ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

demonstration

D EH2 M AH0 N S T R EY1 SH AH0 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -demonstration-, *demonstration*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
demonstration(n) การประท้วง, See also: การเดินขบวน
demonstration(n) การพิสูจน์, See also: การทดลอง
demonstration(n) การสาธิต, See also: การแสดงให้เห็น
demonstration(n) การอธิบาย, See also: การให้เหตุผล

English-Thai: Nontri Dictionary
demonstration(n) การสาธิต,การทดลอง,การพิสูจน์,การเดินขบวน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
demonstration๑. การเดินขบวน๒. การสาธิต๓. การแสดงลวง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
demonstrationการเดินขบวน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demonstration, militaryการแสดงแสนยานุภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
demonstration, navalการแสดงนาวิกานุภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Demonstrationการสาธิต [การแพทย์]
demonstration farmdemonstration farm, ไร่นาสาธิต [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Demonstrationsการเดินขบวน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
demonstrationDid the union participate in the demonstration?
demonstrationDozens of young people attended the demonstration.
demonstrationHe took part in the anti-war demonstration.
demonstrationI'm going to join a demonstration.
demonstrationNearly a thousand people participated in the demonstration.
demonstrationPeople used to associate demonstrations with students.
demonstration(Rev. Martin Luther) King led protests and demonstrations all over the country during the next few years.
demonstrationSecret police moved among the crowd during the demonstration.
demonstrationTheir small protest triggered a mass demonstration.
demonstrationThe police tried to stop the street demonstration.
demonstrationThere were demonstrations against the government by Japanese university students in the 1960's.
demonstrationUp to now he had made nine humanoid robots but they were all demonstration models.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาธิต(adj) demonstration, Example: โครงการนี้เป็นเพียงโครงการสาธิตเท่านั้น, Thai Definition: เกี่ยวกับการแสดงเป็นตัวอย่าง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
งานแสดง(n) exhibition, See also: demonstration, display, show, exposition, Example: กรมพาณิชย์สัมพันธ์จะจัดงานแสดงสินค้าในระหว่างวันที่1-10 เดือนหน้า, Count Unit: งาน
โรงเรียนสาธิต(n) demonstration school, Example: หล่อนกลุ้มใจจนไม่เป็นอันกินอันนอน เพราะกลัวว่าลูกจะสอบเข้าโรงเรียนสาธิตไม่ได้, Count Unit: โรง,แห่ง
การสาธิต(n) demonstration, Example: มีการสาธิตการใช้คอมพิวเตอร์ที่ห้างพันธ์ทิพย์ทุกวัน, Thai Definition: การแสดงเป็นตัวอย่าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินขบวน[doēnkhabūan] (v) EN: march ; parade ; demonstrate ; take part in a demonstration  FR: défiler ; manifester
แห่[haē] (n) EN: parade ; procession ; array ; cavalcade ; demonstration  FR: procession [f] ; parade [f] ; cavalcade [f]
การบินสาธิต[kānbin sāthit] (n, exp) EN: demonstration flight  FR: vol de démonstration [m]
การเดินขบวน[kān doēn khabūan] (n, exp) EN: demonstration  FR: manifestation [f]
การพิสูจน์[kān phisūt] (n) EN: proof ; confirmation ; accreditation ; certification ; production of evidence  FR: preuve [f] ; attestation [f] ; certication [f] ; démonstration [f]
การแสดง[kān sadaēng] (n) EN: exhibition ; show ; demonstration ; exhibit ; performance ; acting  FR: exposition [f] ; démonstration [f] ; show [m] ; théâtre [m] ; expression [m]
การสาธิต[kān sāthit] (n) EN: demonstration ; demo  FR: démonstration [f] ; démo [f]
ข้อพิสูจน์[khøphisūt] (n, exp) EN: proof ; evidence ; substantiation ; testimony ; argument  FR: preuve [f] ; argument [m] ; démonstration [f]
ม็อบ[mǿp] (n) EN: mob ; demonstrators ; demonstration ; rally  FR: rassemblement [f] ; foule [f]
งานแสดง[ngān sadaēng] (n, exp) EN: exhibition ; demonstration ; display ; show ; exposition  FR: foire [f] ; exposition [f] ; exhibition [f] ; salon [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DEMONSTRATION D EH2 M AH0 N S T R EY1 SH AH0 N
DEMONSTRATIONS D EH2 M AH0 N S T R EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
demonstration (n) dˌɛmənstrˈɛɪʃən (d e2 m @ n s t r ei1 sh @ n)
demonstrations (n) dˌɛmənstrˈɛɪʃənz (d e2 m @ n s t r ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
操演[cāo yǎn, ㄘㄠ ㄧㄢˇ, ] demonstration, #66,680 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Demonstration {f}; Kundgebung {f} | Demo {f} | Demonstrationen {pl}; Kundgebungen {pl}demonstration | demo | demonstrations [Add to Longdo]
Demonstration {f}; Vorführung {f}; Beweis {m} | Demonstrationen {pl}; Vorführungen {pl} | eine Vorführung vereinbarendemonstration | demonstrations | to arrange a demonstration [Add to Longdo]
Sternmarsch {m}demonstration march from different starting points [Add to Longdo]
Vorführwagen {m}demonstration car [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
JPDR[ジェーピーディーアール, jie-pi-dei-a-ru] (n) Japan Power Demonstration Reactor; JPDR [Add to Longdo]
ジグザグデモ[jiguzagudemo] (n) (abbr) zigzag demonstration [Add to Longdo]
デモ[demo] (n) (abbr) (See デモンストレーション) demo; demonstration; (P) [Add to Longdo]
デモテープ[demote-pu] (n) demonstration tape [Add to Longdo]
デモンストレーション[demonsutore-shon] (n) demonstration; (P) [Add to Longdo]
デモンストレーション効果[デモンストレーションこうか, demonsutore-shon kouka] (n) demonstration effect [Add to Longdo]
デモ行進[デモこうしん, demo koushin] (n) demonstration parade [Add to Longdo]
デモ版[デモばん;デモはん, demo ban ; demo han] (n) {comp} demonstration version; demo version [Add to Longdo]
フランスデモ[furansudemo] (n) large street demonstration (wasei [Add to Longdo]
抗議運動[こうぎうんどう, kougiundou] (n) protest campaign; demonstration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 demonstration
   n 1: a show or display; the act of presenting something to sight
      or view; "the presentation of new data"; "he gave the
      customer a demonstration" [syn: {presentation},
      {presentment}, {demonstration}]
   2: a show of military force or preparedness; "he confused the
     enemy with feints and demonstrations"
   3: a public display of group feelings (usually of a political
     nature); "there were violent demonstrations against the war"
     [syn: {demonstration}, {manifestation}]
   4: proof by a process of argument or a series of proposition
     proving an asserted conclusion [syn: {demonstration},
     {monstrance}]
   5: a visual presentation showing how something works; "the
     lecture was accompanied by dramatic demonstrations"; "the
     lecturer shot off a pistol as a demonstration of the startle
     response" [syn: {demonstration}, {demo}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top