ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

displeasure

D IH0 S P L EH1 ZH ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -displeasure-, *displeasure*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
displeasure(n) ความไม่พอใจ, See also: ความโกรธ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
displeasuren. ความไม่พอใจ, ความไม่เห็นด้วย,ความไม่สบายใจ,สิ่งที่ทำให้ไม่พอใจ vt. ไม่พอใจ,ทำให้ไม่พอใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
displeasure(n) ความไม่พอใจ,ความไม่ชอบ,ความไม่ถูกใจ,ความไม่สบายใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
displeasureA frown may express anger or displeasure.
displeasureA midnight telephone call gives us both shock and displeasure.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความขุ่นเคือง(n) anger, See also: displeasure, dissatisfaction, resentment, indignation, Syn. ความโกรธเคือง, ความโกรธ, ความเคือง, Example: เรื่องนี้ได้สร้างความขุ่นเคืองแก่ผู้บริหารเป็นอย่างมาก, Thai Definition: ความรู้สึกไม่พอใจ
ความไม่พอใจ(n) dissatisfaction, See also: displeasure, discontent, Ant. ความพอใจ, Example: การสร้างเขื่อนของรัฐบาลสร้างความไม่พอใจให้กับชาวบ้าน

CMU English Pronouncing Dictionary
DISPLEASURE D IH0 S P L EH1 ZH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
displeasure (n) dˈɪsplˈɛʒər (d i1 s p l e1 zh @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Missfallen {n} | Missfallen erregendispleasure | to incur displeasure [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぷっと[putto] (adv) (1) (See ふっと) puffing motion (when blowing, spitting, etc.); (2) pouting (with displeasure) [Add to Longdo]
忌諱[きき;きい, kiki ; kii] (n,vs) displeasure; offense; offence; disliking [Add to Longdo]
逆鱗に触れる[げきりんにふれる, gekirinnifureru] (exp,v1) (1) to infuriate your superior; to incur the anger of one's boss; to bring (a superior's) wrath down upon (one); (2) (original meaning) to provoke the Emperor's displeasure [Add to Longdo]
不快[ふかい, fukai] (adj-na,n) unpleasant; displeasure; discomfort; (P) [Add to Longdo]
不機嫌[ふきげん, fukigen] (adj-na,n) (See 上機嫌) pout; displeasure; ill humor; ill humour; sullenness; (P) [Add to Longdo]
不興[ふきょう, fukyou] (adj-na,n) displeasure; ill humour; ill humor; pique [Add to Longdo]
不興を買う[ふきょうをかう, fukyouwokau] (exp,v5u) to fall into disgrace with; to incur someone's displeasure [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  displeasure
      n 1: the feeling of being displeased or annoyed or dissatisfied
           with someone or something

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top