ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

heuristic

HH Y UH0 R IH1 S T IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heuristic-, *heuristic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heuristic(adj) ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นหาวิธีแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยตัวเอง
heuristic(adv) ที่ช่วยค้นหา, See also: ที่ช่วยให้เรียนรู้, ที่ช่วยแก้ปัญหา, คอมพิวเตอร์ ที่ค้นหาหลายคำตอบและเลือกคำตอบที่ดีที

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heuristic(ฮิวริส'ทิค) adj.,n. (วิธีการ) ซึ่งกระตุ้นความสนใจ,ซึ่งกระตุ้นให้ค้นคว้าด้วยตนเอง.
heuristicsวิทยาการศึกษาสำนึกหมายถึง วิธีการแก้ปัญหาที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีแนวทางหรือกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนตายตัว เช่น ในเกมหมากรุก คงมีแต่การทดลองหรือคาดเดาหลาย ๆ ทางให้ตัดสินเลือกทางที่คิดว่าจะได้ผลดีที่สุด ซึ่งมักจะใช้ผลจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ตรงข้ามกับกับ "สามัญสำนึก" หรือ common sense

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
heuristic approachการแก้ปัญหาแบบศึกษาสำนึก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
heuristic programโปรแกรมแบบศึกษาสำนึก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
heuristicsวิทยาการศึกษาสำนึก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Heuristic programmingการโปรแกรมฮิวริสติก [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
heuristically(adv) ด้วยการศึกษามาอย่างดี

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is the first of several heuristic algorithmsนี้เป็นหนึ่งในหลายๆอัน ของพวกอัลกอริธึม The Greater Good (2010)
These heuristics you gave me...อักษรพวกนี้ที่คุณให้ฉัน... The Greater Good (2010)
Working on the heuristics Rush gave her.จัดการอยู่กับตัวเลขที่รัชให้เธอไป The Greater Good (2010)
This is the first of several heuristic algorithms i need you to run Well, so far, so good.นี้เ็ป็นหนึ่งในหลายๆอัน ของอัลกอริธึ่ม ผมต้องการให้คุณดำเนินการ... ...ยังไง จนเดียวนี้ก็ยังดีอยู่ The Greater Good (2010)
I'm working on a new heuristic algorithm.ผมกำลังทำงาน วิธีแก้ปัญหาแบบใหม่ One Percent (2013)
And has anyone altered or updated your core heuristics in that time?แล้วมีใครเปลี่ยนแปลงหรือได้อัพเดทบ้าง ในบันทึกการวิเคราะห์พฤติกรรมหลักของคุณ Chestnut (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ศึกษาสำนึก[seuksāsamneuk] (adj) EN: heuristic  FR: heuristique = euristique

CMU English Pronouncing Dictionary
HEURISTIC HH Y UH0 R IH1 S T IH0 K
HEURISTICS HH Y UH0 R IH1 S T IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
heuristic (j) hjˈuəʳrˈɪstɪk (h y u@1 r i1 s t i k)
heuristics (n) hjˈuəʳrˈɪstɪks (h y u@1 r i1 s t i k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヒューリスティック;ヒューリスティク[hyu-risuteikku ; hyu-risuteiku] (adj-na,n) heuristic [Add to Longdo]
ヒューリスティックス;ヒューリスティクス[hyu-risuteikkusu ; hyu-risuteikusu] (n) heuristics [Add to Longdo]
ヒュリスティックス[hyurisuteikkusu] (n) heuristics [Add to Longdo]
自発的判断による不整合見込み状態[じはつてきはんだんによるふせいごうみこみじょうたい, jihatsutekihandanniyorufuseigoumikomijoutai] (n) {comp} heuristic-hazard [Add to Longdo]
自発的判断による不整合判明状態[じはつてきはんだんによるふせいごうはんめいじょうたい, jihatsutekihandanniyorufuseigouhanmeijoutai] (n) {comp} heuristic-mix [Add to Longdo]
自発的判断ログ記録[じはつてきはんだんログきろく, jihatsutekihandan rogu kiroku] (n) {comp} log-heuristic record [Add to Longdo]
発見的[はっけんてき, hakkenteki] (adj-na) {comp} heuristic [Add to Longdo]
発見的方法[はっけんてきほうほう, hakkentekihouhou] (n) {comp} heuristic method [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ヒューリスティック[ひゅーりすていっく, hyu-risuteikku] heuristic [Add to Longdo]
ヒューリスティックス[ひゅーりすていっくす, hyu-risuteikkusu] heuristics [Add to Longdo]
自発的判断による不整合見込み状態[じはつてきはんだんによるふせいごうみこみじょうたい, jihatsutekihandanniyorufuseigoumikomijoutai] heuristic-hazard [Add to Longdo]
自発的判断による不整合判明状態[じはつてきはんだんによるふせいごうはんめいじょうたい, jihatsutekihandanniyorufuseigouhanmeijoutai] heuristic-mix [Add to Longdo]
自発的判断ログ記録[じはつてきはんだんろぐきろく, jihatsutekihandanrogukiroku] log-heuristic record [Add to Longdo]
発見的[はっけんてき, hakkenteki] heuristic (an) [Add to Longdo]
発見的方法[はっけんてきほうほう, hakkentekihouhou] heuristic method [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 heuristic
   adj 1: of or relating to or using a general formulation that
       serves to guide investigation [ant: {algorithmic}]
   n 1: a commonsense rule (or set of rules) intended to increase
      the probability of solving some problem [syn: {heuristic},
      {heuristic rule}, {heuristic program}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top