ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

objection

AH0 B JH EH1 K SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -objection-, *objection*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
objection(n) ความรู้สึกคัดค้าน, See also: การไม่เห็นด้วย, Syn. disapproval, opposition, Ant. approval, agreement
objection(n) สาเหตุของการคัดค้าน, See also: เหตุผลที่คัดค้าน
objectionable(adj) ซึ่งไม่น่าพอใจ, See also: ซึ่งน่ารังเกียจ, Syn. unsatisfactory, Ant. attractive, desirable
objectionable(adj) ที่เป็นสาเหตุให้คัดค้าน, See also: ที่ต้องคัดค้าน
objectionable(adj) ที่น่ารังเกียจ, Syn. unpleasant, offensive, Ant. pleasant
objectionably(adv) อย่างน่ารังเกียจ, Syn. awfully

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
objection(อับเจค'เชิน) n. การคัดค้าน,การโต้แย้ง,การไม่เห็นด้วย,ตัวคัดค้าน,, Syn. rebuttal
objectionable(อับเจค'เชินนะเบิล) adj. น่ารังเกียจ
unobjectionable(อันออบเจค'เชินนะเบิล) adj. ไม่อาจคัดค้านได้,คัดค้านไม่ได้,ไม่รำคาญ,ไม่ทำให้ไม่พอใจ., See also: unobjectionably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
objection(n) ข้อขัดข้อง,การคัดค้าน,การท้วงติง,การโต้แย้ง
objectionable(adj) ค้านได้,น่ารังเกียจ,น่าท้วงติง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
objectionการคัดค้าน, คำคัดค้าน, ข้อคัดค้าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
objection to indictmentคำคัดค้านคำฟ้องคดีอาญาอุกฉกรรจ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
objectionการคัดค้าน [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
objectionAfter all my objections, she left home.
objectionAs far as I am concerned, I have no objection.
objectionAs far as I am concerned, I have no objection to the plan.
objectionAs for me, I have no objection.
objectionDo you have any objection to this plan?
objectionFor my part, I have no objection.
objectionFor my part I have no objection to the plan.
objectionFor my part, I have no objection to the proposal.
objectionHe brought forward a strong objection to my proposal.
objectionHe brushed off my objections.
objectionHe just brushed aside any objections to the proposal.
objectionHe raised an objection to the decision.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อรังเกียจ(n) objection, See also: offensive, Example: เขาถูกตั้งข้อรังเกียจว่าเป็นคนทุจริต, Thai Definition: สิ่งที่รู้สึกเกลียดหรือไม่พอใจ
การท้วงติง(n) objection, See also: protest, warning, admonition, expostulation, remonstration, Syn. การท้วง, การค้าน, การแย้ง, การติง
ข้อขัดข้อง(n) objections, See also: dissent, obstacle, hindrance, trouble, problems, Syn. อุปสรรค, ขวากหนาม, Example: พระองค์แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ จนบรรลุวัตถุประสงค์, Count Unit: ข้อ
ความขัดข้อง(n) objection, See also: difficulty, dissension, Syn. ข้อขัดข้อง, Example: แผนกจ่ายเงินไม่มีความขัดข้องใดๆ เรื่องงบประมาณ
การค้าน(n) objection, See also: protestation, opposition, Syn. การเถียง, การคัดค้าน, Ant. การเห็นด้วย, การสนับสนุน, Example: การค้านการสร้างเขื่อนของชาวบ้านยังยืดเยื้อจนถึงทุกวันนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การคัดค้าน[kān khatkhān] (n) EN: ban ; objection ; challenge
คำคัดค้าน[khamkhatkhān] (n) EN: opposition ; objection ; retort
คำอุทธรณ์[kham utthøn = kham uthøn] (n, exp) EN: objection
ขัดข้อง[khatkhøng] (v) EN: object ; dissent ; have objections  FR: objecter ; opposer
ข้อขัดข้อง[khø khatkhøng] (n, exp) EN: objection ; dissent ; obstacle ; hindrance ; trouble ; problems  FR: objection [f]
ข้อขัดขวาง[khø khatkhwāng] (n, exp) EN: obstacle ; complication ; objections
ข้อโต้แย้ง[khøtōyaēng] (n) EN: argument ; counter-argument ; objection ; point in opposition ; opposing view ; dispute ; disagreement ; contention
รังเกียจไหม[rangkīet mai] (xp) FR: avez-vous une objection ?
ถ้าคุณไม่มีข้อขัดข้อง[thā khun mai mī khø khatkhøng] (xp) EN: if you have no objections  FR: si vous n'avez pas d'objection
ท้วง[thūang] (v) EN: object to ; protest against ; argue against ; put forward an objection ; raise an objection ; criticize ; remonstrate ; expostulate  FR: s'opposer (à) ; protester (contre) ; être en désaccord (avec) ; rouspéter (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
OBJECTION AH0 B JH EH1 K SH AH0 N
OBJECTIONS AH0 B JH EH1 K SH AH0 N Z
OBJECTION'S AH0 B JH EH1 K SH AH0 N Z
OBJECTIONABLE AH0 B JH EH1 K SH AH0 N AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
objection (n) ˈəbʤˈɛkʃən (@1 b jh e1 k sh @ n)
objections (n) ˈəbʤˈɛkʃənz (@1 b jh e1 k sh @ n z)
objectionable (j) ˈəbʤˈɛkʃənəbl (@1 b jh e1 k sh @ n @ b l)
objectionably (a) ˈəbʤˈɛkʃənəbliː (@1 b jh e1 k sh @ n @ b l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
异议[yì yì, ㄧˋ ㄧˋ, / ] objection; dissent, #11,216 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einwand {m}; Einspruch {m}; Widerspruch {m} | Einwände {pl} | einen Einwand beseitigen | Einspruch einlegen; Einwand erheben | Einspruch einlegenobjection | objections | to meet an objection | to raise an objection | to file an objection [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オブジェクション[obujiekushon] (n) objection [Add to Longdo]
クレーム[kure-mu] (n) (1) customer complaint seeking compensation; claim (for compensation); (2) (general) complaint; objection; (3) (See クリーム) cream (fre [Add to Longdo]
異を唱える[いをとなえる, iwotonaeru] (exp,v1) to raise an objection; to voice an opinion different from those of others [Add to Longdo]
異を立てる[いをたてる, iwotateru] (exp,v1) to raise an objection; to voice an opinion different from those of others [Add to Longdo]
異議[いぎ, igi] (n) objection; dissent; protest; (P) [Add to Longdo]
異議申立[いぎもうしたて, igimoushitate] (n,adj-f) objection; opposition (e.g. to a patent) [Add to Longdo]
異見[いけん, iken] (n,vs) different opinion; objection [Add to Longdo]
異存[いぞん, izon] (n) objection [Add to Longdo]
異存がない[いぞんがない, izonganai] (adj-i) nothing to say; have no objection [Add to Longdo]
異論[いろん, iron] (n) different opinion; objection; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 objection
   n 1: the act of expressing earnest opposition or protest [syn:
      {expostulation}, {remonstrance}, {remonstration},
      {objection}]
   2: the speech act of objecting
   3: the act of protesting; a public (often organized)
     manifestation of dissent [syn: {protest}, {objection},
     {dissent}]
   4: (law) a procedure whereby a party to a suit says that a
     particular line of questioning or a particular witness or a
     piece of evidence or other matter is improper and should not
     be continued and asks the court to rule on its impropriety or
     illegality

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 obj
 
 1. (kıs.) object, objection, objective.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top