ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eccentricity

EH2 K S AH0 N T R IH1 S AH0 T IY0   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eccentricity-, *eccentricity*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eccentricity(เอคเซนทริส'ซิที) n. ความผิดปกติ,ความประหลาด,ความเบี้ยว,ความวิตถาร,ความพิกล, Syn. whim

English-Thai: Nontri Dictionary
eccentricity(n) ความวิปริต,ความผิดปกติ,ความผิดแปลก,ความวิตถาร,ความประหลาด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
eccentricityความเยื้องศูนย์กลาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It has human form, therefore you read mechanical failure as eccentricity and anthropomorphise it.มันมีลักษณะของมนุษย์ คุณจึงมองข้อผิดพลาดของเครื่องจักร แปลกออกไปและเห็นมันเป็นมนุษย์ Bicentennial Man (1999)
"between eccentricity and mysticism... between man as a machine and man as animal.""ความต่างของ วิตถาร กับ เวทย์มนต์ ความต่างของ มนุษย์ที่เป็นจักรกล กับ มนุษย์ที่มีเลือดเนื้อ" The Dreamers (2003)

CMU English Pronouncing Dictionary
ECCENTRICITY    EH2 K S AH0 N T R IH1 S AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eccentricity    (n) ˌɛksɛntrˈɪsɪtiː (e2 k s e n t r i1 s i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
怪癖[guài pǐ, ㄍㄨㄞˋ ㄆㄧˇ, ] eccentricity, #36,333 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
奇を衒う;奇をてらう[きをてらう, kiwoterau] (exp,v5u) to make a display of one's originality (eccentricity); to deliberately act oddly (e.g. to get attention) [Add to Longdo]
軌道の離心率[きどうのりしんりつ, kidounorishinritsu] (n) orbital eccentricity [Add to Longdo]
軌道離心率[きどうりしんりつ, kidourishinritsu] (n) orbital eccentricity [Add to Longdo]
粋狂;酔狂;酔興(oK)[すいきょう, suikyou] (adj-na,n) whim; vagary; capriciousness; eccentricity [Add to Longdo]
偏奇[へんき, henki] (n) eccentricity [Add to Longdo]
偏屈;偏窟;変屈(iK)[へんくつ, henkutsu] (adj-na,n) eccentricity; bigotry; obstinacy [Add to Longdo]
偏執[へんしゅう;へんしつ, henshuu ; henshitsu] (n,vs) bias; eccentricity; obstinacy [Add to Longdo]
偏心;偏芯(iK)[へんしん, henshin] (n,adj-no) eccentricity (in mechanics, electronics, etc.) [Add to Longdo]
偏癖[へんぺき, henpeki] (n) eccentricity; crankiness [Add to Longdo]
離心率[りしんりつ, rishinritsu] (n) eccentricity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eccentricity
   n 1: strange and unconventional behavior
   2: (geometry) a ratio describing the shape of a conic section;
     the ratio of the distance between the foci to the length of
     the major axis; "a circle is an ellipse with zero
     eccentricity"
   3: a circularity that has a different center or deviates from a
     circular path [ant: {concentricity}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top