ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gutter

G AH1 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gutter-, *gutter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gutter(n) รางน้ำ, See also: ท่อ, ขอบระหว่างหน้าหนังสือ, Syn. drain, ditch, trench, Ant. hill
gutter(vi) ไหลเป็นราง, See also: เป็นร่อง, Syn. gully
gutter(vt) ทำเป็นร่อง, See also: ทำให้เป็นราง, Syn. gully
guttersnipe(n) คนชั้นต่ำสุดของสังคม, See also: เด็กสลัม
gutter ditch(n) คู, Syn. ditch

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
guttern. รางน้ำ,ท่อ,ร่อง,ราง,ขอบระหว่างหน้าหนังสือที่ติดกัน,เขตสลัม vi. ไหลเป็นสาย,เป็นร่อง,เป็นราง. vt. ทำเป็นร่อง,ทำเป็นราง, Syn. trough, channel
guttersnipe(กัท'เทอะสไนพฺ) n. คนชั้นต่ำสุดของสังคม

English-Thai: Nontri Dictionary
gutter(n) รางน้ำฝน,ท้องร่อง,ท่อ,ร่องน้ำ
gutter(vi) ไหลเป็นทาง,ขุดเป็นร่อง,ไหลเป็นสาย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gutterings of a Candleลักษณะคล้ายเทียนหยด [การแพทย์]
Gutterings of Candleรอยเทียนหยดข้างเทียนไข [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But I risk being kicked into the gutter by someone less holy than Mr. Baker.แต่เสี่ยงต่อการถูกเตะตกท่อ โดยพวกที่เคร่ง น้อยกว่าคุณเบเกอร์ Gandhi (1982)
To him? What, to be a whore to a gutter rat?จะไปเป็นโสเภณีให้ไอ้โสมมนั่นรึ Titanic (1997)
Where are those heads now? Rolling in the gutters of the new Republic!หัวพวกฝรั่งเศษเหรอ ตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนล่ะ กลิ้งอยู่ตามท่อในสาธารณะรัฐใหม่ไม่ใช่เหรอ The Red Violin (1998)
If you was hit by a truck and you were lying out in that gutter dying... and you had time to sing one song, huh, one song... people would remember before you're dirt... one song that would letถ้าคุณถูกรถชน แล้วนอนตายอยู่ข้างถนน แล้วมีโอกาสที่จะร้องเพลง เพลงหนึ่ง Walk the Line (2005)
I heard you use the gutter to turn. Really?ฉันได้ยินว่า นายใช้ร่องระบายน้ำตอนเข้าโค้ง จริงเหรอ? Initial D (2005)
The FC and AE86 pulled into the gutter at the same time and passed the Evo III.FC กับ AE86 แล่นเข้าไปในน้ำพร้อมกัน แถมแซง E3 ไปแล้ว Initial D (2005)
Yet you invite gutter rats to mock us?แต่ท่านกลับเชิญพวกตัวตลกพวกนี้มาล้อเล่น The King and the Clown (2005)
Yet you invite gutter rats to mock us?แต่ท่านกลับเชิญพวกตัวตลกพวกนี้มาล้อเล่น The King and the Clown (2005)
We'll end up in the gutter if we carry on like this.ขืนเรายังเป็นแบบนี้ มีหวังลูกได้จนไปตลอดชาติ Becoming Jane (2007)
No gutter balls.No gutter balls. A Vision's Just a Vision (2008)
He's the fish gutter around here.ปกติ เด็กซ์เตอร์ เป็นคนทำความสะอาดปลาค่ะ Road Kill (2009)
Gutter ball. Good one, guys. - You got the wrong guy, idiot.ยาแก้ปวดท้องให้เขาหน่อย เทลงไปเลย นั่นดีนี่ ฮาฮ้า Changing Channels (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คู(n) ditch, See also: gutter, trench, moat, irrigation canal, Syn. ท้องร่อง, Example: น้ำในคูเหม็นและเต็มไปด้วยเศษขยะ, Count Unit: คู, Thai Definition: ร่องน้ำที่ขุดขึ้นเพื่อเป็นเครื่องกีดขวาง ป้องกัน หรือเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้เป็นต้น
ท้องร่อง(n) gutter, See also: ditch, Syn. ร่องน้ำ, คูน้ำ, คลอง, คู, Example: เขาลอกท้องร่องเพื่อใช้เลนเป็นปุ๋ย, Count Unit: ร่อง, Thai Definition: ทางน้ำที่ขุดลงไปเป็นลำรางเพื่อขังน้ำไว้รดต้นไม้
ราง(n) gutter, See also: waterspout, rainspout, downspout, water trough, spout, Syn. รางน้ำ, Example: เขาสูบน้ำจากแม่น้ำชี ใส่ลงไปในรางปูนซีเมนต์ ให้น้ำไหลไปในไร่นา, Count Unit: ราง, Thai Definition: เครื่องสำหรับรองน้ำฝนที่ชายคา
