ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jewelry

JH UW1 AH0 L R IY0   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jewelry-, *jewelry*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jewelry[N] เครื่องเพชรพลอย, Syn. jewellery

English-Thai: Nontri Dictionary
jewelry(n) เพชรพลอย,อัญมณี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jewelryเครื่องเพชรพลอย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jewelryเครื่องประดับ [TU Subject Heading]
Jewelry makingการทำเครื่องประดับ [TU Subject Heading]
Jewelry theftโจรกรรมเครื่องประดับ [TU Subject Heading]
Jewelry tradeอุตสาหกรรมเครื่องประดับ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You like jewelry, don't you?คุณชอบเครื่องเพชรพลอย ใช่มั้ย Labyrinth (1986)
Ain't got no real estate or jewelry or gold mines to hang me upไม่ต้องมีที่อยู่ หรือเครื่องประดับ ไม่มีทอง แร่มาผูกมันฉัน Labyrinth (1986)
Help! Get her jewelry.ได้รับเครื่องประดับของเธอ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
I had paper bags filled with jewelry stashed in the kitchen.ผมมีเครื่องเพชรอยู่ในถุงกระดาษ ซ่อนอยู่ในครัว Goodfellas (1990)
- Jewelry, baby. Jewelry.- ต้องเครื่องเพชรสิ ที่รัก Mannequin: On the Move (1991)
- Jewelry. Yeah. What kind?- เครื่องเพชรเหรอ แบบไหนล่ะ Mannequin: On the Move (1991)
She hides everything. Jewelry, even the fake stuff.แม่เขาเอาของทุกอย่างซ่อนไว้ เครื่องเพชรหรือแม้แต่ของปลอม The Joy Luck Club (1993)
One more thing. I found this in Mommy's jewelry box.อีกอย่างหนึ่ง พ่อพบนี่ในกล่องเครื่องเพชรของแม่ The Joy Luck Club (1993)
And this lady... she used to sit at this bar every night... wearing every piece of jewelry she owned... just waiting for her long lost love.เลดี้ผู้นี้ มานั่งอยู่ที่บาร์นี้ทุกค่ำคืน ใส่เครื่องเพชรทุกชิ้นที่มี Titanic (1997)
Sell your jewelry! Sell your David! He voted to behead the king, the monster!ขายเครื่องประดับ ขายภาพเขียนของเดวิด เจ้าศิลปินกบฏนั่นไปสิ The Red Violin (1998)
... whenheopenedthe jewelrybox I had wrapped it in.... ตอนที่เขาเปิดกล่อง ที่ฉันเป็นคนห่อเอง The Story of Us (1999)
That's my jewelry!นั่นมันเครื่องประดับฉันนะ Mulholland Dr. (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jewelryA thief broken in and made off with all my jewelry.
jewelryHe is alleged to have stolen the jewelry.
jewelryHe wears expensive clothes and owns a lot of jewelry.
jewelryShe had to part with her jewelry box.
jewelryShe was all eyes as he opened the jewelry box.
jewelryShe was captured trying to steal jewelry.
jewelryThe newly-opened jewelry shop took away some of my best customers.
jewelryThe old man bribed a young girl with money and jewelry.
jewelryThe police recovered the stolen jewelry.
jewelryThese kinds of jewelry are of little value.
jewelryThey broke into the jewelry shop.
jewelryWhat sort of jewelry are you going to wear with this dress?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถนิม[N] jewelry, See also: decorative ornaments, Syn. เครื่องประดับ, สนิม, Count unit: ชิ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญมณี[n.] (anyamanī) EN: semi-precious stone ; gemstone ; jewel ; jewellery = jewelry (Am.)   FR: pierre semi-précieuse [f] ; pierre rare [f] ; gemme [f]
เครื่องประดับ[n.] (khreūang pradap) EN: ornament ; decorations ; ornamentation ; embellishment ; adornment ; furniture ; jewelry accessory   FR: décoration [f] ; ornement [m]
กล่องเกรื่องเพชร[n. exp.] (klǿng khreūang phēt) EN: jewelry box   FR: boîte à bijoux [f]
ทองรูปพรรณ[n.] (thøngrūppaphan) EN: gold ornament ; gold jewelry ; fashioned gold   

CMU English Pronouncing Dictionary
JEWELRY    JH UW1 AH0 L R IY0
JEWELRY    JH UW1 L R IY0
JEWELRY    JH UW1 L ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jewelry    (n) ʤˈuːəlriː (jh uu1 @ l r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
首饰[shǒu shì, ㄕㄡˇ ㄕˋ, / ] jewelry; head ornament, #10,461 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schmuckherstellung {f}jewelry making [Add to Longdo]
Schmuckkasten {m}jewelry box; jewellery box [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インディアンジュエリー[, indeianjueri-] (n) Indian jewellery (jewelry) [Add to Longdo]
コスチュームジュエリー[, kosuchu-mujueri-] (n) costume jewelry [Add to Longdo]
ジュエリー(P);ジューリー;ジュウリー[, jueri-(P); ju-ri-; juuri-] (n) jewelry; jewellery; (P) [Add to Longdo]
宝飾[ほうしょく, houshoku] (n) jewels and ornaments; jewelry; jewellery; (P) [Add to Longdo]
宝飾品[ほうしょくひん, houshokuhin] (n) jewelry; jewellery [Add to Longdo]
宝石商[ほうせきしょう, housekishou] (n) jeweler; gem dealer; jeweler's (jewelry) shop [Add to Longdo]
宝石店[ほうせきてん, housekiten] (n) jewelry store; jewellery store [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jewelry
   n 1: an adornment (as a bracelet or ring or necklace) made of
      precious metals and set with gems (or imitation gems) [syn:
      {jewelry}, {jewellery}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top