ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jee

JH IY1   
68 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jee-, *jee*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jeep[N] รถจี๊ป, See also: รถทหารขนาดเล็ก
jeer[N] คำเย้ยหยัน, See also: คำเยาะเย้ย, คำถากถาง, คำเหน็บแนม, Syn. derision, taunt, gibe, Ant. praise, laudation
jeer[VI] เย้ยหยัน, See also: เยาะเย้ย, ถากถาง, เสียดสี, เหน็บแนม, Syn. scoff, gibe, ridicule, Ant. praise, applaud
jeer at[PHRV] เย้ยหยัน, See also: เยาะเย้ย, เหยียดหยัน, Syn. laught at

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jee(จี) interj.,vi.,vt. =gee (ดู)
jeep(จีพ) n. รถจิ๊ป,รถทหารขนาดเล็ก
jeer(เจียร์) {jeered,jeering,jeers} v.,n. (การ) เย้ยหยัน,หัวเราะเยาะ, See also: jeerer n. ดูjeer jeeringly adv. ดูjeer, Syn. mock,sneer
ajee(อะจี) adj. เบี้ยว, ไม่ตรง = agee
heebie-jeebies(ฮี'บีจี'บซี) n. จิตใจหงุดหงิด

English-Thai: Nontri Dictionary
jeer(vi) เยาะเย้ย,โห่,หัวเราะเยาะ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jeep automobileรถจี๊ป [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Im Mi Kyung 6, Go Min Ji 7, Jee Hin 8, Hae Sook 35, aesthetician 11,อิม มี กัง เบอร์6 โก มิน แจ เบอร์7 จี อินเบอร์8 แฮ ซุกเบอร์35 หมอโรคผิวหนังเบอร์11 Prosecutor Princess (2010)
Mong Ryong seems as though he's been hanging with Bang Jee Hyuk.มงยงคบกับกลุ่มเพื่อนของ บังจีฮุค น่ะครับ. Sassy Girl, Chun-hyang (2005)
Miss.. it's me, Jee Hyuk.คุณแม่ครับ ผมเอง จีฮุค. Sassy Girl, Chun-hyang (2005)
It's me, Jee Hyuk.ฉันเอง จีฮุค Sassy Girl, Chun-hyang (2005)
Hey, Bang Jee Hyuk!บังจีฮุค! Sassy Girl, Chun-hyang (2005)
That bastard, Jee Hyuk!ไอ้บ้าจีฮุค! Sassy Girl, Chun-hyang (2005)
The transfer and Bang Jee Hyuk are gonna fight!บังจีฮุคกับนักเรียนใหม่กำลังต่อยกันล่ะ! Sassy Girl, Chun-hyang (2005)
You say that you hate Jee Hyuk following you but you always take him.เธอบอกว่ารำคาญที่จีฮุกคอยตามตื๊อ แต่พอไปไหนก็ชวนเค้าไปด้วยนี่นา Sassy Girl, Chun-hyang (2005)
I'll call Bang Jee Hyuk.ฉันจะชวนBang Jee Hyukไปด้วย. Sassy Girl, Chun-hyang (2005)
Bang Jee Hyuk!บังจีฮูค! Sassy Girl, Chun-hyang (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jeeHe drove over a land mine and his jeep blew up.
jeeHe recently traded in his jeep for a new Mercedes.
jeeHis classmates' jeers reduced him to tears.
jeeJeez, what're you up to?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยัน[V] jeer, See also: mock, sneer, scoff, flout, gibe, Syn. เย้ยเยาะ, เยาะ, เย้ย, เยาะหยัน, Example: เพื่อนบางคนมีสีหน้าแววตาที่แฝงเร้นด้วยความหวาดระแวงและหยันในตัวผมอีกด้วย
รถจิ๊ป[N] jeep, Example: เขาพารถจิ๊ปมาวนหา โดยมีเพื่อนนั่งมาด้วย, Count unit: คัน, Notes: (อังกฤษ)
การเย้ยหยัน[N] jeering, See also: scoffing, ridicule, satire, derision, insult, mock, mockery, Syn. การเยาะเย้ย, การเหยียดหยาม, การหยัน, การถากถาง, การค่อนขอด, การเหน็บแนม, Example: การเย้ยหยันของคู่ต่อสู้ทำให้เขาฮึดสู้อีกครั้ง
จี๊ป[N] jeep, Syn. รถจี๊ป, จิ๊บ, Example: นายอำเภอสั่งให้เอาจี๊ปเล็กเข้าหมู่บ้านสองคัน, Count unit: คัน, Thai definition: ชื่อรถยนต์ที่ใช้ในทางทุรกันดาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฮาป่า[v.] (hāpā) EN: boo ; jeer ; heckle   FR: conspuer ; huer ; chahuter
โห่[v.] (hō) EN: catcall ; hoot ; boo ; jeer   FR: huer ; conspuer
รถจิ๊ป[n. exp.] (rot jip) EN: jeep   FR: jeep [m]
ตลก[v.] (talok) EN: fun ; joke ; jest ; ridicule ; amuse ; jeer ; mock ; sneer ; taunt ; play the fool   FR: plaisanter
เยาะ[v.] (yǿ) EN: jeer at ; mock ; ridicule   FR: se moquer de ; railler ; ridiculiser
เย้ย[v.] (yoēi) EN: mock ; jeer ; laugh at ; sneer ; ridicule   FR: se moquer ; tourner en dérision
เยาะเย้ย[v.] (yǿyoēi) EN: ridicule ; mock ; jeer ; sneer ; laugh at ; make fun of ; chaff ; deride   FR: ridiculiser ; bafouer
เยาะเย้ยถากถาง[v. exp.] (yǿyoēi thākthāng) EN: ridicule ; satirize ; mock ; jeer at   

