ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

move up

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -move up-, *move up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
move up(phrv) ย้ายขึ้นไป, Syn. move down
move up(phrv) เลื่อน, See also: เข็นออกไป, Syn. ease up, move over
move up(phrv) มีตำแหน่งสูงขึ้น, See also: ขึ้นสู่ตำแหน่งสูง, Ant. move down
move up(phrv) เคลื่อน (พล) เข้ามาใกล้ (ทางทหาร)
move up(phrv) เพิ่มค่า, See also: เพิ่มราคา
move upwards(phrv) สูงขึ้น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And when I move up someone will have to take my place here....และเมื่อผมย้ายขึ้นไปแล้ว... ...ก็จะต้องมีใครบางคนก้าวมาแทนที่ผมที่นี่ Mannequin (1987)
Move up the hill, people!ย้ายขึ้นเขาคน! Dante's Peak (1997)
I wanna move up to Nashua, get a nice little spread, get some sheep and tend to them.ผมอยากย้ายไปนาชชัวหาซื้อที่สักผืน Good Will Hunting (1997)
Then you'll move up in the world.แล้วจากนั้นค่อยเดินโฉบบนโลกใบนี้ American History X (1998)
We weren't going to unveil this until next year, but in light of claw's escape, we decided to move up our timetable.เราจะไม่เปิดจนกระทั่งปีหน้า... แต่ด้วยเหตุการหลบหนีของ คลอว์... เราตัดสินใจที่จะขยับหมายกำหนดการ ขึ้นมา Inspector Gadget 2 (2003)
Coach Carr makes us eat those when we wanna move up a weight class.โค้ชคาร์ให้พวกเรากิน ตอนที่ต้องเพิ่มน้ำหนักล่ะ Mean Girls (2004)
He had some half-baked notion the two of you was gonna move up here, ...build a cabin, help run the place.เขายังมีความคิดอยู่เรื่อยๆ ที่ว่าพวกนายทั้งสองคนจะย้ายขึ้นมาอยู่ที่นี่... ...สร้างกระท่อมสักหลัง... ...ช่วยกันทำงาน Brokeback Mountain (2005)
And if things go well, he'll see to it, you know, that you move up quickly, or whatever.และถ้าหากคุณไปได้สวย พ่อจะคอยสนับสนุนคุณเอง จากนั้น... คุณก็จะก้าวกระโดดด้วยตัวคุณเองได้ Match Point (2005)
And I may move up to sales director in the next round of promotions,แล้วก็อาจจะได้เลื่อนตำแหน่ง ขึ้นไปเป็น Sales Director ในการเลื่อนตำแหน่งฤดูหน้านี้ Fly, Daddy, Fly (2006)
No, she's a gamer. She'll give it to her bosses, move up the DEA's covert ranks.เปล่า เอาไปให้หัวหน้าเพื่อขอเลื่อนขั้น Chuck Versus the Wookiee (2007)
Do exactly as I say. I need you to move up to your right.ทำตามที่ผมบอก เคลื่อนไปทางขวา The Bourne Ultimatum (2007)
I'm thinking we move up a slot. We pass hopkins, move up to number two.ฉันว่าเราน่าจะได้เลื่อนขึ้นนะ แซงฮอปคินส์ขึ้นไปที่2 Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
move upAccording to informed sources, ____ Ltd. is preparing for the move up to the first section of the Tokyo Stock exchange.
move upBefore we try to move up to the next level, I think we need to focus on keeping what we have.
move upInterest rates will move up due to monetary tightening.
move upMove up to the front, please.
move upThe stream becomes shallower as you move upriver.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขยิบ(v) move up, See also: shift, budge, Syn. เลื่อน, ขยับ, เคลื่อน, Example: คุณช่วยเขยิบเก้าอี้ไปใกล้หน้าต่างอีกนิดได้ไหมครับ, Thai Definition: ขยับเลื่อนไปเล็กน้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยัก[yak] (v) EN: lift ; shrug ; raise ; move up and down ; swing ; sway  FR: bouger ; remuer ; hausser

Japanese-English: EDICT Dictionary
繰り上がる;繰上がる[くりあがる, kuriagaru] (v5r,vi) to move up (date or rank) [Add to Longdo]
繰り上げる(P);繰上げる[くりあげる, kuriageru] (v1,vt) to move up; to advance; (P) [Add to Longdo]
上の級に進む[うえのきゅうにすすむ, uenokyuunisusumu] (exp,v5m) to move up to a higher grade [Add to Longdo]
早まる(P);速まる[はやまる, hayamaru] (v5r,vi) (1) to move ahead (three hours, etc.); to move up; (2) to quicken; to speed up; to gather speed; (3) (esp. 早まる) to be hasty; to be rash; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 move up
   v 1: move to a better position in life or to a better job; "She
      ascended from a life of poverty to one of great [syn:
      {ascend}, {move up}, {rise}]
   2: move upward; "The fog lifted"; "The smoke arose from the
     forest fire"; "The mist uprose from the meadows" [syn:
     {rise}, {lift}, {arise}, {move up}, {go up}, {come up},
     {uprise}] [ant: {come down}, {descend}, {fall}, {go down}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top