ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nervous

N ER1 V AH0 S   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nervous-, *nervous*, nervou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nervous(adj) กระวนกระวาย, See also: กระสับกระส่าย, ร้อนรน, ประหม่า, กลัวลนลาน, Syn. agitated, excitable, sensitive, Ant. calm, relaxed
nervous(adj) เกี่ยวกับประสาท, See also: ทางประสาท
nervously(adv) อย่างประหม่า
nervousness(n) ความประหม่า, See also: ความประสาท, ความตื่นกลัว
nervous Nellie(sl) คนประสาท, See also: คนวิตกกังวล
nervous system(n) ระบบประสาท
nervous breakdown(n) ช่วงเวลาที่มีความเจ็บป่วยทางจิต, Syn. breakdown

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nervous(เนิร์ฟ'เวิส) adj. หงุดหงิด,เป็นประสาท,กังวลใจ,เกี่ยวกับประสาท,แข็งแรง., See also: nervousness n., Syn. shaky, timid
autonomic nervous systemระบบประสาทส่วนกลางที่เกี่ยวกับการทำงานเอง ของอวัยวะในร่างกาย

English-Thai: Nontri Dictionary
nervous(adj) เป็นโรคเส้นประสาท,หงุดหงิด,กังวลใจ,ขวัญอ่อน
nervousness(n) โรคเส้นประสาท,อาการทางประสาท,ความขวัญอ่อน,ความกลัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nervous๑. -ประสาท [มีความหมายเหมือนกับ neural]๒. -ประสาทอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nervous breakdownความเจ็บป่วยทางอารมณ์และจิตใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nervous systemระบบประสาท [TU Subject Heading]
nervous systemระบบประสาท, ระบบที่ควบคุมการทำงานและประสานงานของร่างกาย ประกอบด้วยระบบประสาทส่วนกลาง ระบบประสาทรอบนอกและระบบประสาทอัตโนมัติ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Nervous system diseasesโรคระบบประสาท [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nervousA bare word of criticism makes her nervous.
nervousA nervous person will not be fit for this job.
nervousBeing too nervous to reply, he stared at the floor.
nervousBill is nervous about the exam.
nervousHe felt nervous about the result.
nervousHe is nervous about it.
nervousHe looked calm, but actually he was very nervous.
nervousHers was a nervous disease, and a change of air was an urgent need.
nervousHe suffered a nervous breakdown.
nervousHe was nervous because he was leaving for America the next morning.
nervousI always get nervous in her presence.
nervousI always get nervous just before a match.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระบบประสาท(n) nervous system, Example: นักจิตวิทยาทั่วไปมักจะศึกษาระบบประสาทของมนุษย์แต่ละคน โดยไม่ใคร่จะคำนึงถึงอิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรม, Thai Definition: ส่วนของร่างกายที่มีหน้าที่นำคำสั่งและความรู้สึกไปสู่หรือออกจากสมองหรืออวัยวะส่วนอื่นของร่างกาย ซึ่งมีส่วนสัมพันธ์ประสานเข้ากัน โดยกำหนดรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
โรคประสาท(n) nervous
ชั้นประสาท(n) nervous layer, Example: อันตรายจากของมีคมถูกลูกตา อาจจะทำอันตรายชนิดลูกตาไม่แตก แต่อาจมีเลือดออกภายในหรือชั้นประสาทจอตาหลุดออก
ความขลาด(n) apprehensiveness, See also: nervousness, timidness, fearfulness, Syn. ความขี้ขลาด, Ant. ความกล้า, Example: สาเหตุที่มนุษย์ไม่กล้าเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงนั้นเกิดจากความหวาดกลัวและความขลาด, Thai Definition: ความไม่กล้าในการเผชิญอันตราย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจหวิว[jaiwiū] (v) EN: feel dizzy ; be giddy ; be nervous ; get alarmed ; throb with terror ; skip a beat  FR: avoir la tête qui tourne ; être pris de vertige
ขี้ตื่น[khīteūn] (v) EN: feel excitable ; get emotional ; feel nervous ; be easily frightened ; be timid ; feel queasy  FR: être facilement impressionable
เครียด[khrīet] (adj) EN: serious ; tense ; strained ; stern ; nervous ; taut ; under stress ; under strain ; tight  FR: stressé ; tendu ; crispé
ขวัญอ่อน[khwan øn] (adj) EN: fearful ; afraid ; nervous ; frightened
กระสับกระส่าย[krasapkrasāi] (v) EN: fidget ; be nervous ; be restless ; be uneasy
กระวนกระวาย[krawonkrawāi] (v) EN: fidget ; agitate ; be anxious ; worry ; be nervous ; try frantically   FR: être agité ; être nerveux
ลุกลน[luklon] (v) EN: hurry ; be flustered ; be hurried ; be hasty ; be in a nervous hurry  FR: être agité
หนักใจ[nakjai] (v) EN: be serious ; tense ; strain ; be nervous ; be stern ; be taut ; be heavy of heart  FR: être embarrassé ; être tracassé
น่าเป็นห่วง[nā pen huang] (adj) EN: worried ; concerned ; anxious ; suspense ; nervous ; worrisome  FR: inquiétant ; préoccupant
ประสาทกิน[prasātkin] (v) EN: be nervous  FR: être nerveux

