ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reassure

R IY2 AH0 SH UH1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reassure-, *reassure*
Possible hiragana form: れあっすれ
English-Thai: Longdo Dictionary
reassure(vt) ปลอบใจทำให้สงบลง, ทำให้รู้สึกดีขึ้น เช่น After she had failed an examination in maths, her mother tried to reassure her.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reassure(vt) ทำให้มั่นใจใหม่, See also: เรียกความมั่นใจ, Syn. convince, console

English-Thai: Nontri Dictionary
reassure(vt) ทำให้อุ่นใจ,ทำให้มั่นใจขึ้นอีก,ทำให้แน่ใจขึ้น,ทำให้วางใจขึ้น,รับรอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reassuredผู้เอาประกันภัยต่อ มีความหมายเหมือนกับ cedant; cedent และ reinsured [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reassurerผู้รับประกันภัยต่อ มีความหมายเหมือนกับ reinsurer [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reassureThe bank reassured us the safety of our money.
reassureThe doctor reassured me about my father's condition.
reassureThe doctor's remarks reassured the patient.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เรียกขวัญ[rīek khwan] (v, exp) EN: comfort ; console ; soothe ; reassure ; commiserate with ; hearten

CMU English Pronouncing Dictionary
REASSURE R IY2 AH0 SH UH1 R
REASSURED R IY2 AH0 SH UH1 R D
REASSURES R IY2 AH0 SH UH1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reassure (v) rˌiːəʃˈuəʳr (r ii2 @ sh u@1 r)
reassured (v) rˌiːəʃˈuəʳd (r ii2 @ sh u@1 d)
reassures (v) rˌiːəʃˈuəʳz (r ii2 @ sh u@1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wèi, ㄨㄟˋ, ] reassure, #17,708 [Add to Longdo]
再保证[zài bǎo zhèng, ㄗㄞˋ ㄅㄠˇ ㄓㄥˋ, / ] reassure [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reassure
   v 1: cause to feel sure; give reassurance to; "The airline tried
      to reassure the customers that the planes were safe" [syn:
      {reassure}, {assure}] [ant: {vex}, {worry}]
   2: give or restore confidence in; cause to feel sure or certain;
     "I reassured him that we were safe"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top