ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clanking

K L AE1 NG K IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clanking-, *clanking*, clank
CMU English Pronouncing Dictionary
CLANKING K L AE1 NG K IH0 NG
CLANK K L AE1 NG K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clanking (v) klˈæŋkɪŋ (k l a1 ng k i ng)
clank (v) klˈæŋk (k l a1 ng k)
clanks (v) klˈæŋks (k l a1 ng k s)
clanked (v) klˈæŋkt (k l a1 ng k t)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clank(vi) เกิดเสียงดังแคร๊ง
clank(vt) ทำให้เกิดเสียงดังแคร๊ง
clank(n) เสียงดังแคร๊ง (ที่ไม่กังวานมากและในช่วงเวลาสั้น), Syn. clangor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clank(แคลงคฺ) {clanked,clanking,clanks} n. เสียงกระทบของโลหะสองชิ้น vt. มีเสียงดังกล่าว,

English-Thai: Nontri Dictionary
clank(n) เสียงลากโซ่
clank(vi) มีเสียงลากโซ่

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dāng, ㄉㄤ, / ] clank; clang; sound of metal, #25,538 [Add to Longdo]
[lāng, ㄌㄤ, ] onomat. bang; clank; see 哐啷, clatter, #36,008 [Add to Longdo]
哐啷[kuāng lāng, ㄎㄨㄤ ㄌㄤ, ] onomat. clang; clatter; bang; crash; clank, #93,453 [Add to Longdo]
哐哐啷啷[kuāng kuāng lāng lāng, ㄎㄨㄤ ㄎㄨㄤ ㄌㄤ ㄌㄤ, ] onomat. crash; clank; clatter [Add to Longdo]
喀啦喀啦[kā lā kā lā, ㄎㄚ ㄌㄚ ㄎㄚ ㄌㄚ, ] onomat. clank [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klirren {n}clank; clang [Add to Longdo]
klirren | klirrend | geklirrt | klirrt | klirrteto clank | clanking | clanked | clanks | clanked [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
からんからん[karankaran] (adv-to) (on-mim) clank clank [Add to Longdo]
がたっと[gatatto] (adv) (1) (on-mim) with a clunk; with a clank; (2) the sound of a sudden decrease (in profits, vigor, etc.) [Add to Longdo]
がちゃりと[gacharito] (adv) (on-mim) with a clank [Add to Longdo]
ごとり[gotori] (adv-to,adv) thump; clang; clank [Add to Longdo]
ガチャン;がちゃん;ガチン;がちん[gachan ; gachan ; gachin ; gachin] (adv-to,n) (on-mim) (with a) slamming noise (door, telephone receiver); (with a) banging noise; (with a) clash (broken dish); (with a) clank; (with a) bang [Add to Longdo]
金属音[きんぞくおん, kinzokuon] (n) metallic sound; metallic clank [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  clanking
      adj 1: having a hard nonresonant metallic sound; "clanking
             chains"; "the clanking arms of the soldiers near him"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top