ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

register

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -register-, *register*
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your Excellency, enter her name in the Penal Register for a terrible punishmentคำยกย่องผู้มีตำแหน่งชั้นสูงของคุณ . , เข้าไป name in ของเธอ . ลงทะเบียนเกี่ยวกับการลงโทษตามกฎหมาย... Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I know its register and its soul.ฉันรู้ทะเบียนและจิตวิญญาณของมัน Idemo dalje (1982)
Excuse me, do you know where you register for bobsled?ขอโทษครับ ลงทะเบียนบ๊อบสเลดที่ไหนครับ? Cool Runnings (1993)
Do you know where you register for bobsled?ลงทะเบียนบ๊อบสเลดที่ไหนครับ? Cool Runnings (1993)
- Yeah, I'd like to register for tryouts.- ครับ ผมอยากจะลงทะเบียนคัดตัว Cool Runnings (1993)
You hear that and you register it and you might kind of pick up on that and may be later on you'll think hey I wonder what the hot act is bang that might be in your head.คุณได้ยินแล้วก็บันทึกไว้ในสมอง และคุณก็อาจติดเบ็ด ภายหลังคุณอาจจะคิดขึ้นมาว่า The Corporation (2003)
You must register immediately upon return...คุณต้องรายงานตัวทันทีตอนกลับมา... The Woodsman (2004)
Mr. Donovan, the shift manager, said he might move me up to register one.คุณโดโนแวน เป็นผู้จัดการ เขาบอกว่าอาจจะเลื่อนตำแหน่งให้ผมก็ได้ Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
[Cash register ringing](เสียงเครื่องคิดเงิน) Imagine Me & You (2005)
-Jeff, the registers are down. -No. -I can't do it, man.- เจฟฟ์ เครื่องคิดเงินเสีย Chuck Versus the Nemesis (2007)
You're old enough to understand how registers work.- ต้องได้ นายแก่ขนาดนี้น่าจะรู้ระบบดี Chuck Versus the Nemesis (2007)
Chuck, the registers are down.ชัค เครื่องคิดเงินเสีย Chuck Versus the Nemesis (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
registerCould you please sign the register?
registerHis face registered fear and anxiety.
registerHow many days will it take if I send this as registered mail?
registerHunger compelled the boy to steal money from the cash register.
registerI believe this may be a correction after investigation of his date of birth in the family register.
registerI'd like to have this parcel registered.
registerI want this letter registered.
registerI want to have this letter registered.
registerI would like to send this by register registered mail.
registerNew guests must register in the hotel book.
registerPlease pay at the register.
registerStrangely, the cash register's total was 777 yen.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Passmarke {f}register mark [Add to Longdo]
Passstift {m} (zur Positionierung) [techn.]register pin [Add to Longdo]
Register {n} | Register {pl} | Register führenregister | registers | to keep a register [Add to Longdo]
Register {n} | Register {pl}registry | registries [Add to Longdo]
Register {m} (Orgel) | alle Register ziehen [übtr.]stop | to pull out all the stops [fig.] [Add to Longdo]
Registriergeräte {pl}register equipment [Add to Longdo]
Schuldbuch {n}register of debts [Add to Longdo]
Wählerliste {f}register of voters [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 register
   n 1: an official written record of names or events or
      transactions [syn: {register}, {registry}]
   2: (music) the timbre that is characteristic of a certain range
     and manner of production of the human voice or of different
     pipe organ stops or of different musical instruments
   3: a book in which names and transactions are listed
   4: (computer science) memory device that is the part of computer
     memory that has a specific address and that is used to hold
     information of a specific kind
   5: an air passage (usually in the floor or a wall of a room) for
     admitting or excluding heated air from the room
   6: a regulator (as a sliding plate) for regulating the flow of
     air into a furnace or other heating device
   7: a cashbox with an adding machine to register transactions;
     used in shops to add up the bill [syn: {cash register},
     {register}]
   v 1: record in writing; enter into a book of names or events or
      transactions
   2: record in a public office or in a court of law; "file for
     divorce"; "file a complaint" [syn: {file}, {register}]
   3: enroll to vote; "register for an election"
   4: be aware of; "Did you register any change when I pressed the
     button?" [syn: {record}, {register}]
   5: indicate a certain reading; of gauges and instruments; "The
     thermometer showed thirteen degrees below zero"; "The gauge
     read `empty'" [syn: {read}, {register}, {show}, {record}]
   6: have one's name listed as a candidate for several parties
     [syn: {cross-file}, {register}]
   7: show in one's face; "Her surprise did not register"
   8: manipulate the registers of an organ
   9: send by registered mail; "I'd like to register this letter"
   10: enter into someone's consciousness; "Did this event register
     in your parents' minds?"

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 reg.
 
 1. (kıs.) regent, region, register, regular.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top