ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

demise

D IH0 M AY1 Z   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -demise-, *demise*
Possible hiragana form: でみせ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
demise(n) การตาย, See also: การสิ้นสุด, Syn. bequeath, dying, passing, Ant. life, birth, beginning
demise(vi) ตาย, See also: สิ้นชีพ, มรณะ, Syn. extinction, end, Ant. exist, survive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
demise(ดิไมซ') n. การตาย,การสิ้นสุด,การตกทอดมรดกของผู้ตายแก่ทายาท,การสืบราชสมบัติ,การสืบตำแหน่ง vi. โอน,สืบทอดราชสมบัติ, See also: demisable adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
demise(n) ความตาย,การสิ้นสุด,การมรณกรรม,การสืบตำแหน่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
demiseการให้เช่าที่ดินระยะยาว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demise of the crownการผลัดแผ่นดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
demise of the Crownการผลัดแผ่นดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Senator Jackson's demise has made us all... feel.การตายของแจ็คสันวุฒิสมาชิกได้ทำให้พวกเราทุกคน ... รู้สึก The Birdcage (1996)
Kraven who was richly rewarded for not only setting the great blaze but for returning with evidence of the Lycan master's demise the branded skin, cut from Lucian's very arm.ผีดูดเลือดคนเดียวที่ลอดชีวิต/คราเว่น ผู้ที่ได้รางวัลอย่างงาม/ไม่ใช่แค่การยืนอยู่บนเปลวเพลิง แต่เพื่อกลับมาด้วยหลักฐานจากการตายของลูเซียน Underworld (2003)
As the lazy toads of summer give way to the crackling of autumn leaves one's mind naturally turns toward the demise of our children's educationตอนนี้ฤดูร้อนอันแสนอบอุ่นก็ได้จากไป.. ฤดูใบไม้ร่วงก็เข้ามาแทน... เราพ่อแม่ส่วนใหญ่ต่างให้ความสำคัญ กับการศึกษาของบุตรหลาน Saving Face (2004)
Whose demise was, well, just a little bit exaggerated.เรื่องการตายของเขา เรายังต้องการค้นหาความจริง The Usual Suspects (2006)
Due to the untimely demise of señor juan nieves,เนื่องจากการตายก่อนวัยอันควรของเพื่อนเรา Good Fences (2007)
And the demise of Lenny has blown a new season into the lungs of young Johnny.และการตายของเลนนี่ ก็พัดพาชีวิตใหม่... ... มาให้หนุ่มน้อย จอห์นนี่ RocknRolla (2008)
I never wished for your demise in Mohe territory, but neither did I wish for you to make your return.ข้าไม่ประสงค์ให้ท่านต้องตายในแผ่นดินโมเฮ แต่ไม่ว่าข้าจะประสงค์ให้ท่านกลับมา Episode #1.4 (2010)
Is demise the only thing that can bring an end to your rivalry with Biryu?การตายเป็นเพียงหนทางเดียวที่จะทำให้การแข่งขันระหว่าง เสด็จพ่อและฝ่าบาทจบลงได้หรือทเพคะ Episode #1.4 (2010)
If demise is all that awaits me, I shall rather aid His Majesty's cause on my way out.ถ้าความพินาศคือสิ่งที่รอคอยหม่อมฉัน หม่อมฉันยินดีที่จะช่วยพระองค์ตอนตีฝ่าออกไป Episode #1.4 (2010)
Her survival or demise all depends on me...ความอยู่รอด หรือ การดูหมิ่นของนางขึ้นกับข้า... Episode #1.4 (2010)
Well, I mean, from what you told me, it sounds like, uh, Pinkman is first up in the imminent demise department.เอาล่ะ ฉันหมายถึง จากสิ่งที่นายเล่าให้ฉันฟัง ฟังดูเหมือน เอ่อ พิ้งแมนอย่างแรกที่ต้องทำ ในขั้นอันตราย ใกล้ตายอย่างรำมะร่อ Bullet Points (2011)
Well, what if it is a molar pregnancy or... or a fetal demise or an infection?ถ้าเกิดมันเป็นครรภ์ไข่ปลาอุกล่ะ หรือ หรืออะไรอันตราย หรือ ติดเชื้อ? Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนิจกรรม(n) death, See also: demise, Syn. ความตาย, Example: ข้าพเจ้าเริ่มประเดิมเขียนเกี่ยวกับท่านในวันที่ท่านอนิจกรรมนั้นเอง

CMU English Pronouncing Dictionary
DEMISE D IH0 M AY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
demise (n) dˈɪmˈaɪz (d i1 m ai1 z)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
出店[でみせ, demise] TH: การออกร้าน  EN: food stand

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Besitzübertragung {f} | Besitzübertragungen {pl}demise | demises [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビッグクランチ[biggukuranchi] (n) big crunch (theoretical reversal of the big bang resulting in the demise of the universe) [Add to Longdo]
移転[いてん, iten] (n,vs) moving; transfer; demise; (P) [Add to Longdo]
権利譲渡[けんりじょうと, kenrijouto] (n) transfer of rights; demise; quitclaim deed [Add to Longdo]
秋の鹿は笛に寄る[あきのしかはふえによる, akinoshikahafueniyoru] (exp) (obsc) people may bring about their demise for love (like a deer coming forth when it hears a hunter's whistle in mating season); it is easy to have one's weak points taken advantage of [Add to Longdo]
終焉(P);終えん[しゅうえん, shuuen] (n) demise; (P) [Add to Longdo]
出店[でみせ, demise] (n,vs) (1) setting up a food stall or booth (bazaar, festival); (n,adj-f,vs) (2) opening a branch office [Add to Longdo]
出店[でみせ, demise] (n,vs) (1) food stand; food stall; (2) branch store; (P) [Add to Longdo]
胎児死亡[たいじしぼう, taijishibou] (n) fetal death (foetal); embryonic demise [Add to Longdo]
崩御[ほうぎょ, hougyo] (n,vs) death of the Emperor; demise [Add to Longdo]
力んで見せる[りきんでみせる, rikindemiseru] (v1) to show a bold front [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
出店[でみせ, demise] Zweiggeschaeft, Filiale, Zweigstelle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 demise
   n 1: the time when something ends; "it was the death of all his
      plans"; "a dying of old hopes" [syn: {death}, {dying},
      {demise}] [ant: {birth}]
   v 1: transfer by a lease or by a will

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top