ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

foil

F OY1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -foil-, *foil*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
foil(n) คนหรือสิ่งที่มีความขัดแย้งแต่เข้ากันได้ดีกับคุณลักษณะผู้อื่น, Syn. complement, antithesis, contrast
foil(n) กระดาษหุ้มโลหะบางใช้ห่ออาหาร, See also: กระดาษฟอยล์
foil(vt) ห่อด้วยกระดาษฟอยล์, See also: หุ้มด้วยกระดาษฟอยล์
foil(vt) ขัดขวาง (อุบาย, แผนการ), See also: สกัดกั้น, ทำลาย, Syn. thwart, oppse, impede, Ant. support, help
foil(n) ดาบปลายทู่ที่ใช้ในกีฬาฟันดาบ
foiled(adj) ซึ่งปกคลุมด้วยแผ่นโลหะบาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
foil(ฟอยลฺ) {foiled,foiling,foils} n. แผ่นโลหะบาง,กระดาษหุ้มตะกั่ว ที่ใช้ห่อบุหรี่,แผ่นบาง,ฉาบปรอทหลังกระจก,โลหะที่เป็นฐานของเพชรพลอยที่เจียระไนแล้ว. ดูairfoil ,ดูhydrofoil ,ดาบปลายทู่ชนิดหนึ่ง,การฟันดาบด้วยดาบดังกล่าว vt. ป้องกันความสำเร็จ,กีดกัน,สกัดกั้น,ทำ
counterfoil(เคา'เทอะฟอยล์) n. ต้นขั้ว (เช็คใบเสร็จหรืออื่น ๆ)
gold foiln. แผ่นทอง, See also: gold-foil adj.
hydrofoil(ไฮ'โดรฟอย) n. เรือปีกน้ำ,ปีกที่ติดกับข้างเรือให้แฉลบน้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
foil(n) กระดาษฟอย,แผ่นโลหะบาง,ดาบ
foil(vt) กีดกัน,ป้องกัน,สกัดกั้น,ทำให้แพ้,หยุดยั้ง
GOLD gold foil(n) แผ่นทองบาง
tinfoil(n) แผ่นตะกั่ว,แผ่นดีบุก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
foil butt-seam welding; tape butt-seam weldingการเชื่อมตะเข็บชนใช้แผ่นเปลว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Foil, Tinโลหะแผ่นบางๆที่ทำด้วยดีบุก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
foilI was foiled in my attempt.
foilThe coup attempt was foiled at the last moment.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวขั้ว[hūakhūa] (n) EN: counterfoil ; stub (Am.)
กระดาษฟอยล์[kradāt føi] (n, exp) EN: aluminium foil  FR: papier aluminium [m] ; papier alu [m]
เหล็กวิลาด[lek wilāt] (n, exp) EN: tin foil ; tinplate ; terneplate
ทองคำเปลว[thøngkhamplēo] (n, exp) EN: gold leaf ; gold foil  FR: feuille d'or [f]
ทองเปลว[thøngplēo] (n, exp) EN: gold leaf ; gold foil  FR: feuille d'or [f]
ต้นขั้ว[tonkhūa] (n) EN: stub ; counterfoil  FR: souche d'une facture [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FOIL F OY1 L
FOILS F OY1 L Z
FOILED F OY1 L D
FOILES F AA1 AY0 L Z
FOILING F OY1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
foil (v) fˈɔɪl (f oi1 l)
foils (v) fˈɔɪlz (f oi1 l z)
foiled (v) fˈɔɪld (f oi1 l d)
foiling (v) fˈɔɪlɪŋ (f oi1 l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
花剑[huā jiàn, ㄏㄨㄚ ㄐㄧㄢˋ, / ] foil (fencing), #46,483 [Add to Longdo]
金属薄片[jīn shǔ bó piàn, ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ ㄅㄛˊ ㄆㄧㄢˋ, / ] foil [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Folie {f}; Metallfolie {f} | Folien {pl}; Metallfolien {pl}foil | foils [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルミホイル;アルホイル(ik)[arumihoiru ; aruhoiru (ik)] (n) (abbr) aluminum foil; aluminium foil; tin foil [Add to Longdo]
アルミ箔[アルミはく, arumi haku] (n) aluminum foil [Add to Longdo]
ガスマット[gasumatto] (n) aluminum-foil burner liner (wasei [Add to Longdo]
クッキングホイル[kukkinguhoiru] (n) cooking foil [Add to Longdo]
ジェットフォイル[jiettofoiru] (n) jetfoil [Add to Longdo]
トレフォイル[torefoiru] (n,adj-no) trefoil; three-leafed pattern [Add to Longdo]
ハイドロフォイル[haidorofoiru] (n) hydrofoil [Add to Longdo]
フォイル[foiru] (n) (1) (See ホイル) foil (i.e. aluminum foil); (2) (See フルーレ) foil (in fencing); (3) foil (in Gothic architecture) [Add to Longdo]
フルーレ[furu-re] (n) foil (fencing) (fre [Add to Longdo]
ホイル[hoiru] (n) foil (esp. aluminium foil) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 foil
   n 1: a piece of thin and flexible sheet metal; "the photographic
      film was wrapped in foil"
   2: anything that serves by contrast to call attention to another
     thing's good qualities; "pretty girls like plain friends as
     foils" [syn: {foil}, {enhancer}]
   3: a device consisting of a flat or curved piece (as a metal
     plate) so that its surface reacts to the water it is passing
     through; "the fins of a fish act as hydrofoils" [syn:
     {hydrofoil}, {foil}]
   4: picture consisting of a positive photograph or drawing on a
     transparent base; viewed with a projector [syn: {foil},
     {transparency}]
   5: a light slender flexible sword tipped by a button
   v 1: enhance by contrast; "In this picture, the figures are
      foiled against the background"
   2: hinder or prevent (the efforts, plans, or desires) of; "What
     ultimately frustrated every challenger was Ruth's amazing
     September surge"; "foil your opponent" [syn: {thwart},
     {queer}, {spoil}, {scotch}, {foil}, {cross}, {frustrate},
     {baffle}, {bilk}]
   3: cover or back with foil; "foil mirrors"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top