคณะกรรมาธิการหลัก ซึ่งรับผิดชอบในการเสาะหามาตรการในการส่งเสริมเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศ ต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งตรวจสอบและสอดส่องการดำเนินการด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษย ชนในประเทศต่าง ๆ ด้วย คณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 53 ประเทศ มาจากการเลือกตั้ง ดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี คณะกรรมาธิการฯ โดยจะมีการประชุมเป็นประจำทุกปี ประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน ณ นครเจนีวา ประเทศไทยได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นสมาชิกคณะกรรมาธิการฯ สำหรับวาระ พ.ศ. 2544-2546 [การทูต]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสาะหา[sǿ hā] (v, exp) FR: rechercher ; explorer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
explore(vi) สำรวจ, See also: ขุดคุ้ย, เสาะหา, Syn. discover
explore(vt) สำรวจ, See also: ขุดคุ้ย, เสาะหา, Syn. discover
grope(vi) คลำหา, See also: เสาะหา, สืบเสาะหา, Syn. fish, fumble, touch
hunt down(vt) ตามหาจนพบ, See also: เสาะหาจนเจอ
prier(n) ผู้เสาะหา, See also: ผู้สืบหา, Syn. busybody
rake(vt) เสาะหา, See also: ค้นคว้า, สืบเสาะ, Syn. rummage, search
rake in(phrv) หา (คำไม่เป็นทางการ), See also: เสาะหา, ได้รับ, Syn. shovel in
rake over(phrv) ค้นหา, See also: เสาะหา, Syn. rake through
rake through(phrv) ค้นหา, See also: เสาะหา, Syn. rake over
scour(vi) เที่ยวค้นคว้า, See also: เสาะหา, Syn. search, seek
search(vt) สืบค้นข้อมูล (ทางคอมพิวเตอร์), See also: เสาะหาข้อมูล, ค้นคว้าข้อมูล
search(n) การค้นหา, See also: การตรวจสอบ, การเสาะหา, การแสวงหา, การตรวจค้น, การตรวจจับ, Syn. examination, probe, investigation, quest, inspection, look
seek(vt) ค้นหา, See also: ค้น, เสาะหา, แสวงหา, สำรวจ, มุ่งค้นหา, Syn. search, look for, attempt
seek(vi) มองหา, See also: แสวงหา, เสาะหา, สำรวจ, Syn. look for
seeker(n) ผู้แสวงหา, See also: ผู้เสาะหา, ผู้ไปหา, ผู้สำรวจ, Syn. inquirer, searcher, explorer
survey(vt) สำรวจ, See also: เสาะหา, หาข้อมูล, Syn. scan, inspect, reconnoiter
woo(vi) พยายามแสวงหา (เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการเช่น การยอมรับ, ชื่อเสียง, การอนุญาต), See also: แสวงหา, เสาะหา
woo(vt) พยายามแสวงหา (เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการเช่น การยอมรับ, ชื่อเสียง, การอนุมัติ), See also: แสวงหา, เสาะหา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ascertain(แอสเซอเทน') vt. เสาะหา, ค้นคว้า,สืบหา,ทำให้แน่ใจหรือชัดเจน. -ascertainment n., Syn. discover, determine
data acquisitionการรวบรวมข้อมูลหมายถึง การเสาะหาหรือการรับข้อมูลมารวมกันเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์
rake(เรค) n. คราด,เครื่องคราด,คนเสเพล,คนเหลวไหล,คนเจ้าชู้,การเอียง,การเอียงลาด -v. คราด,ขูด,กวาด,เสเพล,คุ้ย,เก็บ,เขี่ย,มองกราด,ยิ่งกราด,ประณาม,ค้นคว้า,เสาะหา, See also: raker n.

English-Thai: Nontri Dictionary
comb(vt) หวีผม,สางผม,แปรงผม,เสาะหา,ค้นหา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
データ取得[データしゅとく, de^ta shutoku] การรวบรวมข้อมูลหมายถึง การเสาะหาหรือการรับข้อมูลมารวมกันเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top