ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

junkie

JH AH1 NG K IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -junkie-, *junkie*
Possible hiragana form: じゅんきえ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
junkie(n) คนติดยา (แสลง), See also: ขี้ยา, Syn. drug addict

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
junkie(จัง'คี) n. ผู้ติดยาเสพติด,ขี้ยา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Who do you think this is gonna kill, junkies and monkeys?คุณคิดว่าใครน่าจะถูกฆ่า ขี้ยาและลิงเหรอ Léon: The Professional (1994)
"where this junkie asshole just fried his baby in a microwave...เข้าไปในบ้านขี้ยาที่จับลูกย่างสด Heat (1995)
Junkie with a long string of convictions.เป็นอันปิดฉากคดีนี้ได้สักที Match Point (2005)
By and large, most junkies with criminal records don't shine on the stand.โดยทั่วไปแล้ว มันแทบไม่มีทางแก้เลย Cute Poison (2005)
Maybe that junkie in the park will never touch a drug again.บอกทีเจ้าขี้ยาในสวนนั่นอาจไม่แตะยาอีกเลยก็ได้ The Da Vinci Code (2006)
You're an adrenaline junkie with no soul!คุณติดอเดรนาลิน ไร้วิญญาณ Crank (2006)
Where is he, you junkie bitch?เค้าอยู่ไหน นังชั่ว Saw III (2006)
This junkie thing's awesome.ติดยาเนี่ยยอดมาก Sunday (2008)
Junkies, as any junkie will tell you, are not to be trusted.พวกขี้ยา แม้แต่พวกขี้ยากันเองยังบอกว่า อย่าไว้ใจ RocknRolla (2008)
Selling stolen fur coats in the middle of summer would not seem peculiar to the average junkie mind.ขายเสื้อขนสัตว์ที่ขโมยมาตอนหน้าร้อน ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรในความคิดของพวกขี้ยา RocknRolla (2008)
Only thing he fell off is his junkie spoon.พลัดตกจกช้อนเสพยาซะมากกว่า RocknRolla (2008)
The fire inspector who wrote the bogus accident report the city planner who pushed through the residential permits the journalist that buried the investigative story the rich-kid junkie who was the patsy and the real estate developer who set it all in motion.มีเจ้าหน้าที่บางคน รายงานว่ามันเป็นอุบัติเหตุ นักการเมืองเป็นผู้วางแผน เกี่ยวกับใบอนุญาตินั่น หนังสือพิมพ์ ก็ตีพิมพ์ เรื่องราวที่เกิดขึ้น Saw V (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
JUNKIE JH AH1 NG K IY0
JUNKIER JH AH1 NG K IY0 ER0
JUNKIES JH AH1 NG K IY0 Z
JUNKIEST JH AH1 NG K IY0 AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
junkie (n) ʤˈʌŋkiː (jh uh1 ng k ii)
junkies (n) ʤˈʌŋkɪz (jh uh1 ng k i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Junkie {m}junkie [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャンキー[janki-] (n) junkie; (P) [Add to Longdo]
活字中毒[かつじちゅうどく, katsujichuudoku] (n) addiction to the printed word; reading addict; book (print) junkie [Add to Longdo]
気違い(P);気狂い;基地外(iK)[きちがい, kichigai] (n,adj-no) (1) (sens) madness; madman; (2) enthusiast; freak; junkie; (P) [Add to Longdo]
中毒者[ちゅうどくしゃ, chuudokusha] (n) addict; junkie; substance abuser [Add to Longdo]
麻薬中毒者[まやくちゅうどくしゃ, mayakuchuudokusha] (n) drug addict; junkie [Add to Longdo]
薬中[やくちゅう, yakuchuu] (n) (abbr) (See 麻薬中毒者・まやくちゅうどくしゃ) drug addict; junkie [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 junkie
   n 1: a narcotics addict [syn: {drug addict}, {junkie}, {junky}]
   2: someone who is so ardently devoted to something that it
     resembles an addiction; "a golf addict"; "a car nut"; "a
     bodybuilding freak"; "a news junkie" [syn: {addict}, {nut},
     {freak}, {junkie}, {junky}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top