ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

passing

P AE1 S IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -passing-, *passing*, pass
English-Thai: Longdo Dictionary
buckpassing(n, adj) การปัดความรับผิดชอบ, ที่ปัดความรับผิดชอบ เช่น The most important one is the non-trust and buckpassing bureaucracy., The managers are active when there's benefit and buckpassing when things go bad., See also: avoiding

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
passing(adj) ผ่านไป, See also: ล่วงพ้น, Syn. past
passing(adj) ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็ว, See also: ชั่วแล่น, Syn. brief, fleeting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
passing(พา'ซิง) adj. ผ่านไป,กำลังผ่านไป,บังเอิญ
passing belln. ระฆังมรณะ,สัญญาณการผ่านไปของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
passing noten. เสียงผ่าน
passing tonen. เสียงผ่าน
by-passingn. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
bypassingn. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
surpassing(เซอพาส'ซิง) adj.,adv. มากมาย,เลย,เกิน,เลยเถิด,พิเศษ,เลิศล้ำ, See also: surpassingness n. surpassingly adv., Syn. excellent

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
passing offการขายของโดยหลอกลวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
passingAfter all, he succeeded in passing the exam.
passingA passing car splashed my coat with water.
passingA passing car splashed water on us.
passingDid he succeed in passing the examination?
passingEach passing car threw up a cloud of dust.
passingEducation shouldn't be aimed at passing a test.
passingHe amazed everyone by passing his driving test.
passingHe is only a passing chance acquaintance.
passingHe is sure of passing the exam.
passingHe is sure of passing the examination.
passingHer passing the exam is a sure thing.
passingHe studied hard with the intention of passing the examination.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การข้าม(n) crossing, See also: passing over, Example: ที่ประชุมยังได้ตกลงร่วมกันที่จะผ่อนปรนการข้ามแดนระหว่างประเทศโดยจะแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ ให้คลี่คลายลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั่วแล่น[chūalaen] (adj) EN: fleeting ; brief ; passing  FR: passager ; éphémère
ห้ามแซงรถ[hām saēng rot] (x) EN: no overtaking ; no passing permitted  FR: interdiction de doubler
ลูกค้าขาจร[lūkkhā khājøn] (n, exp) EN: casual customers ; passing trade
ผ่านมา[phān mā] (v) EN: pass by ; be passing  FR: passer ; s'écouler
เยี่ยวแตก[yīo taēk] (x) EN: involuntary passing of urine

CMU English Pronouncing Dictionary
PASSING P AE1 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
passing (v) pˈaːsɪŋ (p aa1 s i ng)
passing-out (j) pˌaːsɪŋ-ˈaut (p aa2 s i ng - au1 t)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
通りすがりの[とおりすがりの, toorisugarino] TH: ที่เดินสวนไป  EN: passing
通行[つうこう, tsuukou] TH: การผ่านไปมา  EN: passing

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eintagsfliege {f}; kein Dauerzustandpassing phase [Add to Longdo]
Überholspur {f}passing lane [Add to Longdo]
Übertragung {f} (von Krankheiten)passing on (of diseases) [Add to Longdo]
Weitergabe {f}passing on [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お隠れ;御隠れ;お崩れ(iK)[おかくれ, okakure] (n) (hon) (See 隠れ・かくれ・2) passing away; dying; death [Add to Longdo]
すーすー[su-su-] (adv,vs) (on-mim) cool sensation from passing air; sound of air leaking [Add to Longdo]
すれ違い;擦れ違い[すれちがい, surechigai] (n) passing each other; crossing paths without meeting; being at cross purposes [Add to Longdo]
を経て[をへて, wohete] (exp) (See 経る) via; passing through [Add to Longdo]
トークンパッシングプロトコル[to-kunpasshingupurotokoru] (n) {comp} token passing protocol [Add to Longdo]
トークンパッシング手順[トークンパッシングてじゅん, to-kunpasshingu tejun] (n) {comp} token passing protocol; token passing procedure [Add to Longdo]
ノールックパス[no-rukkupasu] (exp,vs) passing (e.g. in football) without looking (wasei [Add to Longdo]
バトンパス[batonpasu] (n) baton pass; baton passing [Add to Longdo]
パス[pasu] (n) (1) path; (n,vs) (2) pass (e.g. skipping a move, passing an examination, ticket to allow entry, etc.); (P) [Add to Longdo]
パッシング[passhingu] (n) passing; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トークンパッシングプロトコル[とーくんぱっしんぐぷろとこる, to-kunpasshingupurotokoru] token passing protocol [Add to Longdo]
トークンパッシング手順[トークンパッシングてじゅん, to-kunpasshingu tejun] token passing protocol, token passing procedure [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 passing
   adv 1: to an extreme degree; "extremely cold"; "extremely
       unpleasant" [syn: {extremely}, {exceedingly}, {super},
       {passing}]
   adj 1: lasting a very short time; "the ephemeral joys of
       childhood"; "a passing fancy"; "youth's transient
       beauty"; "love is transitory but it is eternal";
       "fugacious blossoms" [syn: {ephemeral}, {passing},
       {short-lived}, {transient}, {transitory}, {fugacious}]
   2: of advancing the ball by throwing it; "a team with a good
     passing attack"; "a pass play" [syn: {passing(a)}, {pass(a)}]
     [ant: {running(a)}]
   3: allowing you to pass (e.g., an examination or inspection)
     satisfactorily; "a passing grade"
   4: hasty and without attention to detail; not thorough; "a
     casual (or cursory) inspection failed to reveal the house's
     structural flaws"; "a passing glance"; "perfunctory courtesy"
     [syn: {casual}, {cursory}, {passing(a)}, {perfunctory}]
   n 1: (American football) a play that involves one player
      throwing the ball to a teammate; "the coach sent in a
      passing play on third and long" [syn: {pass}, {passing
      play}, {passing game}, {passing}]
   2: euphemistic expressions for death; "thousands mourned his
     passing" [syn: {passing}, {loss}, {departure}, {exit},
     {expiration}, {going}, {release}]
   3: the motion of one object relative to another; "stellar
     passings can perturb the orbits of comets" [syn: {passing},
     {passage}]
   4: the end of something; "the passing of winter"
   5: a bodily reaction of changing from one place or stage to
     another; "the passage of air from the lungs"; "the passing of
     flatus" [syn: {passage}, {passing}]
   6: going by something that is moving in order to get in front of
     it; "she drove but well but her reckless passing of every car
     on the road frightened me" [syn: {passing}, {overtaking}]
   7: success in satisfying a test or requirement; "his future
     depended on his passing that test"; "he got a pass in
     introductory chemistry" [syn: {passing}, {pass},
     {qualifying}] [ant: {failing}, {flunk}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top