ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

etiolate

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -etiolate-, *etiolate*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา etiolate มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *etiolate*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
etiolate[VT] ทำให้ขาวซีดและสุขภาพไม่ดี, Syn. decolorize, fade
etiolate[VT] ทำให้อ่อนแอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
petiolateมีก้านใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 etiolate
   adj 1: (especially of plants) developed without chlorophyll by
       being deprived of light; "etiolated celery" [syn:
       {etiolate}, {etiolated}, {blanched}]
   v 1: make weak by stunting the growth or development of
   2: bleach and alter the natural development of (a green plant)
     by excluding sunlight
   3: make pale or sickly; "alcohol etiolates your skin"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top