ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enquire

IH0 N K W AY1 ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enquire-, *enquire*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enquire(vi) ถามคำถาม, Syn. ask, inquire, question
enquire(vt) สืบสวน, See also: สอบสวน, ไต่สวน, หาข้อเท็จจริง, Syn. analyze, inquire, investigate
enquire of(phrv) ถาม, See also: สอบถาม, Syn. inquire of
enquire for(phrv) ถามหา, Syn. inquire for, ask for
enquire into(phrv) ค้นหาเกี่ยวกับ, See also: สอบถามเกี่ยวกับ, Syn. inquire into, look into, see into
enquire about(phrv) สอบถามเกี่ยวกับ, See also: ถามเกี่ยวกับ, Syn. inquire about, ask about
enquire after(phrv) สอบถาม, See also: ค้นหา โดยการถาม, Syn. inquire after
enquire after(phrv) ถามไถ่เรื่องสุขภาพ (อย่างสุขภาพ), Syn. ask after
enquire within(phrv) สอบถามภายใน (อาคารหรือสถานที่บอกไว้), Syn. inquire within, apply within

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enquire(เอนไคว'เออะ) vt.,vi. ดูinquire

English-Thai: Nontri Dictionary
enquire(vt) ถาม,ไต่ถาม,สอบถาม,สอบสวน,สืบสวน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enquireI enquired of a passer-by which road to take.
enquireRather - who the heck are you?! Iori enquired of the girl, ignoring my form rolling around on the floor.
enquire"Y-You OK? Not hurt?"I enquire timidly. "Ah, no, I'm fine."

CMU English Pronouncing Dictionary
ENQUIRE IH0 N K W AY1 ER0
ENQUIRER IH0 N K W AY1 R ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enquire (v) ˈɪnkwˈaɪər (i1 n k w ai1 @ r)
enquired (v) ˈɪnkwˈaɪəd (i1 n k w ai1 @ d)
enquirer (n) ˈɪnkwˈaɪərər (i1 n k w ai1 @ r @ r)
enquires (v) ˈɪnkwˈaɪəz (i1 n k w ai1 @ z)
enquirers (n) ˈɪnkwˈaɪərəz (i1 n k w ai1 @ r @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
質す[ただす, tadasu] (v5s,vt) (uk) (See 正す・4,問い質す) to enquire of someone about something (inquire); to question [Add to Longdo]
尋ねる(P);訊ねる[たずねる, tazuneru] (v1,vt) (1) to ask; to enquire; to inquire; (2) to search; to look for; to look into; to investigate; (P) [Add to Longdo]
正す[ただす, tadasu] (v5s,vt) (1) (also written as 訂す in the case of textual errors) to correct; to reform; to amend; to redress; (2) (See 襟を正す) to adjust; to straighten; (3) (See 糺す) to ascertain; to confirm; to verify; to make sure of; (4) (See 質す) to enquire of someone about something (inquire); to question; (P) [Add to Longdo]
聞く(P);聴く;訊く[きく, kiku] (v5k,vt) (1) to hear; (2) (usu. 聴く) to listen (e.g. to music); (3) (formal 聴く) to ask; to enquire; to query; (P) [Add to Longdo]
問い合わせる(P);問合わせる;問合せる;問い合せる[といあわせる, toiawaseru] (v1) to enquire; to inquire; to seek information; (P) [Add to Longdo]
問い質す;問いただす;問い正す(iK)[といただす, toitadasu] (v5s,vt) to enquire of someone about something (inquire); to question [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enquire
   v 1: inquire about; "I asked about their special today"; "He had
      to ask directions several times" [syn: {ask}, {inquire},
      {enquire}]
   2: conduct an inquiry or investigation of; "The district
     attorney's office investigated reports of possible
     irregularities"; "inquire into the disappearance of the rich
     old lady" [syn: {investigate}, {inquire}, {enquire}]
   3: have a wish or desire to know something; "He wondered who had
     built this beautiful church" [syn: {wonder}, {inquire},
     {enquire}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top