ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exert

IH0 G Z ER1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exert-, *exert*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exert(vt) ใช้ความพยายามอย่างมาก (ทางร่างกายหรือจิตใจ)
exert(vt) ใช้อำนาจ (ไปกระทบบางคนหรือบางสิ่ง), See also: ใช้อิทธิพล ไปกระทบบางคนหรือบางสิ่ง, Syn. bring to bear, put forth
exertion(n) การทุ่มเท, See also: การลงแรง, ความพยายาม, Syn. attempt, effort, endeavor
exertion(n) กิจกรรมที่ต้องลงแรงมาก, See also: กิจกรรมที่ต้องใช้กำลังมาก, Syn. effort

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exert(เอคเซิร์ท') {exerted,exerting,exerts} vt. ออกแรง,ออกกำลังกาย,พยายาม,ใช้อำนาจหน้าที่., See also: exertive adj., Syn. put
exertion(เอคเซอ'เชิน) n. การออกแรง,การสำแดง,การออกกำลังกาย,ความพยายาม

English-Thai: Nontri Dictionary
exert(vt) ใช้,ออกแรง,สำแดง,พยายาม,ใช้อำนาจ
exertion(n) การใช้,ความพยายาม,การใช้อำนาจหน้าที่

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exertionกายบริหาร,การออกกำลังกาย,ออกแรง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exertDon't exert yourself.
exertHe exerted himself and made his way in life.
exertHe exerted himself to solve the problem.
exertI do not want to exert myself in vain.
exertI exerted myself to pass the examination.
exertSeveral politicians exerted strong pressure on the committee.
exertShe exerted herself to pass the examination.
exertSuccess depends on your own exertions.
exertThe union exerts a dominant influence on the conservative party.
exertThe widespread application of administrative guidance is considered to be a uniquely Japanese practice in which bureaucrats exert authority, without any legal backing, telling the private sector what to do and what not to do.
exertWe exerted ourselves to finish the job.
exertWhether you will succeed or not depends upon your own exertions.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใช้กำลัง(v) use force against, See also: exert oneself, fight, engage in battle, Example: ตำรวจใช้กำลังเข้าปราบปรามผู้ชุมนุม, Thai Definition: หักหาญเอาด้วยกำลัง
ออกแรง(v) exert, See also: put forth one's strength, Syn. ออกกำลัง, Example: ชายชราออกแรงถากถางหญ้าที่สวนหลังบ้านเกือบทั้งวัน
การออกกำลังกาย(n) exercise, See also: exertion, Syn. การออกกำลัง, การบริหารร่างกาย, Example: การเต้นแอโรบิคเป็นการออกกำลังกายที่ทำให้ร่างกายใช้ออกซิเจนมากขึ้นถึงประมาณร้อยละ 70 ขึ้นไป, Thai Definition: การบริหารร่างกายเพื่อให้แข็งแรง
ฮึกโหม(v) exert all the strength, Example: กองทัพพม่าฮึกโหมเข้าโจมตีกองทัพไทย, Thai Definition: ระดมเข้าไปด้วยความคะนอง
ตะโกรง(adv) cravenly, See also: exert very effort to acquire, to desire exceedingly, Syn. ทะเยอทะยาน, อยาก, ตะกลาม
การลงแรง(n) exerting one's efforts, See also: expending energy, making efforts, Syn. การออกแรง, Example: การลงแรงครั้งนี้เหนื่อยเกินกว่าที่เขาคิดไว้, Thai Definition: การออกแรงทำงาน
ทุ่ม(v) exert oneself, See also: do one's best, exert to the utmost, use up, Syn. ทุ่มเท, Thai Definition: ใช้ความสามารถ กำลัง หรือสติปัญญาทั้งหมดทำลงไป
ทุ่มเท(v) exert, See also: lavish, dedicate, apply, Thai Definition: ยอมเสียสละให้อย่างล้นเหลือหรือเต็มกำลังความสามารถ
ออกกำลัง(v) exert, See also: put forth one's strength, Syn. ออกแรง, เบ่งแรง, Example: งานนี้ทำให้ฉันต้องออกกำลังเสียแล้ว, Thai Definition: ใช้กำลัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้กำลัง[chai kamlang] (v, exp) EN: use force against ; exert oneself ; fight ; engage in battle  FR: recourir à la force ; faire usage de la force ; utiliser la force
โหม[hōm] (v) EN: mobilize ; concentrate ; strain ; exert  FR: concentrer l'énergie ; mobiliser les ressources
การลงแรง[kān longraēng] (n) EN: exerting one's efforts ; expending energy ; making efforts  FR: dépense d'énergie [f]
มานะ[māna] (v) EN: endure ; make a determined effort ; be patient ; exert oneself ; be industrious  FR: persévérer ; persister ; se donner du mal
ออกกำลัง[økkamlang] (v, exp) EN: exert ; put forth one's strength
พยายาม[phayāyām] (v) EN: try ; attempt : make an effort ; make great efforts ; endeavour = endeavor (Am.) ; strive ; exert ; strain   FR: essayer ; tenter ; s'efforcer (de) ; tâcher

