ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

expire

IH0 K S P AY1 R   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expire-, *expire*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expire[VI] ตาย, Syn. depart, die, perish
expire[VI] หมดอายุ, See also: หมดเขต, ขาดอายุ, Syn. end, lapse, terminate
expire[VI] หายใจออก, Syn. breathe out, exhale
expired[ADJ] ซึ่งหมดอายุ, Syn. ended, lapsed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expire(เอคซไพ'เออะ) {expired,expiring,expires} v. หายใจออก,ยุติ,หมดอายุ,ตาย., See also: expirer n., Syn. perish

English-Thai: Nontri Dictionary
expire(vi) สิ้นสุด,ยุติ,ตาย,หมดลม,สิ้นใจ,สิ้นลม
expire(vt) หายใจออก,ปล่อยอากาศ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expire Dateเวลาหมดอายุ,วันหมดอายุ [การแพทย์]
Expired Dateวันหมดอายุ,ระยะเวลาแสดงความคงสภาพ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's no problem, I assure you. In three days, permits expire and legal options go out the window.อีก 3 วันใบอนุญาตจะหมดอายุ และทางเลือกด้านกฎหมายก็เช่นกัน *batteries not included (1987)
The instant his 10-day paper expires, he'll be committed...พอครบ 10 วัน เขาจะถูกกักตัว Don Juan DeMarco (1994)
We have to know what to do with this kid on Monday when his 10-day paper expires.เราต้องรู้ว่าต้องทำอะไรกับเด็กคนนี้วันจันทร์ เมื่อครบสิบวัน Don Juan DeMarco (1994)
I didn´t know it was expired.ฉันไม่รู้ว่าบัตรหมดอายุ ไม่เคยใช้สักที Nothing to Lose (1997)
An expired community college student id.กูรู้ว่าบ้านมึงอยู่ไหน Fight Club (1999)
I'm sure the autopsy will show that commander Trapp expired almost immediately.ผมเบาใจ ที่เราหมดข้อสงสัย ความผิดเพื้ยนแบบนี้ มักจะเป็นจุดเริ่มของทฤษฏีสมคบคิด Yankee White (2003)
The tags don't expire for seven months.ใบเสียภาษียังใช้ได้อีกตั้ง 7 เดือน 50 First Dates (2004)
- They expired May of this year.- มันหมดอายุเดือนพฤษภาคนปีนี้ 50 First Dates (2004)
They expire May of next year.มันหมดอายุพฤษภาคมปีหน้า 50 First Dates (2004)
Soon as you reach the age where your warranty expires, you start falling apart.พอเราเลยวัยรับประกันแล้ว อะไหล่ก็เริ่มหลุดทีละชิ้น Robots (2005)
When the time expired, the door in front of you will be locked forever..เวลาหมดเมื่อไหร่ ประตูข้างหน้าคุณจะปิดตายไปตลอดกาล Saw II (2005)
When does Ellipsis expire?รหัส Ellipsis จะหมดอายุเมื่อไหร่? Casino Royale (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
expireHis term of office as governor expires next January.
expireMy driver's license will expire next week.
expireMy season ticket expires on March 31.
expireThis offer expires on August 15, 1999.
expireWhat will become of our close relations if the bilateral security treaty expires?
expireYour driver's license has expired.
expireYour subscription expires with the June issue.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมดวาระ[V] terminate, See also: expire, be over, Syn. ครบวาระ, ครบกำหนด, Example: อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะหมดวาระในตำแหน่งลง หลังจากนั่งมาครบวาระ 4 ปีเต็ม, Thai definition: ครบตามเวลาที่กำหนดไว้, พ้นจากหน้าที่หรือตำแหน่ง
หมดอายุ[V] expire, See also: run out, finish, end, terminate, Syn. หมดเวลา, หมดเขต, ถึงกำหนด, Example: สัญญาเช่าบ้านจะหมดอายุในเดือนพฤษภาคมนี้แล้ว, Thai definition: สิ้นสุดเวลาที่กำหนดไว้
ขาดอายุ[V] expire, See also: terminate, Syn. หมดอายุ, เกินกำหนด, เกินอายุ, Example: สัญญาฉบับนี้ขาดอายุไปนานแล้ว, Thai definition: หมดเวลาที่กำหนดไว้
หมดเขต[V] expire, See also: come to deadline, Example: การจดทะเบียนรถยนต์ จะหมดเขตในเดือนมีนาคม, Thai definition: หมดระยะเวลาที่กำหนดไว้
ครบกำหนด[V] expire, See also: be over, Syn. ถึงกำหนด, ครบวาระ
พ้นกำหนด[V] expire, See also: be overdue, be expired, Syn. เลยกำหนด, Thai definition: หลังจากระยะเวลาที่กำหนด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หายใจออก[v.] (hāijai øk) EN: exhale ; breathe out   FR: expirer ; exhaler
ครบกำหนด[v.] (khrop kamnot) EN: expire ; be over ; be due ; become due   FR: expirer ; arriver à échéance
เกินกำหนด[X] (koēn kamnot) EN: overdue ; be overdue ; expire   
หมด[v.] (mot) EN: be finished ; come to an end ; be exhausted ; terminate ; have no more ; end ; exhaust ; expire ; run out   FR: ne plus disposer de ; être à court de ; s'épuiser ; faire défaut
หมดอายุ [v.] (mot-āyu) EN: expire ; run out ; finish ; end ; terminate   FR: expirer ; se périmer
หมดอายุ [adj.] (mot-āyu) EN: expired   FR: périmé
สิ้น[v.] (sin) EN: be finished ; be over ; come to the end ; end ; terminate ; expire   FR: se terminer ; expirer ; être révolu
สิ้นใจ[v.] (sinjai) EN: die ; expire ; breathe one's last   FR: mourir ; rendre l'âme ; rendre son dernier soufle
สิ้นสุด[v.] (sinsut) EN: end ; come to en end ; terminate   FR: finir ; se terminer ; expirer ; cesser ; prendre fin
สิ้นสุดลง[v. exp.] (sinsut long) EN: terminate ; end ; stop ; cease ; expire ; discontinue   

