ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

quibble

K W IH1 B AH0 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quibble-, *quibble*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quibble(vi) พูดคลุมเครือ, See also: พูดประชดประชัน, Syn. dodge, complain, evade
quibbler(n) ผู้พูดคลุมเครือ, See also: ผู้พูดประชด, Syn. critic
quibble about/over(phrv) ตอบคลุมเครือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quibble(ควิบ'เบิล) vi.,n. (การ) พูดเล่นลิ้น,พูดสองนัย,การพูดคลุมเครือ,พูดตลบตะแลง,พูดถากถาง,พูดเสียดสี, See also: quibbler n., Syn. equivocate, dodge

English-Thai: Nontri Dictionary
quibble(n) การพูดหลบหลีก,การพูดเลี่ยง,การพูดตลบตะแลง
quibble(vi) พูดหลบหลีก,พูดเลี่ยง,พูดตลบตะแลง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
quibbleLet's not quibble over trivial matters.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตวัดลิ้น(v) quibble, See also: equivocate, be evasive, wag one's tongue, Syn. เล่นลิ้น, หลอกลวง, พูดเท็จ, Example: นักการเมืองตวัดลิ้นขณะให้สัมภาษณ์แก่นักข่าว, Thai Definition: พูดเล่นลิ้น หลอกลวงไม่มีข้อมูลจริง
ง่องแง่ง(v) quibble, See also: carp, niggle, argue over petty things, Syn. ทะเลาะ, ขัดแย้ง, ถกเถียง, โต้แย้ง, ไม่ลงรอย, Ant. ปรองดอง, เห็นด้วย, Example: สมพงษ์ง่องแง่งกับวราภาทุกครั้งที่เจอกัน, Thai Definition: ทะเลาะเบาะแว้งกัน, ไม่ปรองดองกัน
พลิกแพลง(v) equivocate, See also: quibble, quip, Syn. กลับกลอก, สับปลับ, Example: เขามักพลิกแพลงข้อเท็จจริงต่างๆ เพื่อให้คนอื่นมองเขาในทางที่ดี
เล่นลิ้น(v) quibble, See also: equivocate, Syn. เล่นสำนวน, Example: เขาเล่นลิ้นจนคนในที่ประชุมเวียนหัวตามไม่ทัน, Thai Definition: พูดเป็นสำนวนไม่ตรงไปตรงมา, พูดยอกย้อนไม่ตรงไปตรงมา
เล่นสำนวน(v) make a pun, See also: quibble, quip, equivocate, Syn. เล่นลิ้น, ตีฝีปาก, ตีสำนวน, ลับคารม, Example: นักโต้วาทีบางท่านเล่นสำนวนเก่ง ทำให้คนฟังชื่นชอบ
สำบัดสำนวน(v) quibble, Syn. เล่นลิ้น, Example: เมื่อถูกแม่จับผิดได้ เขาก็จะสำบัดสำนวนเอาตัวรอดไปได้เสมอ, Thai Definition: พูดจาหลีกเลี่ยงไม่ให้เข้าใจตรงๆ
เจ้าสำบัดสำนวน(adj) quibbler, See also: glib talker, master of words, Syn. เจ้าสำนวน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เล่นลิ้น[lenlin] (v) EN: quibble ; equivocate
เล่นสำนวน[lensamnūan] (v, exp) EN: make a pun ; quibble ; quip ; equivocate

CMU English Pronouncing Dictionary
QUIBBLE K W IH1 B AH0 L
QUIBBLES K W IH1 B AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quibble (v) kwˈɪbl (k w i1 b l)
quibbled (v) kwˈɪbld (k w i1 b l d)
quibbler (n) kwˈɪblər (k w i1 b l @ r)
quibbles (v) kwˈɪblz (k w i1 b l z)
quibblers (n) kwˈɪbləz (k w i1 b l @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いちゃもん[ichamon] (n) quibble; false charge [Add to Longdo]
かばち[kabachi] (n) (col) (See 屁理屈) quibble (in Hiroshima dialect) [Add to Longdo]
ケチつける;けちつける[kechi tsukeru ; kechitsukeru] (v1) (See ケチを付ける) to find fault with; to rain on one's parade; to nitpick; to quibble [Add to Longdo]
ケチを付ける;けちを付ける[ケチをつける(ケチを付ける);けちをつける(けちを付ける), kechi wotsukeru ( kechi wo tsukeru ); kechiwotsukeru ( kechiwo tsukeru )] (exp,v1) (uk) to find fault with; to rain on one's parade; to nitpick; to quibble [Add to Longdo]
包める[くるめる, kurumeru] (v1,vt) to lump together; to include; to sum up; to quibble [Add to Longdo]
理屈屋[りくつや, rikutsuya] (n) quibbler [Add to Longdo]
屁理屈[へりくつ, herikutsu] (n) sophism; quibble; hair-splitting; argument for argument's sake; cavil; frivolous objections [Add to Longdo]
屁理屈屋[へりくつや, herikutsuya] (n) sophist; quibbler [Add to Longdo]
捏ねる[こねる, koneru] (v1,vt) (1) to knead; to mix with fingers; (2) to quibble; to argue for argument's sake [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quibble
   n 1: an evasion of the point of an argument by raising
      irrelevant distinctions or objections [syn: {quibble},
      {quiddity}, {cavil}]
   v 1: evade the truth of a point or question by raising
      irrelevant objections
   2: argue over petty things; "Let's not quibble over pennies"
     [syn: {quibble}, {niggle}, {pettifog}, {bicker}, {squabble},
     {brabble}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top