ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

influential

IH2 N F L UW0 EH1 N SH AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -influential-, *influential*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
influential(adj) ซึ่งมีอิทธิพลต่อ, See also: ซึ่งมีอำนาจชี้ขาด, Syn. authoritative, powerful, significant, Ant. unpersuasive, unconvincing
influential(n) ผู้มีอิทธิพล
influential person(n) ผู้มีอิทธิพล, See also: ผู้มีอำนาจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
influential(อินฟลูเอน'เชิล) adj. มีอิทธิพล,มีอำนาจชักจูง,มีผลสะท้อน., Syn. weighty

English-Thai: Nontri Dictionary
influential(adj) มีอิทธิพล,มีผลกระทบ,มีผลพวง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
influentialHe is influential.
influentialIf other conditions are equal, the temperature must be the most influential element in this experiment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ทรงอิทธิพล(n) influential person, See also: person who influences, Syn. ผู้มีอิทธิพล, ผู้ทรงอำนาจ, Example: รัฐมนตรีคลังเป็นผู้ทรงอิทธิพลมากที่สุดในคณะรัฐมนตรีชุดนี้, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีลูกสมุนมาก มักประพฤตินอกกฎหมาย
ผู้มีอิทธิพล(n) influential person, See also: despot, tyrant, Example: ผู้มีอิทธิพลมักร่วมมือกันเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยไม่คำนึงถึงความถูกต้อง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีอำนาจที่สามารถบันดาลให้เป็นไปได้ต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กว้างขวาง[kwāngkhwāng] (adj) EN: well-known ; famous ; influential  FR: populaire ; influent
มีอิทธิพล[mī ittiphon] (v, exp) EN: influence ; be influential in ; have an influence in  FR: être influent ; avoir de l'influence
มีอิทธิพล[mī ittiphon] (adj) EN: influential  FR: influent
ผู้มีอิทธิพล[phū mī ittiphon] (n, exp) EN: influential person  FR: personnage influent [m]
ผู้ทรงอิทธิพล[phūsong ittiphon] (n, exp) EN: influential person ; person who influences

CMU English Pronouncing Dictionary
INFLUENTIAL IH2 N F L UW0 EH1 N SH AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
influential (j) ˌɪnfluˈɛnʃl (i2 n f l u e1 n sh l)
influentially (a) ˌɪnfluˈɛnʃəliː (i2 n f l u e1 n sh @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
势要[shì yào, ㄕˋ ㄧㄠˋ, / ] influential figure; powerful person, #89,849 [Add to Longdo]
势族[shì zú, ㄕˋ ㄗㄨˊ, / ] influential family; powerful clan [Add to Longdo]
有影响[yǒu yǐng xiǎng, ㄧㄡˇ ㄧㄥˇ ㄒㄧㄤˇ, / ] influential [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
einflussreich {adj} | einflussreicher | am einflussreichsteninfluential | more influential | most influential [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
羽振りがいい;羽振りが良い;羽振りが好い[はぶりがいい;はぶりがよい(羽振りが良い), haburigaii ; haburigayoi ( haburi ga yoi )] (exp,adj-i) (See 羽振り,羽振りのいい) influential; powerful; popular; prosperous (when modifying a noun); doing well [Add to Longdo]
羽振りのいい;羽振りの良い[はぶりのいい;はぶりのよい(羽振りの良い), haburinoii ; haburinoyoi ( haburi no yoi )] (adj-i) (See 羽振りがいい) powerful; influential; prosperous; popular [Add to Longdo]
顔役[かおやく, kaoyaku] (n) influential man; boss [Add to Longdo]
群雄割拠[ぐんゆうかっきょ, gunyuukakkyo] (n,vs) rivalry of local warlords; a number of powerful (talented, influential) persons standing by themselves in a given field [Add to Longdo]
権臣[けんしん, kenshin] (n) influential vassal; powerful retainer; powerful courtier [Add to Longdo]
権力者[けんりょくしゃ, kenryokusha] (n) powerful or influential person [Add to Longdo]
口利き(P);口きき[くちきき, kuchikiki] (n) (1) mediation; good offices; intervention; mediator; middleman; (2) influential person; person of influence; (3) (arch) eloquence; eloquent person; (4) (arch) (original meaning) way of speaking; (P) [Add to Longdo]
好い顔;いい顔[いいかお, iikao] (n) (1) big-shot; influential person; (2) happy face; smiling face; (3) sympathetic attitude [Add to Longdo]
実力者[じつりょくしゃ, jitsuryokusha] (n) influential person; powerful person; big wheel; big gun; power behind the throne [Add to Longdo]
勢家[せいか, seika] (n) influential family; the man in power [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 influential
   adj 1: having or exercising influence or power; "an influential
       newspaper"; "influential leadership for peace" [ant:
       {uninfluential}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top