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPIRE    IH0 K S P AY1 R
EXPIRED    IH0 K S P AY1 R D
EXPIRES    IH0 K S P AY1 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expire    (v) ˈɪkspˈaɪər (i1 k s p ai1 @ r)
expired    (v) ˈɪkspˈaɪəd (i1 k s p ai1 @ d)
expires    (v) ˈɪkspˈaɪəz (i1 k s p ai1 @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绝气[jué qì, ㄐㄩㄝˊ ㄑㄧˋ, / ] expire [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エクスパイア[, ekusupaia] (n) expire [Add to Longdo]
過ぎる[すぎる, sugiru] (v1,vi) (1) to pass through; to pass by; to go beyond; (2) to pass (i.e. of time); to elapse; (3) to have expired; to have ended; to be over; (4) to exceed; to surpass; to be above; (5) (as 〜に過ぎない, etc.) to be no more than ...; (v1,vi,suf) (6) (often used after adjective stems or the -masu stems of verbs) to be excessive; to be too much; to be too ...; (P) [Add to Longdo]
期限が切れる[きげんがきれる, kigengakireru] (exp,v1) (See 期限切れ,切れる・6) to have a time-limit expire; to pass a deadline; to pass an expiration date [Add to Longdo]
空しくなる;虚しくなる[むなしくなる, munashikunaru] (v5r) to die; to expire [Add to Longdo]
事切れる[こときれる, kotokireru] (v1,vi) to expire; to die [Add to Longdo]
切れる[きれる, kireru] (v1,vi) (1) to break; to snap; to be cut; to split; to crack; (2) to be injured; (3) to wear out; to be worn out; (4) to break; to burst; to collapse; (5) to wear off; to stop working; to go dead; (6) to expire (time limit, etc.); to run out; to become due; (7) to run out (of stock, etc.); to be exhausted; to be used up; to be sold out; to be out of; (8) to be broken off (e.g. of a relationship); to break up; to have severed ties; to be cut off; to be disconnected; (9) to cut well; to be sharp; (10) to be sharp-minded; to be keen; to be shrewd; to be quick-witted; to be able; (11) to be short of; to drop under (a certain figure); to beat (e.g. a record time); (12) to dry off; (13) to curve; to veer; (14) to shuffle (cards); (15) (col) (See キレる) to get angry; to snap; to blow one's top; to lose one's temper; to flip; (suf,v1) (16) to be able to do completely; (P) [Add to Longdo]
絶え入る[たえいる, taeiru] (v5r,vi) to expire [Add to Longdo]
締め切る(P);閉め切る;〆切る;閉切る;締切る[しめきる, shimekiru] (v5r,vt) to close up; to shut up (e.g. behind doors); to cut off (e.g. because a deadline has expired); (P) [Add to Longdo]
満ちる(P);充ちる;盈ちる(oK)[みちる, michiru] (v1,vi) (1) to be full; (2) to wax (e.g. moon); (3) to rise (e.g. tide); (4) to mature; to expire; (P) [Add to Longdo]
満つ;充つ[みつ, mitsu] (v5t,vi) (1) (See 満ちる) to be full; (2) to wax (e.g. moon); (3) to rise (e.g. tide); (4) to mature; to expire [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 expire
   v 1: lose validity; "My passports expired last month" [syn: {run
      out}, {expire}]
   2: pass from physical life and lose all bodily attributes and
     functions necessary to sustain life; "She died from cancer";
     "The children perished in the fire"; "The patient went
     peacefully"; "The old guy kicked the bucket at the age of
     102" [syn: {die}, {decease}, {perish}, {go}, {exit}, {pass
     away}, {expire}, {pass}, {kick the bucket}, {cash in one's
     chips}, {buy the farm}, {conk}, {give-up the ghost}, {drop
     dead}, {pop off}, {choke}, {croak}, {snuff it}] [ant: {be
     born}]
   3: expel air; "Exhale when you lift the weight" [syn: {exhale},
     {expire}, {breathe out}] [ant: {breathe in}, {inhale},
     {inspire}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top