รางน้ำ(n) gutter, See also: waterspout, rainspout, downspout, water trough, spout, Example: เรือนไทยดั้งเดิมเป็นเรือนไทยยกใต้ถุนสูง หลังคาทรงจั่ว นิยมทำหลังคาแฝดติดกัน และมีรางน้ำตรงกลางข้างบนสุดของหลังคา, Count Unit: ราง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คู[khū] (n) EN: ditch ; gutter ; trench ; moat ; irrigation canal  FR: fossé [m] ; tranchée [f] ; rigole [f]
คูเมือง[khūmeūang] (n) EN: moat ; ditch ; small canal ; trench ; gutter
ราง[rāng] (n) EN: gutter ; waterspout ; rainspout ; downspout ; water trough ; spout  FR: gouttière [f]
รางน้ำ[rāngnām] (n) EN: gutter  FR: gouttière [f] ; rigole [f]
ท่อ[thø] (n) EN: pipe ; conduit ; tube ; gutter ; drain ; hose  FR: tuyau [m] ; tube [m] ; conduite [f] ; conduit [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GUTTER G AH1 T ER0
GUTTERS G AH1 T ER0 Z
GUTTERED G AH1 T ER0 D
GUTTERING G AH1 T ER0 IH0 NG
GUTTERMAN G AH1 T ER0 M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gutter (v) gˈʌtər (g uh1 t @ r)
gutters (v) gˈʌtəz (g uh1 t @ z)
guttered (v) gˈʌtəd (g uh1 t @ d)
guttering (v) gˈʌtərɪŋ (g uh1 t @ r i ng)
guttersnipe (n) gˈʌtəsnaɪp (g uh1 t @ s n ai p)
guttersnipes (n) gˈʌtəsnaɪps (g uh1 t @ s n ai p s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
排水沟[pái shuǐ gōu, ㄆㄞˊ ㄕㄨㄟˇ ㄍㄡ, / ] gutter, #41,807 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gosse {f} | Gossen {pl}gutter | gutters [Add to Longdo]
Skandalpresse {f}gutter press [Add to Longdo]
Straßenjunge {f}gutter snipe [Add to Longdo]
Ringnutsteg {m}gutter tip [Add to Longdo]
Verschlussringnut {f}gutter groove; lockring gutter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
U字溝[ユーじこう, yu-jikou] (n) U-shaped gutter [Add to Longdo]
ガター;ガタ[gata-; gata] (n) (sometimes ガーター) gutter [Add to Longdo]
雨樋;雨どい[あまどい, amadoi] (n) drainspout; rain gutter [Add to Longdo]
下水[したみず, shitamizu] (n) (1) drainage; ditch; gutter; sewerage; (2) sewage; black water; (P) [Add to Longdo]
軒樋[のきどい, nokidoi] (n) rain gutter; roof gutter; eaves gutter [Add to Longdo]
[みぞ(P);どぶ, mizo (P); dobu] (n) ditch; drain; gutter; groove; trench; (P) [Add to Longdo]
鎖樋[くさりとい, kusaritoi] (n) chain of ornamental cups hanging from a gutter [Add to Longdo]
信用がガタ落ちだ[しんようがガタおちだ, shinyouga gata ochida] (n) a sudden fall in public estimation (e.g. into the gutter) [Add to Longdo]
赤新聞[あかしんぶん, akashinbun] (n) scandal sheet; gutter press [Add to Longdo]
側溝[そっこう, sokkou] (n) gutter; ditch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gutter
   n 1: a channel along the eaves or on the roof; collects and
      carries away rainwater [syn: {gutter}, {trough}]
   2: misfortune resulting in lost effort or money; "his career was
     in the gutter"; "all that work went down the sewer";
     "pensions are in the toilet" [syn: {gutter}, {sewer},
     {toilet}]
   3: a worker who guts things (fish or buildings or cars etc.)
   4: a tool for gutting fish
   v 1: burn unsteadily, feebly, or low; flicker; "The cooling lava
      continued to gutter toward lower ground"
   2: flow in small streams; "Tears guttered down her face"
   3: wear or cut gutters into; "The heavy rain guttered the soil"
   4: provide with gutters; "gutter the buildings"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top