CMU English Pronouncing Dictionary
EXERT IH0 G Z ER1 T
EXERTS IH0 G Z ER1 T S
EXERTED IH0 G Z ER1 T IH0 D
EXERTING IH0 G Z ER1 T IH0 NG
EXERTION IH0 G Z ER1 SH AH0 N
EXERTIONS IH0 G Z ER1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exert (v) ˈɪgzˈɜːʳt (i1 g z @@1 t)
exerts (v) ˈɪgzˈɜːʳts (i1 g z @@1 t s)
exerted (v) ˈɪgzˈɜːʳtɪd (i1 g z @@1 t i d)
exerting (v) ˈɪgzˈɜːʳtɪŋ (i1 g z @@1 t i ng)
exertion (n) ˈɪgzˈɜːʳʃən (i1 g z @@1 sh @ n)
exertions (n) ˈɪgzˈɜːʳʃənz (i1 g z @@1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
用力[yòng lì, ㄩㄥˋ ㄌㄧˋ, ] exert oneself (physically); put forth one's strength, #6,120 [Add to Longdo]
使劲[shǐ jìn, ㄕˇ ㄐㄧㄣˋ, 使 / 使] exert all one's strength, #10,291 [Add to Longdo]
施加[shī jiā, ㄕ ㄐㄧㄚ, ] exert (effort or pressure), #16,392 [Add to Longdo]
[fèn, ㄈㄣˋ, / ] exert oneself, #25,111 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[mu] (int) (1) (arch) unh (sound of physical exertion); oof; (2) wow; whoa; (3) (See うむ) yes; yeah; uh-huh; (aux-v) (4) (after a -nai stem) probably; (5) will; intend to; (6) would like to have done (for me) [Add to Longdo]
一暴十寒[いちばくじっかん, ichibakujikkan] (exp) (1) bursts of exertion will fail to bear fruit if interrupted by long periods of idleness; (2) strenuous efforts, unless sustained, are to no avail (Mencius) [Add to Longdo]
気張る[きばる, kibaru] (v5r) to strain or exert oneself; to go all out [Add to Longdo]
及ぼす[およぼす, oyobosu] (v5s,vt) to exert; to cause; to exercise; (P) [Add to Longdo]
勤労[きんろう, kinrou] (n,vs) labor; labour; exertion; diligent service; (P) [Add to Longdo]
腰を入れる;腰をいれる[こしをいれる, koshiwoireru] (exp,v1) (1) to take a solid stance; (2) (See 本腰を入れる) to put one's back in it; to exert oneself [Add to Longdo]
骨折り[ほねおり, honeori] (n) travail; exertion; service; labour (labor); ado [Add to Longdo]
骨折る[ほねおる, honeoru] (v5r,vi) to exert oneself greatly; to take pains [Add to Longdo]
出し過ぎる[だしすぎる, dashisugiru] (v1) to overdo something (speed, exertion, etc.) [Add to Longdo]
勝ち取る;勝ちとる[かちとる, kachitoru] (v5r,vt) to exert oneself and win; to gain (victory) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exert
   v 1: put to use; "exert one's power or influence" [syn: {exert},
      {exercise}]
   2: have and exercise; "wield power and authority" [syn: {wield},
     {exert}, {maintain}]
   3: make a great effort at a mental or physical task; "exert
     oneself"

Are you satisfied with the result?Discussions