CMU English Pronouncing Dictionary
NERVOUS N ER1 V AH0 S
NERVOUSLY N ER1 V AH0 S L IY0
NERVOUSNESS N ER1 V AH0 S N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nervous (j) nˈɜːʳvəs (n @@1 v @ s)
nervously (a) nˈɜːʳvəsliː (n @@1 v @ s l ii)
nervousness (n) nˈɜːʳvəsnəs (n @@1 v @ s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
紧张[jǐn zhāng, ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ, / ] nervous; keyed up; intense; tense; strained; in short supply; scarce, #1,486 [Add to Longdo]
神经系统[shén jīng xì tǒng, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] nervous system, #15,161 [Add to Longdo]
神经质[shén jīng zhì, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄓˋ, / ] nervousness, #25,165 [Add to Longdo]
神经症[shén jīng zhèng, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄓㄥˋ, / ] nervous illness; mental illness, #50,218 [Add to Longdo]
[tè, ㄊㄜˋ, ] nervous, #78,169 [Add to Longdo]
[tǎn, ㄊㄢˇ, ] nervous, #88,753 [Add to Longdo]
[xǐn, ㄒㄧㄣˇ, ] nervous; fearful, #207,883 [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, ] nervous start in sleep, #910,821 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nervensystem {n}nervous system [Add to Longdo]
nervös; reizbar {adj} | nervöser | am nervösestennervous | more nervous | most nervous [Add to Longdo]
Nervenzusammenbruch {m} [med.] | einen Nervenzusammenbruch erleidennervous breakdown | to have a nervous breakdown [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おっかなびっくり[okkanabikkuri] (adv) (See おっかない・1) fearfully; nervously; timidly; gingerly [Add to Longdo]
おろおろ(P);オロオロ[orooro (P); orooro] (adv,adv-to,vs) (on-mim) nervous; flustered; in a dither; all shook up; (P) [Add to Longdo]
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P) [Add to Longdo]
そわそわ[sowasowa] (adv,n,vs) (on-mim) fidgety; restless; nervous; uneasy; (P) [Add to Longdo]
どぎまぎ[dogimagi] (n,vs,adv) flurried; in a flutter; upset; nervous [Add to Longdo]
びくびく[bikubiku] (adv,n,vs,adj-no) (on-mim) being afraid of; being fearful; being timid; being nervous; (P) [Add to Longdo]
びびる[bibiru] (v5r,vi) (1) to feel nervous; to feel self-conscious; to feel surprise; (2) (col) to get cold feet; to get the jitters; to feel frightened [Add to Longdo]
わくわく[wakuwaku] (adv,n,vs) (on-mim) tremble; get nervous; excitedly; thrilled; (P) [Add to Longdo]
ナーバス[na-basu] (adj-na) nervous; (P) [Add to Longdo]
苛々(P);苛苛;刺々(oK);刺刺(oK)[いらいら, iraira] (adv,n,vs,adv-to) (uk) getting nervous; irritation; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nervous
   adj 1: easily agitated; "a nervous addict"; "a nervous
       thoroughbred"
   2: causing or fraught with or showing anxiety; "spent an anxious
     night waiting for the test results"; "cast anxious glances
     behind her"; "those nervous moments before takeoff"; "an
     unquiet mind" [syn: {anxious}, {nervous}, {queasy}, {uneasy},
     {unquiet}]
   3: of or relating to the nervous system; "nervous disease";
     "neural disorder" [syn: {nervous}, {neural}]
   4: excited in anticipation [syn: {aflutter}, {nervous}]
   5: unpredictably excitable (especially of horses) [syn:
     {skittish}, {flighty}, {spooky}, {nervous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top