CMU English Pronouncing Dictionary
JEE    JH IY1
JEES    JH IY1 Z
JEEZ    JH IY1 Z
JEER    JH IH1 R
JEEP    JH IY1 P
JEEPS    JH IY1 P S
JEEZE    JH IY1 Z
JEERS    JH IY1 R Z
JEEVES    JH IY1 V Z
JEERED    JH IH1 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jeep    (n) ʤˈiːp (jh ii1 p)
jeer    (v) ʤˈɪəʳr (jh i@1 r)
jeeps    (n) ʤˈiːps (jh ii1 p s)
jeers    (v) ʤˈɪəʳz (jh i@1 z)
jeered    (v) ʤˈɪəʳd (jh i@1 d)
jeering    (v) ʤˈɪəʳrɪŋ (jh i@1 r i ng)
jeeringly    (a) ʤˈɪəʳrɪŋliː (jh i@1 r i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
嘲笑[cháo xiào, ㄔㄠˊ ㄒㄧㄠˋ, ] jeer; mockery; scoff; sneer; make fun of; laugh at (derogatory), #9,600 [Add to Longdo]
吉普车[jí pǔ chē, ㄐㄧˊ ㄆㄨˇ ㄔㄜ, / ] jeep, GP (general purpose); military vehicle originally made in USA, #23,287 [Add to Longdo]
吉普[Jí pǔ, ㄐㄧˊ ㄆㄨˇ, ] Jeep, #31,984 [Add to Longdo]
截拳道[jié quán dào, ㄐㄧㄝˊ ㄑㄩㄢˊ ㄉㄠˋ, ] Jeet Kun Do or Way of the Intercepting Fist, a fusion of eastern and western martial arts led by Bruce Lee 李小龍|李小龙 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジープ[, ji-pu] (n) jeep; (P) [Add to Longdo]
ジープニー[, ji-puni-] (n) jeepney [Add to Longdo]
混ぜっ返す;雑ぜっ返す[まぜっかえす, mazekkaesu] (v5s,vt) (1) (See 混ぜ返す・1) to stir; to mix; (2) (See 混ぜ返す・2) to banter; to make fun of (what a person says); to stir up; to jeer at; to interfere (when one talks) [Add to Longdo]
混ぜ返す;雑ぜ返す[まぜかえす, mazekaesu] (v5s,vt) (1) (See 掻き混ぜる) to stir; to mix; (2) to banter; to make fun of (what a person says); to stir up; to jeer at; to interfere (when one talks) [Add to Longdo]
槍(P);鎗;鑓[やり, yari] (n) (1) (abbr) spear; lance; (2) javelin; (3) (See 香車) lance (shogi piece); (4) (arch) jeering; (P) [Add to Longdo]
罵声[ばせい, basei] (n) boos; jeers [Add to Longdo]
飛ばす[とばす, tobasu] (v5s,vt) (1) to fly; to fire; to hurl; to launch; (2) to skip over; to omit; to drop (e.g. stitch); (3) to run or drive fast; to gallop; (4) to spread a rumour (rumor); to tell a story; (5) to remove; to get rid of; to transfer; (6) to attack; to jeer at; (P) [Add to Longdo]
野次;弥次[やじ, yaji] (n) hooting; jeering; heckling [Add to Longdo]
野次る;弥次る[やじる, yajiru] (v5r,vt) to jeer (at); to hoot; to boo; to catcall; to heckle [Add to Longdo]
冷やかし[ひやかし, hiyakashi] (n) jeering; raillery; chaffing; merely asking the price; just looking at goods; window-shopping; browsing [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top