ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nervous system

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nervous system-, *nervous system*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nervous system(n) ระบบประสาท

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
autonomic nervous systemระบบประสาทส่วนกลางที่เกี่ยวกับการทำงานเอง ของอวัยวะในร่างกาย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nervous systemระบบประสาท [TU Subject Heading]
nervous systemระบบประสาท, ระบบที่ควบคุมการทำงานและประสานงานของร่างกาย ประกอบด้วยระบบประสาทส่วนกลาง ระบบประสาทรอบนอกและระบบประสาทอัตโนมัติ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Nervous system diseasesโรคระบบประสาท [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your entire nervous system and endocrine system... will be in sync with the brain expansion.ระบบประสาทและต่อมรับรู้ต่างๆ ทั้งหมดจะเชื่อมเข้ากับระบบสมอง The Lawnmower Man (1992)
I mean, using mutated animal organs and nervous systems as game-pod parts is certainly feasible but everything's so dirty.และระบบประสาทเป็นเกม-พอดเป็นไปได้ไง แถมทุกอย่างดูจะโคตรสกปรก eXistenZ (1999)
Your nervous system is fully engaging with the game architecture.ระบบประสาทของคุณ ผูกพันธ์กับสถาปัตยกรรมของเกมแล้ว eXistenZ (1999)
We originally were raising these mutant creatures for their nervous systems for game-pods.เราเพาะเลี้ยงต้นแบบ สัตว์กลายพันธ์ สำหรับระบบ ประสาทสำหรับเกม-พอด eXistenZ (1999)
I replicated your pod's entire nervous system during our surgical procedure at the chalet, complete with contents.ผมทำเลียนแบบ ทางเข้าระบบประสาท พอดของคุณไว้ ตั้งแต่กระบวนการผ่าตัด ที่กระท่อม สมบูรณ์แบบทั้งระบ eXistenZ (1999)
If you make sure there's some mutated amphibian nervous systems in the rice.ถ้าคุณแน่ใจว่าระบบ ประสาทสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำกลายพันธุ์อยู่ในข้าว eXistenZ (1999)
Well, you got to realise that a nervous system will radically enhance the way you feel and perceive the world around you.คุณต้องรู้ไว้ด้วยว่าระบบประสาทจะ... ขยายวิธีที่คุณ... รู้สึกและการมองโลก รอบตัวคุณอย่างสิ้นเชิง Bicentennial Man (1999)
His organs and nervous system work, but he has no consciousness to speak of.อวัยวะและระบบประสาททำงาน แต่เค้าไม่มีส่วนที่เป็นภาวะสติ X-Men: The Last Stand (2006)
- or my nervous system shutting down? - No. They're clapping.หรือฉันได้ยินไปเอง / ไม่ ไม่ ปรบมือจริงๆ Just My Luck (2006)
Our collective nervous system is like that frog's nervous system.ประสาทสัมผัสของเราก็เหมือนกับระบบประสาทของกบ An Inconvenient Truth (2006)
He can't stop crying because his nervous system is shot.เขาหยุดร้องไม่ได้ เพราะระบบประสาทได้รับความกระทบกระเทือน Love/Addiction (2007)
Like some kind of sympathetic nervous system response.เหมือนการตอบสนองอย่างนึงของระบบประสาท Chapter One 'The Second Coming' (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nervous systemThis computer network is, as it were, the nervous system of the company.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระบบประสาท(n) nervous system, Example: นักจิตวิทยาทั่วไปมักจะศึกษาระบบประสาทของมนุษย์แต่ละคน โดยไม่ใคร่จะคำนึงถึงอิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรม, Thai Definition: ส่วนของร่างกายที่มีหน้าที่นำคำสั่งและความรู้สึกไปสู่หรือออกจากสมองหรืออวัยวะส่วนอื่นของร่างกาย ซึ่งมีส่วนสัมพันธ์ประสานเข้ากัน โดยกำหนดรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระบบประสาท[rabop prasāt] (n, exp) EN: nervous system  FR: système nerveux [m]
ระบบประสาทอัตโนมัติ[rabop prasāt attanōmat] (n, exp) EN: autonomic nervous system

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
神经系统[shén jīng xì tǒng, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] nervous system, #15,161 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
散在神経系[さんざいしんけいけい, sanzaishinkeikei] (n) (See 集中神経系) diffuse nervous system [Add to Longdo]
集中神経系[しゅうちゅうしんけいけい, shuuchuushinkeikei] (n) (See 散在神経系) concentrated nervous system [Add to Longdo]
神経系[しんけいけい, shinkeikei] (n) nervous system [Add to Longdo]
中枢神経系[ちゅうすうしんけいけい, chuusuushinkeikei] (n) central nervous system; CNS [Add to Longdo]
中枢神経系統[ちゅうすうしんけいけいとう, chuusuushinkeikeitou] (n) central nervous system [Add to Longdo]
中枢性[ちゅうすうせい, chuusuusei] (n) central (nervous system) [Add to Longdo]
副交感神経系[ふくこうかんしんけいけい, fukukoukanshinkeikei] (n) parasympathetic nerve system; parasympathetic nervous system [Add to Longdo]
末梢神経系[まっしょうしんけいけい, masshoushinkeikei] (n) peripheral nervous system [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  nervous system
      n 1: the sensory and control apparatus consisting of a network
           of nerve cells [syn: {nervous system}, {systema nervosum}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top