ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

indigenous

IH2 N D IH1 JH AH0 N AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -indigenous-, *indigenous*, indigenou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indigenous(adj) เกี่ยวกับชนพื้นเมือง, See also: ซึ่งเป็นของดั้งเดิม, ซึ่งเป็นของท้องถิ่น, Syn. domestic, native, original
indigenous(adj) โดยธรรมชาติ (คำทางการ), See also: โดยกำเนิด, Syn. inborn, innate, natural

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indigenous(อินดิจ' จะเนิส) adj. ท้องถิ่น, พื้นเมือง, แต่กำเนิด, โดยกำเนิด., See also: indigenous- ly adv. indigenousness, indigenity n.

English-Thai: Nontri Dictionary
indigenous(adj) โดยกำเนิด,เป็นของพื้นเมือง,เป็นของพื้นบ้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
indigenousเฉพาะถิ่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
indigenous-พื้นเมือง, -เกิดในถิ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
indigenousพื้นเพดั้งเดิม, พื้นเมือง, เกิดในถิ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Indigenous cropผักพื้นบ้าน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Indigenous Effectsผลกระทบที่เกิดจากตัวแร่, Example: การทำเหมืองแร่บางประเภทที่เปิดดำเนินการ ได้แก่ แร่ตะกั่ว สังกะสี แมงกานีส โครเมียม เป็นต้น ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพอนามัยของราษฎรที่อยู่ใกล้เคียง เนื่องจากการสะสมของธาตุต่าง ๆ เกินเกณฑ์มาตรฐาน [สิ่งแวดล้อม]
indigenous peopleชนพื้นเมืองดั้งเดิม [การทูต]
Indigenous peoplesชนพื้นเมือง [TU Subject Heading]
Indigenous peoples in literatureชนพื้นเมืองในวรรณกรรม [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน(n) folk wisdom, See also: indigenous knowledge, Syn. ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, Example: มีบางฝ่ายกล่าวว่าการทำเหล้าของชาวบ้านเป็นการทำผิดกฎหมาย แต่อีกฝ่ายมีข้อโต้แย้งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน, Thai Definition: ความรู้ ข่าวสาร ข้อมูล และเทคโนโลยีที่ใช้ในการดำเนินชีวิตของคนในท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมหนึ่งๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน[phūmpanyā pheūnbān] (n, exp) EN: folk wisdom ; indigenous knowledge  FR: sagesse populaire [f]
สมุนไพร[samunphrai] (n) EN: herb ; medicinal herbs ; indigenous medicinal herb  FR: plante médicinale [f] ; herbe médicinale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INDIGENOUS IH2 N D IH1 JH AH0 N AH0 S
INDIGENOUSLY IH2 N D IH1 JH AH0 N AH0 S L IY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indigenous (j) ˈɪndˈɪʤɪnəs (i1 n d i1 jh i n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
原住民[yuán zhù mín, ㄩㄢˊ ㄓㄨˋ ㄇㄧㄣˊ, ] indigenous peoples; aborigine, #29,839 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サンダーバード[sanda-ba-do] (n) thunderbird (North-American indigenous mythical spirit bird); thunderbird (Australian bird, Pachycephala gutturalis); (P) [Add to Longdo]
現地語[げんちご, genchigo] (n) indigenous language; local language; vernacular; native tongue [Add to Longdo]
国人[くにびと, kunibito] (n) indigenous person; inhabitant of a country; (P) [Add to Longdo]
先住民[せんじゅうみん, senjuumin] (n,adj-no) former inhabitant; indigenous people; aborigines [Add to Longdo]
土着[どちゃく, dochaku] (n,adj-no) aboriginal; indigenous [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 indigenous
   adj 1: originating where it is found; "the autochthonal fauna of
       Australia includes the kangaroo"; "autochthonous rocks
       and people and folktales"; "endemic folkways"; "the Ainu
       are indigenous to the northernmost islands of Japan"
       [syn: {autochthonal}, {autochthonic}, {autochthonous},
       {endemic}, {indigenous}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top