ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

for good

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -for good-, *for good*, for goo
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
for good(idm) ถาวร, See also: ตลอดไป, ตลอดกาล, ช่วนิรันดร์
for good(idm) ตลอดกาล, See also: ชั่วนิรันดร์
for good measure(idm) (ใส่) อีกเล็กน้อยเพื่อชูรส

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your great-grandfather gave this watch to your granddad for good luck.ปู่ที่ดีของคุณให้ดูนี้เพื่อคุณปู่ของคุณโชคดี Pulp Fiction (1994)
I may move back for good in January.มกราคม ฉันอาจจะย้ายไปอยู่ที่นั่นเลย Pola X (1999)
-There are many powers in this world for good or for evil.ท่านหมายถึงอะไร ยังมีพลังอำนาจหลายอย่างบนโลกนี้ ...สำหรับเรื่องดีและเรื่องร้าย The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
My heart tells me that Gollum has some part to play yet, for good or ill before this is over.ในใจของข้าบอกข้าว่า กอลลัมนั้นยังมีประโยชน์อยู่เหมือนกัน ไม่ว่าจะดีหรือร้าย .... ก่อนเรื่องเล่านี้จะจบลง The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Just makes for good stories, you know?ฉันจะพยายาม Rock Star (2001)
- And for good reason.- นั่นยังไงล่ะเหตุผล Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
We'll be going to the States tomorrow for good you motherfucking bitchเราต้องไปรับของที่แผ่นดินใหญ่พรุ่งนี้ เข้าใจไหมอีแก่หนังเหี่ยว Failan (2001)
So let's end for good here.ดังนั้น มาจบกันเถอะ Spin Kick (2004)
You don't get married for good meals.คุณไม่ได้แต่งงานกับเขา แค่ทำอาหารอร่อย ๆ อย่างเดียวนะ Love So Divine (2004)
And for good reason.เพราะมันมีเหตุผลสำคัญข้อหนึ่ง Robots (2005)
You can't buy this. The rules are made for good reason, please.คุณซื้อนี่ไม่ได้ กฎก็มีไว้เพื่อเหตุผลบางอย่าง The Constant Gardener (2005)
Must've gotten off for good behavior.คงหายหน้าไปดัดสันดานมั้ง Four Brothers (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
for goodAmong other things, he has an eye for good pictures.
for goodChaplain left America for good.
for goodFor goodness' sake, please be nice to him.
for goodFor good or ill, there is no way but this to tide over the difficulty.
for goodFrance can't be matched for good wine.
for goodHas Bob left the company for good this time?
for goodHas Jane left Japan for good?
for goodHas John returned to America for good?
for goodHas Ken left Japan for good?
for goodHave you given up smoking for good and all?
for goodHe has an eye for good English usage.
for goodHe has gone back to California for good.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถาวร(adv) permanently, See also: for good, Syn. คงทน, ยั่งยืน, มั่นคง, Example: หน่วยความจำในลักษณะนี้จะถูกเก็บไว้อย่างถาวร, Thai Definition: เป็นเช่นนั้นตลอดไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เงินก้นถุง[ngoenkonthung] (n) EN: reserve money ; starter fund ; seed money ; seed capital ; starter amount for good luck

Japanese-English: EDICT Dictionary
恩を仇で返す[おんをあだでかえす, onwoadadekaesu] (exp,v5s) to return evil for good [Add to Longdo]
化導[かどう;けどう, kadou ; kedou] (n,vs) influencing (a person) for good [Add to Longdo]
何時までも(P);何時迄も[いつまでも, itsumademo] (adv) (uk) forever; for good; eternally; as long as one likes; indefinitely; no matter what; (P) [Add to Longdo]
花丸[はなまる, hanamaru] (n) (See 二重丸) flower circle (equiv. of gold star awarded to kids for good work at school) [Add to Longdo]
技あり;技有り[わざあり, wazaari] (n) {MA} waza-ari (in judo, a half-point awarded for good but incomplete execution) [Add to Longdo]
金券[きんけん, kinken] (n) (1) gold certificate; (2) tradeable coupon redeemable for goods or services [Add to Longdo]
験担ぎ[げんかつぎ, genkatsugi] (n) superstition; acting superstitiously (for good luck) [Add to Longdo]
後生だから[ごしょうだから, goshoudakara] (exp) for mercy's sake; for the love of God; for goodness' sake [Add to Longdo]
幸か不幸か[こうかふこうか, koukafukouka] (exp) luckily or unluckily; for good or for evil [Add to Longdo]
受発注[じゅはっちゅう, juhacchuu] (n) receiving orders (for goods, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 for good
   adv 1: for a long time without essential change; "he is
       permanently disabled" [syn: {permanently}, {for good}]
       [ant: {temporarily}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top